Translate English -> Polish

Back
IDEnglishPolish
1Select an AccountWybierz konto
2AccountKonto
3(Admin's default password: 1234)(Domyślne hasło admina: 1234)
4Passwordhasło
6Logged as:Zalogowano jako:
7LoginLogin
8EmailEmail
9Thank you for downloading!Dziękujemy za pobranie!
10Default password for admin is 1234.Domyślne hasło admina to: 1234
11Incorrect password!hasło niepoprawne!
13Password RecoveryOdzyskaj hasło
14Failed to sendNie udało się wysłać
15Password has been sent to %@Hasło zostało wysłane do
16Please enter a valid email address.Proszę podać poprawny adres e-mail.
17Please enter your email address.nEmail will be used to retrieve forgotten passwordPodaj swój e-mail address.nEmail będzie wykorzystywany do odzyskania hasła
18SkipPomiń
19Welcome to %@Witamy w %@
20Guide Mode:Przewodnik:
21Cash RegisterKasa
22TableStoliki
23ReportRaport
24SettingsUstawienia
25LogoutWyloguj się
26HomeHome
28New TransactionNowa transakcja
29Item DetailsSzczegóły Pozycji
30TransactionTransakcja
31Open ItemOtwarta Pozycja
32Item SearchSzukaj Pozycji
33All TableWszystkie Stoliki
34Occupied TableZajęty Stolik
35All UnpaidWszystkie Niezapłacone
36Last 10 TransactionOstatnie 10 Transakcji
37AddDodaj
38Item NameNazwa Produktu
39PriceCena
40PrinterDrukarka
41Receipt No:Nr Paragonu:
42Date:Data:
43Table: NoneStolik: Brak
44By: AdminPrzez: Admina
45QtySzt
46DescriptionOpis
47AmountIlosc
48BackWstecz
49MainGłówna
50CategoryKategoria
51SubtotalRazem
52DiscountZniżka
53RoundingZaokrąglanie
54ChangeReszta
55TaxPodatek
56TotalRazem
57Split AmountPodział Kwoty
58Hold Bill Send OrderWyślij zamówienie
59Hold Bill Send OrderWyślij zamówienie
60Voidunieważnij
61Paypłać
62Cash InDo Kasy
63CheckoutZakończ
64Print Current BillDrukuj Bieżący Rachunek
65Print Order ListDrukuj Liste Zamówień
66FavouritesUlubione
67More FunctionsWięcej Funkcji
68Merge BillŁączenie Rachunku
69Merge TableŁączenie Stolikow
70Split TableDzielenie Stolikow
71Change TableZmien Stolik
72Split / Change BillDziel / Zmien Rachunek
73Edit OrderEdytuj Zamowienie
74Open DrawerOtworz Szuflade
75Tips/GratitudeTips/Napiwek
76NameNazwisko
77TelTel
78RemarksNotatki
79CancelKasuj
80ApplyZastosuj
81Receipt InfoInfo Paragonu
82Customer NameNazwisko Klienta
83Phone NoNr Telefonu
84Donezakończ
85YesTak
86NoNie
87BillRachunek
89Favourite ItemUlubiona pozycja
90Remove FavouriteUsuń Ulubione
91By Percentage %Procentowy %
92By Price $Cenowy $
94NextNastępny
95Name & telephone number will be printed in receiptNazwisko i numer telefonu zostaną wydrukowane na rachunku
96There are orders in list.Są zamówienia w liście.
97Proceed to a new transaction?Przejdź do nowej transakcji?
98Proceed to previous transaction?Przejdź do poprzedniej transakcji?
99Proceed to table selection?Przejdź do wyboru stolika?
100Bill has been closed!Rachunek został zamknięty!
101Unable to add item.Nie można dodać pozycji
102Order has been sent.Zamowienie zostalo wyslane
103Send again?Wyślij jeszcze raz?
104Could not connect to printer. Retry?Nie można połączyć się z drukarką. Spróbować ponownie?
105Are you sure you want to void this receipt?Czy na pewno chcesz unieważnić ten paragon?
106Print receipt?Drukuj Paragon?
107Merge Bill FromŁączenie Rachunku Od
109Merge Bill ToŁączenie Rachunku Do
111Bill %@ has been merged to bill %@Rachunek%@ został połączony z rachunekiem%@
112Merge Table FromŁączenie stolika od
113Merge Table ToŁączenie stokika do
114Merge table from %@ to %@ Confirm?Laczenie stolika z%@%@ Potwierdź?
117Select number of pax to be transferredWybierz liczbę os do przeniesienia
118Select Item To SplitWybierz produkt do podzialu.
119No Item SelectedBrak wybranej pozycji
120There's no item left for selected table! Use change table instead.Nie ma pozycji wybranej w stoliku! Używaj zmiany stolika.
121Unoccupied TableWolny Stolik
125Change Table ToZmien Stoki Do
128No tax is configured!Brak Konfiguracji Podatku.
129There is no bill to merge!Brak Rachunku do Połączenia!
130There is no table to merge!Brak Stolika do Połączenia!
131There is no occupied table to split!Stolik nie jest zajęty do podziału!
132There is no unoccupied table!Nie masz nie zajętych stolikow!
133There is no table transaction!Nie masz transakcji
134There is no bill to split!Brak rachunku do podzialu
135Tax DetailsDetale Podatku
136On/Offwłącz/wyłącz
137Add LayoutDodaj Uklad
138Edit LayoutEdytuj Uklad
139Add TableDodaj Stolik
140Table LayoutPlan Stolikow
141Edit OffWyłącz Edytowanie
142Edit OnWłącz Edytowanie
143SaveZapisz
144New LayoutNowy Plan
145Section OneSekcja Pierwsza
146Square TableStolik Kwadrat
147Circular TableStolik Okrągły
148Table NameNazwa Stolika
149Table WidthSzerosc Stolika
150Table HeightWysokosc Stolika
151New layout has been created.Nowy plan zostal zapisany
152Delete selected layout.Usuń wybrany plan.
153Table name existed. Please use another!Nazwa stolika istnieje. Proszę użyć innej nazwy!
155Are you sure you want to delete selected table?Czy na pewno chcesz usunąć wybrany stolik?
156Changes have been saved.Zmiany zostały zapisane.
157Activating TableAktywacja Stolika
158Please enter pax number!Podaj liczbę gości
159Save table layout before ordering!Zapisz układ stolikow przed złożeniem zamówienia!
160Double tap to activate table when edit mode is off. nTap and hold to move the table when edit mode is on.Dotknij dwukrotnie, aby włączyć tryb edycji stolika. NDotknij i przytrzymaj, aby przejść do stolika, gdy tryb edycji jest włączony.
161Table: %@, Please select transaction.Stolik:%@, proszę wybrać transakcję.
162Save changes before proceeding?Zapisz zmiany przed przejściem?
163Table InfoInfo Stolika
164View bill for table: %@?Zobacz rachunek na stole:%@?
165Activating Table: %@, Please select number of pax.Aktywacja stolika:%@, proszę wybrać liczbę gości.
166Morewięcej
167Please enter number of pax.Podaj liczbę Gości
169Receipt NoNr. Paragonu
170Pax NumberLiczba Gości
171Bill AmountKwota Rachunku
173Transaction by:Transakcja przez:
174Item deletion is not available during payment modeUsunięcie elementu nie jest dostępne w trybie płatności
175Upon split, orders cannot be removed!Po podziale, zamówienia nie można usunąć!
176DCDC
177DC by PriceDC przez cene
178OtherInne
180Assign TablePrzypisz Stolik
181There are orders that are not on hold. Proceed to previous transaction?Są zamowienia, które nie zostały zawieszone. Przejdź do poprzedniej transakcji?
182There are orders that are not on hold. Proceed to a new transaction?Są zamowienia, które nie zostały zawieszone. Przejdź do nowej transakcji?
183There are orders that are not on hold. Proceed to table selection?Są zamowienia, które nie zostały zawieszone. Przejdź do wyboru stolika?
184There are orders in list. Proceed to previous transaction?Są zamówienia w liście. Przejdź do poprzedniej transakcji?
185There are orders in list. Proceed to table selection?Są zamówienia w liście. Przejdź do wyboru stolika?
186There are orders in list. Proceed to a new transaction?Są zamówienia w liście. Przejdź do nowej transakcji?
187Receipt voided!Paragon Unieważniony!
188Orders removed!Zamówienia usunięte!
189Split receipt voided!Podział paragonu anulowany!
190Order Listlisty zamówienia
191Cashier printer is not configured!Drukarka Kasy nie jest skonfigurowana!
192Cashier printer is not turned on! Print anyway?Drukarka Kasy nie jest włączona! Drukuj i tak?
193Hold bill will print order list to respective kitchen printer.Trzymaj rachunek wydrukuje listę zleceń do odpowiednich drukarki kuchni.
194Order has been sent. Send again?Zamówienie zostało wysłane. Wyślij jeszcze raz?
195ErrorBłąd
196No item to sendBrak pozycjy do wysłnia.
197Discount will be applied to the subtotal.Rabat zostanie odjety do sumy.
198Click Checkout to complete the transaction. Receipt will be printed.Kliknij Zakończ, aby zakończyć transakcję. Paragon zostanie wydrukowany.
199No amount is entered!nic nie zostało wpisane
200No bill for payment.Brak rachunku do zapłaty.
201No amount to be paid.Brak kwoty do zapłaty.
202Lite VersionWersja Lite
204Select payment type and cash in the amount.Wybierz rodzaj płatności i kwote.
205ExactDokładna
206Current bill will be printed to the cashier printer.Obecny rachunek zostanie wydrukowany na drukarce kasy.
207Current BillAktualny Rachunek
208No orders to print bill!Brak Zamowien do wydruku rachunku!
209Orders not hold, print current bill?Zamówienia nie trzymać, wydrukować bieżący rachunek?
210Print current bill?Drukuj bieżący rachunek?
211Order list will be printed to the cashier printer.Lista zamówien zostanie wydrukowana na drukarce kasy.
212No orders to print!Brak zleceń do druku!
213Orders not hold, print order list?Zamówienia nie trzymane,drukowac liste zleceń?
214Print Order List?Drukowanie listy zamówien?
215SplitPodziel
216TipsNapiwki
217Total:Razem:
218Voided:Unieważnione:
219Change:Reszta:
220Amt Due:Kwota Należna:
221By: NonePrzez: None
222Qty DescriptionSzt Opis
223Tips GratitudeNapiwek
224Tips GratitudeNapiwek
225Edit to void order or adjust the sequence.Edytuj, aby unieważnić zlecenia lub ustawić sekwencję.
226Void Split BillUnieważnij Podział rachunku
227This will revert bill split, proceed?Spowoduje to przywrócenie podziału rachunku , kontynuować?
228Cancel all orders?Anulowanie wszystkich zleceń?
229Assign favourite item for quick access. nClick '+' to assign, hold on the item to remove as favourite.Przypisać ulubioną pozycję na szybki dostęp. nKliknij"+", aby przypisać, przytrzymaj element, aby usunąć jako ulubione
230Main MenuMenu główne
231Purchase Full VersionZakup Pełna Wersje.
232No orders are allowed after bill split!Nie mozna dodawac do rachunku po podziale!
233Modifier SelectionSekcja Modyfikacyjna
236Bill has been closed! Unable to add item.Rachunek został zamknięty! Nie można dodać.
237Item contains empty modifier group. Remove group from item to proceed.Pozycja zawiera pustą grupę modyfikatora. Usuń grupę z pozycji, aby kontynuować.
238There is no item under this category.Nie ma pozycji w tej kategorii.
239Start by setting up a category in settings.Zacznij od utworzenia kategori w ustawieniach.
241Switch edit mode to on and start creating tables!Przełączyć na tryb edycji, aby rozpocząć tworzenie stolikow!
243Maximum number of layout is 8!Maksymalna liczba układów to 8!
244LayoutPlan
246Start DateStart Data
247End DateKoncowa Data
248Hide category with 0 SalesUkryj kategoria gdzie sprzedaż: 0
249ConsolidatedSkonsolidowany
250Mail SettingsUstawienia poczty
251InventoryInwentarz
252TransactionsTransakcje
253Hourly SalesGodzinowe Sprzedaży
254Category SalesKategoria sprzedaży
255X ReadingX Odczyt
256Save Mail SettingsZapisz ustawienia poczty
257Report will always send to email listed above.Raport zawsze bedzie wysyłny e-maili wymieniony powyżej.
258Mail Settings have been saved!Ustawienia poczty zostały zapisane!
259Generate ReportUtwórz raport
260Inventory report shows stock balance for all items.Raport zapasów wykazuje saldo zapasów dla wszystkich przedmiotów.
261Transaction report shows all the transactions detail made throughout the period of time.Transakcje raport pokazuje wszystkie szczegóły transakcji dokonanych w całym okresie.
262Hourly Sales report shows breakdown of sales throughout the period of time.Raport ze sprzedaży wykazuje godzinowe podział sprzedaży w całym okresie.
263Category Sales report will generate total sales of each item based on category.Kategoria Raport sprzedaży generuje łączną sprzedaż poszczególnych elementów na podstawie kategorii.
264X Reading report includes sales, payment received and receipt information.X Odczyt zawiera raport sprzedaży, informacje otrzymanych płatnościach.
265Please generate monthly report for report longer than a month.Proszę wygenerować raport miesięczny dla raportu dłuższego niż miesiąc.
266Start date and end date is the same!Data rozpoczęcia i data zakończenia jest taka sama
267End date cannot be earlier than start date!Data zakończenia nie może być wcześniejsza niż data rozpoczęcia!
268Please set start date!Proszę ustawić datę rozpoczęcia!
269Please set end date!Proszę ustawić datę zakończenia!
270Report ErrorZgłoś błąd
271Report ListLista Raportow
272Save ReportZapisz Raport
273Mail ReportWyslij Raport
274ReportingRaporty
275Report has been saved!Raport został zapisany!
277No report to send.Brak raportu do wysłania.
278X Reading Report %@X Odczyt Raport %@
279X Reading ReportX Odczyt Raport
280Category Sales Report %@Raport Kategori Sprzedaży %@
281Category Sales ReportRaport Kategori Sprzedaży
282Hourly Sales Report %@Raport Sprzedaży Godzinowej %@
283Hourly Sales ReportRaport Sprzedaży Godzinowej
284Transactions Report %@Raport Transakcji %@
285Transactions ReportRaport Transakcji
286Inventory Report %@Raport Inwentaryzacji %@
287Inventory ReportRaport Inwentaryzacji
288Mail has been sent sucessfullyMail został wysłany pomyślnie
289Mail has not been sent, please try again.Mail nie został wysłany, spróbuj ponownie.
290Mail ComposerNowy Mail
291No report is selectedNie wybrano raportu
292Loading...ładowanie
293DailyDzienny
294MonthlyMiesięczny
295Stock FilePlik Zdjęcie
296Printers SettingUstawienie drukarki
298ReceiptParagon
299Add CategoryDodaj Kategorie
300Add ItemDodaj Produkt
301Add Modifier GroupDodaj Grupe Modyfikatora
302Add ModifierDodaj Modyfikator
303PrintersDrukarki
304Print OptionsOpcje Druku
305RestaurantRestauracja
308Payment TypesRodzaje Oplat
309DatabaseBaza Danych
310Previous ReceiptsPoprzednie Paragony
311Feedback / Bug ReportZgłoszenie / Report Bug
312About UsO Nas
313Feedback to UsNapisz do nas
314All stock files deleted!Wszystkie pliki stockowe usunięte!
315All transactions deleted!Wszystkie transakcje usunięte!
316All tables and layout deleted!Wszystkie stoliki i plany usunięte!
317Settings have been cleared to defaults!Ustawienia zostały wyczyszczone!
318ResetResetowanie
319There are bills that have not been paid, please complete all transactions.Są rachunki, które nie zostały zapłacone, należy zakonczyć wszystkie transakcje.
320Delete all stock files?Usuń wszystkie pliki?
321There are bills that have not been paid, proceed to clear all transactions?Są rachunki, które nie zostały zapłacone, czy usunąć wszystkie transakcje?
322Clear all transactions?Czy usunąć wszystkie transakcje?
323There are bills that have not been paid, unable to delete all tables & layout.Są rachunki, które nie zostały zapłacone, nie mozna usunąć stolikow i planow
324Delete all tables and layout?Usuń wszystkie stoliki i plany?
325Restore all settings to defaults?Przywracanie wszystkich ustawień do wartości domyślnych?
326Reset all contents & settings?Zresetować wszystkie treści i ustawienia?
328Clear Stock FileWyczysc Plik.
332Clear Tables & LayoutWyczysc Rozmieszczenie Stołów i Plany
334Clear SettingsWyszysc Ustawienia
335-This will restore everything to factory defaults.-To przywrócici wszystkie ustawienia doń fabrycznych.
336Reset All Content & SettingsResetuj wszystkie ustawienia treści
337-Software Version %@.-Oprogramowanie Wersja%@.
338-Software Version %@ Lite.-Oprogramowanie Wersja %@ Lite.
339Feedback or Bug ReportKontact lub Zgłoszenia Błędów.
340Clear TransactionWyszysc Transakcje
341Send us your LogWyslij nam swoj Log
342Please setup outlet email address under Settings -> General.Proszę ustaw adres e-mail w konfiguracji ustawień restauracyjnych.
343Email UsNapisz do nas
344Log file has been sent over.Log został wysłany.
345Failed to send log file, please try again.Nie udało się wysłać Logu, spróbuj ponownie.
346Please enter a valid payment type name!Podaj poprawny typ płatności!
347You must have at least 1 payment type turned on!Musisz mieć co najmniej jeden rodzaj płatności włączony!
348Your settings have been saved.Twoje ustawienia zostały zapisane.
349Payment NamePłatność Nazwa
350PaymentPłatność
351Payment Type NameNazwa Typu Płatności
352DeleteKasować
354ActivateAktywować
355Receipt: %@ has been voided!Paragon: %@ został unieważniony!
356Receipt: %@ has been activated!Paragon: %@ został aktywowany!
357Select DateWybierz Date
358Reprintwznawiać druk
359Bill not closed, print order list?Rachunek nie zamknięty, drukowac liste kolejności?
360Reprint Receipt: %@?Wznawiać Druk Paragonu: %@?
361Activate Receipt: %@?Aktywuj Paragon %@?
362Void Receipt: %@?Uniewaznij Paragon: %@?
364This will revert bill split and void the main transaction, proceed?Spowoduje to przywrócenie podziału rachunku i unieważnić transakcję główną, kontynuować?
365Search All Receipt NoSzukaj Wszystkie Paragony nr
366Please enter only numeric character!Proszę wpisać tylko cyfrę!
367Account has been deleted!Konto zostało usunięte!
368Please enter a valid username!Podaj poprawny login!
369Please enter a password with 4-8 numeric character!Wpisz hasło z 4-8 liter lub cyfr!
370Confirmation password does not match!Hasło Potwierdzenie nie pasuje!
371Account details saved!Szczegóły konta zapisane!
372Username exists. Please use another username.Istnieje Nazwa użytkownika. Proszę użyć innej nazwy użytkownika.
373Account added!Konto Dodane!
374Admin account cannot be deleted!Konta administratora nie można usunąć!
375Delete this account?Usunąć to konto?
376Please insert outlet email address in Restaurant Settings before changing admin's passwordProszę podać adres e-mail, na ustawieniach restauracji przed zmianą hasła admina.
377Please select an account!Wybierz konto!
380UsernameNazwa użytkownika
381Confirm PasswordPotwierdź hasło
383Delete AccountUsuń konto
384Change PassZmień hasło
385Super AdminSuper Admin
386Access to stock file settingsDostęp do ustawień inwentaryzji
387Access to printer settingsDostęp do ustawień drukarki
388Access to general settingsDostęp do generalnych ustawień
389Access to past receiptDostęp do Poprzednich Paragonow
390Access to void receiptDostęp do ustawień anulowania paragonow.
391Access to cash drawerDostęp do ustawień kasy
392Access to give discountDostęp do udzielania rabatów
393Access to reportDostęp do Raportow
394PermissionsDostęp do Permissions
396Operation start and end time should not be the same!Operacja rozpoczęcia i zakończenia nie powinny być takie same!
397Please assign operation start hour!Proszę przypisać godzinę rozpoczęcia!
398Please assign operation end hour!Proszę przypisać godzinę końcową!
399Please assign operation hour!Proszę przypisać godziny otwarcia!
400Please enter a valid outlet email address!Proszę podać poprawny adres e-mail!
401Your settings have been saved!Twoje ustawienia zostały zapisane!
402Start TimeGodzina Otwarcia
403End TimeGodzina Zamkniecia
404Scroll down for morePrzewiń w dół
405Sound On/OffDźwięk włączania / wyłączania
406Click sound for adding order to receipt.Dźwięk dodawania podczas dodania pozycji do zamowienia.
407Table System On/OffUkład Stolikow On / Off
408Disable table system.Wyłączyć układ stolikow.
409Quick CheckoutSzybkie Zamówienie
410Immediately proceed to a new transaction upon checkout.Natychmiast przystąpić do nowej transakcji po ukonczeniu zamowienia.
411Rounding:Zaokrąglenia:
412OffOff
413You can choose to turn off the rounding or round receipt total to nearest 0.05, 0.10, 0.50 & 1.00.Możesz wybrać aby wyłączyć zaokrąglanie do najbliższego 0,05, 0,10, 0,50 i 1,00.
414Currency SymbolWaluta
415Currency symbol will be shown in printed receipt.Symbol waluty ktory pojawi się w paragonie.
416Receipt PrefixPoczatek Paragonu
417Receipt prefix will be shown in the start of all receipt number.Poczatek Paragonu ktora będzie pokazany na początku numeru.
418Operation HourGodzina Otwarcia
419Select End TimeGodzina Zamkniecia
420Changing operation hour will affect report generation. For pub operation hours, you can set your end time earlier than start time.Zmiana godzin pracy wpłynie generowanie raportów. Mozesz ustawic godziny pracy, można ustawić czas zakończenia wcześniej niż czas rozpoczęcia.
421Outlet EmailEmail
422This email will be used to retrieve forgotten password.Ten e-mail będzie używany do pobierania zapomniane hasło.
423Select Start TimeWybierz Start Czas
425Please enter a valid tax name!Podaj poprawną nazwę podatku!
426Please enter a valid tax amount!Proszę wpisać prawidłową kwotę podatku!
427Tax cannot be 0 %!VAT nie może być 0%!
428Tax NameNazwa podatku
429Tax (%)Podatek (%)
430With TaxBrutto
432Price of product item already include taxCena pozycji zawierają już podatek produktu
434Additionaldodatkowy
435ReverseRewers
436Receipt HeaderNagłówek Paragonu
437Receipt FooterStopka Paragonu
438AlignmentWyrównanie
439LeftLewa
440Centerśrodek
441RightPrawy
442NormalNormalny
443BigDuży
444BiggerWiększy
445Assign cashier printerPrzypisać drukarkę kasy
446The printer with cash drawer connected.Drukarka z Kasa w szufladzie.
447Assign printing languagePrzypisać język drukowania
448Set product item printing language.Ustaw język drukowania w pozycji produktu.
449Print order list with priceDrukuj Liste zamowien z ceną
450Order list printed to kitchen/bar will be shown with price.Lista zamowien bedzie drukowana w kuchni / barze i pojawi się z ceną.
451Order list split 1 item per receiptLista Zamówienie podzielono jeden przedmiot na paragonie.
452Order list printed to kitchen/bar will be split by item.Lista kolejności drukowane do kuchni / baru zostaną podzielone według pozycji.
453Receipt print 0 price itemParagon - drukować 0 cenowe pozycje.
454Cashier printer will print zero price item in the receipt.Drukarka kasiera będzie drukować pozycje z zerową ceną na paragonie.
455Optional receipt printingOpcjonalne drukowanie paragonu.
456Upon checkout, cashier can choose to print or not to print receipt.Podczas zakończenia transakcji, kasier może wybrać czy drukować czy nie.
457Receipt footer line feed countStopka Paragonu ilosc przerwy.
458Adjust receipt footer line feed count.Ustaw stopke paragonu.
459Kitchen order list font sizeZamowienia do Kuchni rozmiar czcionki
460Adjust the font size of order list.Ustaw rozmiar czcionki listy zamówień
461Assign PrinterUstaw drukarke.
462Assign LanguageUstaw Język
463Select a printerWybierz drukarke
464Printer languageJęzyk Drukarki
465Configure receipt header and footer. Alignment can be adjusted to left, center or right
466Printer ModelModel
467Invalid IP Address!Nie poprawny adres IP!
469Invalid Port Number!Nie Poprawny numer portu!
470Column number must be 30 and above!Numer kolumny musi być 30 lub więcej!
471Please select a printer model!Proszę wybrać model drukarki.
472Printer is in used by item or category! Unable to delete.Drukarka jest używana przez pozycje lub kategorie! Nie można usunąć.
473This printer is assigned as cashier printer! Unable to delete.Ta drukarka jest ustawiona jako drukarka kasiera! Nie mozna znazać.
474Please enter a valid printer name!Proszę wpicać poprawną nazwę.
476Please enter a valid IP Address/Port!
477Printer model is not selected!Model nie został wybrany.
478Columns
479Printer NameNazwa drukarki.
480IP/Port
481Test Print
483Printer ListLista Drukarek
484Moving modifier to another group is not allowed!
485Delete selected modifier?
486Confirmation
487No Printer AssignedNie ma ustawionej drukarki.
488Modifier has been deleted!
489Modifier
490Modifier has been duplicated!
491Duplicate Modifier
492Please insert a valid modifier name!
493Details have been saved!
494New modifier has been created!
495Please assign a modifier group!
496Please save before duplicating!
497Please select a modifier to duplicate!
498Duplicate modifier to Group
499New Modifier
500Select Modifier Group
501Modifier is in transaction. Modifier unable to delete!
502Are you sure you want to delete selected modifier?
503Duplicate %@ to %@ group?
504NoneNic
505*Do not Print*nie drukuj
506Modifier's PhotoModyfikator zdjęcia
507Take PhotoZrób zdjęcie
508Choose From LibraryWybierz z biblioteki
509Search OnlineSzukaj Online
510Delete ThumbnailUsuń Miniaturke
511Set ThumbnailUstaw Miniature
512Modifier Name* :Nazwa Modyfikatora*:
513Modifier NameNazwa Modyfikatora
515Assigned GroupPrzypisana Grupa
516Assigned Printer:Przypisane drukarki:
518Delete ModifierUsun Modyfikator
519Sort by GroupSortuj Według Grupy
520EditEdytuj
521Sort bySortuj Według
522Modifier ListLista Modyfikatora
523Mod DetailsDetal Mod
524Modifier GroupGrupa Modyfikatora
525Modifier Group has been deleted!
526Please insert a valid group name!
527Modifier Group has been created!
528New Group
530There's modifier under this modifier group. Modifier group is unable to delete!
531Are you sure you want to delete selected modifier group?
532Modifier Group Name
533Group NameNazwa Grupy
534OptionalOpcjonalne
535Modifier Group List
536Group DetailsSzczególy Grupy.
537Category has been deletedKategoria została usunięta
538Category failed to be deletedNie usunięto Kategorii
539Are you sure you want to delete selected category?Czy jesteś pewny że chcesz usunąć wybraną kategorie?
540There's category under this category, category is unable to delete!Kategoria zawiera pod kategorie i nie może być usunięta.
541There's item under this category, category is unable to delete.
542Please select a category
543Default TaxDomyślny Podatek
544Custom TaxSpecjalny Podatek
545Category TaxKategoria Podatku
546Category's Photo
547Category Name* :
548Category Name
549Tax Configuration:Konfiguracja Podatku:
550Delete Category
551Category Details
552Sub Category Details
553Please enter a valid category name!
554Please assign a printer!Prosze ustawić drukarkę.
555Category has been created!
556New Category
557New Sub Category
558Category has been deleted!
559Sub Category List
560Sub: %@
561Item's Modifier
562Adding modifier group without modifier is not allowed!
563- Click on modifier group to add. - Swipe on item's modifier to delete
564%@'s Modifier
565Item has been deleted
566Limited to 30 items in Lite version.
567Please insert a valid item name!
568Item has been duplicated!
569Uncategorized
570Moving item to another category is not allowed!
571Delete selected item?
572Contain %d Modifier Group
573Duplicate %@ to %@ category?
574Item's Photo
575Item is in transaction. Changes to its group is not possible.
576New Item
577Item Name* :
579Category:
580Select Category
581Modifier Group:
582Inventory:
583Availability
584No TaxBez Podatku
585Delete Item
586Duplicate Item
587Please select an item to duplicate!
588Duplicate item to Category
589Sort by CategorySortuj Według Kategori
591Split TransactionPodział Transakcji
594Paid
595Open
596Unpaid Transaction
597Please insert item name
598Item Name:
599(Not Available)
601Please select an item
604Please enter a table name.
608Table Name:
609Table Width:
610Table Height:
611Delete Table
612Not able to delete occupied table!
614Please enter layout name
616Maximum character of 18!
617Layout Name:
619Unable to delete. You must have at least one layout!
620Delete selected layout?
621There are tables under this layout. This will delete all the tables under this layout. Delete?
622Changes to layout have been saved!Zmiany w planie zostały zapisane!
623Layout NameNazwa Planu
624Please enter a valid name!Podaj poprawną nazwę!
625Layout name saved!
627Table Started:
628Bill Amount:Kwota Rachunku:
630Table:
631View BillZobacz Rachunek
632Pax number has been updated!
633Cancel SortKasuj Sortowanie
634RemoveUsun
636Discount value should not be higher than the item's priceWartość dyskonta nie powinna być wyższa niż cena produktu
637Discount value should not be higher than the item overwrite's priceWartość rabatu nie powinien być wyższa niż cena pozycji
638Are you sure you want to delete this item?
639Discount/ price overwrite is not allowed for your account!
640Price Overwrite (Per Qty)
642Modifier Details
643Bill not hold, unable to give discount!
644Discount by price cannot be more than receipt subtotal!
645DateData
646Set TimeUstaw czas
647TodayDziś
648SetUstaw
649OthersInne
650Custom CodeKod
651Please a valid codeWpisz ważny kod
652Cutter CodeKod Obcinarki
653Drawer CodeKod Kasy
654For instruction, please visit our website.Więcej instrukcji, proszę odwiedzić naszą strone.
655Tax Details % Amount On/OffUstawienia Podatku % Suma On/Off
657Change Table FromZmienić stolik z
658Unable to merge table that has been split!Nie można połączyć stolika, która został podzielony!
659Merge Table From T:%@ To
660Change Table From T:%@ To
661T:
668Select Table To SplitWybierz Stolik do Podzialu
669You must have at least 2 items to split table!Musisz mieć co najmniej dwie pozycje do podziału stolika!
670You must have at least 2 pax to split table!Musisz mieć co najmniej dwie osoby przy stoliku do podziału stolika!
671No table can be split!Nie można podzielić Stolika!
673Select Item To Split QuantityWybierz produkt, aby podzielić Ilość
674Please select the number of pax to transfer!
675Transferring all pax is not possible!
676No Item Selected!
678There is no unoccupied table available
679Table: %@'s Items
681Split to new billPodział do nowego rachunku
682Bill: %@ has been split to Table: %@.Rachunek: %@ zostal podzielony na stolik: %@.
683Bill: %@ has been split to Bill: %@Rachunek: %@ zostal podzielony na rachunekl: %@
684Unable to split item to table that has been split!Nie można podzielić pozycji do stolika, która została podzielony!
688Split Table: %@'s item to
689Split Bill To
690Select Split Type
691Split By Item
692Even Split By PaxRowny Podzial wedlug ilosci Gosci
693Split By PercentagePodzielić Procentowo
694Select bill to splitWybierz rachunek do podzielu.
695You must have at least 2 items to split bill by item!Musisz mieć co najmniej dwa elementy do podziału Rachunku!
696Split by CoverPodzielić Wedlug ilosci Gosci.
697Split By AmountPodzielić wedlug Ceny
698Bill: %@ has been split!Bill: %@ has been split!
699Number of splitNumer do Podzialu
700Amount (%) per pax
701Upon split, no additional orders can be added.Po podziale, żadne dodatkowe zlecenia mogą być dodawane.
702Number to splitNumer do Podzialu
703Split amount must be 100% of the bill!Należy podzielić kwotę 100% wartości rachunku!
704Are you sure you want to split?Czy na pewno chcesz podzielić?
705Merge Bill From %@ To
706Bill: %@ has been merged to Bill: %@.
707Cancel Pay
708Name and telephone number will be printed in receipt.
709New BillNowy Rachunek
710ConfirmPotwierdz
711Assigned Printer* :Ustawione Drukarki
712Item NotesNotatki Pozycji
713Takeaway Price
714DuplicateDuplikuj
715Account List
716New Account
717Consolidated X Reading Report
718Date From:Data od:
719Date To:Data do:
721Sales Report
722Net Sales
723Sales After Discount
724Discount On Item
725Discount On Bill
726Total Discount
727Grandtotal
728Voided Sales
729Total TaxRazem Podatek
730Sales With TaxObrót z podatkiem.
731Sales Without TaxObrót bez podatku.
733Sales After Rounding
734Payment Information
735Receipt InformationInformacje Paragonu
736First ReceiptPierwszy Paragon.
737Last ReceiptOstatny Paragon.
738No of ReceiptLiczba Paragonów
739Average Per ReceiptŚrednia Paragonu
740PaxOsób
741Average Per PaxŚrednia ilość osób
742Total SalesUtarg Razem.
743Total Quantity / SalesRazem Ilość / Utarg
744Modifier Sales Report
745Total ReceivedRazem Otrzymano
746Item DiscountUpust Pozycji
747Bill DiscountUpust Rachunku
749Pay byPłać
750Pax NoLiczba Osób
751CustomerKlient
752VoidedAnulowano
753Could not connect to %@ printer! Retry?Nie można się połaczyć z %@ drukarką! Ponowić Drukowanie?
754Could not connect to printer! Retry?Nie można się połaczyć z drukarką! Ponowić Drukowanie?
755Fail to connect to printerNie można połączyć się z drukarką
756Printer ErrorBłąd Drukarki.
757Cashier printer not configured!Drukarka Kasiera nie ustawiona.
758Cashier printer settings incorrect!Ustawienia drukarki kasiera jest nie poprawna.
759*Order List*Lista Zamówień
760Receipt ReprintDrukuj paragon jeszcze raz
762R.No: %@R.No: %@
763Split byPodział wedlug
765Printer configuration is not setup!Konfiguracja drukarki nie jest ustawiona.
767Table ChangedStolik Zmieniony
768Table SplitPodział Stolika
769Table MergedStolik Złączony
770Table change from T: %@ to T: %@Stolik zmieniony z T: %@ to T: %@
771Table merged from T: %@ to T: %@Stolik złączony z T: %@ to T: %@
772Table split from T: %@ to T: %@Stolik podzielony od T: %@ do T: %@
773No kitchen / bar printer is setup!Brak drukarki kuchnia / bar!
774*New Order**Nowe Zamówienie*
775*Additional Order**Dodatkowe Zamówienie*
776*Reprint Order*Wydrukować zamówienie
777*Void Order*Anuluj zamówienie
778Number of PaxLiczba Osób
779Number of Pax:Liczba Osób
780Name:Nazwisko:
781Tel:Tel:
782Transaction completed. Cashier printer not configured!Transakcja zakończona. Drukarka Kasiera nie skonfigurowana.
783Please enter admin's passwordProszę wpisać hasło admina.
784Please enter account's passwordProszę wpisać hasło.
786Please enter new passwordProszę wpisać nowe hasło.
787Password is incorrect!Hasło nie poprawne.
788Please re-enter passwordProsze ponowić próbe.
789Password has been changed!Hasło zostało zmienione!
790Confirmation password is incorrect! Please try again.
792Print Report
793Unable to print previous reports.
794Unable to print report more than a day or month.
795No report to print.
796Receipt line item price
797Item per unit price will be printed in receipt.
798Printer Not AssignedDrukarka nie przypisania.
799No printerBrak Drukarki.
800Email Receipt
801Print Receipt Copy
802Receipt Copy
803Print Receipt
804Reduce line feed between orders
805Space between orders and modifier will be reduced.
806Outlet Name
807Outlet name will be included in receipt's mail.
808All
809Eat In
810Away
811Tax ForPodatek za
812Restore Default
814App's Language:
815Button Layout
816Page 1
817Page 2
818Back & More Functions button is fixed to the last button in each page.
819Permission Required
820No Description
822Amt
824Item List
825Delete Group
826Printer SettingsUstawienia Drukarki
827Cashier PrinterDrukarka Kasiera
828Guide
829Tax can be applied or removed from the bill.Podatek może być dodany lub usuwany z rachunku.
830Cash
831Category ListLista Kategori
832MergePołącz
833By:
834Collate Order
835Collate identical orders together.
836Receipt number font sizeNumer paragonu - rozmiar czcionki
837Adjust the font size of receipt number.Ustaw rozmiar czcionki w numerze paragonu.
838Search by Receipt No / Customer NameSzukaj według numeru paragonu / Nazwiska Klienta
839Payment accepted. Please proceed to checkout.Płatność przyjęta. Proszę kontynuować to zakończenia.
840Payment failed.Płatność nie powiodła się.
841Pay In/Pay OutWpłata/Wypłata
842Transfer BillPrzeniesienie Rachunku
843Transfer Takeaway bill to Dine InPrzenieść rachunek do jedzenia w restauracji?
844Transfer Dine In bill to TakeawayPrzenieść rachunek na wynos.
845No takeaway transaction is found!nie znaleźono transakcji.
846No dine in transaction is found!nie znaleźono transakcji.
847Takeaway BillsRachunki na wynos.
848Dine In BillsRachunki restauracyjne.
849Transfer T:%@ bill to takeaway?Przenieś T:%@ rachunek na wynos?
850T: %@ bill has been transferred to takeaway.T: $@ rachunek został przenieśony na wynos.
851Transfer %@ to TablePrzenieść %@ do Stolika
852%@ has been transferred to T: %@.%@ został przeniesiony do T: %@.
853Transfer %@ to T:%@?
854Open Bill
855Receipt: %@ has been opened!
856Table has been split. Unable to transfer.Stolik został podzielony. Nie można przenieść.
858- Enter the main terminal's IP address.
859- Enter this terminal's IP address at secondary terminal.
860Main Terminal IP Address:
863Work Mode
864- Enable secondary iPad to work as an ordering terminal.
865Enable Multiple Terminal OrderingWłączyć Zamawianie na Wielu Terminalach
866Pair/Synchronize DB
867Table is occupied!
868Unable to connect!
869Applyingzastosować
870Retrieving...
871Sending order...
872Receipt info changed!
873Table pax changed!
874Discount applied.Rabat dodany
875Tips/Gratitude applied.Napiwek Dodany
876Retry
878Unable to send. Bill is closed!
879Unable to send. Bill is split!Nie udało się wysłać. Rachunek jest podzielony!
880Purchased
881Purchase
882Restore
883Main POSJako POS
884As TerminalJako Terminal
885Terminal activated!Terminal aktywowany!
886Device paired.Sparowane urządzenie.
887Device unpaired.Niesparowane urządzenie.
888Paired Devicesparowane urządzenia
889Device not paired!Urządzenie nie sparowane!
890UnpairRozłącz parę
893Pair device name %@?
894Unable to pair more than 10 devices.
895Unable to pair more than 1 device in Lite Version.
896Unable to pair device. Secondary ordering terminal not enabled.
897In-App Purchase restored.In-App Zakup przywrócony.
899Please enter a valid IP Address.Wpisz poprawny adres IP.
900Restore In-App PurchasePrzywróć In-App Zakup
901Terminal settings have been saved.Ustawienia terminala zostały zapisane.
902Import Item with CSV File
903Select CSV File
904Import
905- Download sample CSV file from our website FAQ section.
906Select File
907Item Count Category Name Assign Category
908Assign Category
909CSV Import
910Column (%d,%d) contain empty item name. Unable to import.
911Unassigned category for column (%d,%d). Unable to import.
912Unable to import empty CSV file.
913Please assign all category before importing.
914Successfully import %d item. Limited to 30 items in Lite version.
915Successfully import %d item.
916Deleted!
917Date Remarks Amount By
918Delete selected?
919Saved!
920Discount report shows discount given throughout the period of time.
921Discount Report
922Consolidated Discount Report
923Pay In
924Pay Out
925Please enter a discount name!
926Please save before editing.
927There's no item left for selected bill!
928Auto Logout
929Auto logout after X seconds for Cash Register, Table & Main.
930Auto logout cannot be less than 5 seconds
931Logging OutWylogowanie.
932Kitchen NameNazwa Kuchni
933Refund
934Refund BillZwrot Rachunku
935Refund TypeTyp Zwrotu.
936Select Refund TypeWybierz Rodzaj Zwrotu.
937Unable to add item to refund bill.
938Refund:
939Cancel Refund
940Refund Sales
941Cash Out
942Assign order list printerUstaw Drukarke do listy zamówień.
943Printer for manual order list printing.Drukarka do drukowania manualnych zamówień
944Data Transfer
945You are about to import database from MobiPos Lite. This will overwrite all information. Would you like to continue?
946Successfully imported!
947Transfer DB to Full Version
948Full version of MobiPOS is not found!
949Disable modifier's selection pop up if modifier group is optional.
950Modifier Count Modifier Name Assign Group
951Customer deleted!
952Delete selected customer?Kazowac Wybranego Klienta.
953Search by Name/Phone/Address
954Customer Added!
955Customer saved!
956Please insert a valid customer name!
957First NameImie
958Last NameNazwisko
959Address
960City
961State
962ZIPKod Pocztowy.
963Total Spending
964Delete Customer
965's Transaction
966Unable to retrieve refund bill!
967Payment TypeRodzaj Zaplaty
968Please select a valid payment type!
969Bill for %@ has been closed.
970Bill has been paid!
971Unable to checkout. Bill has been modified!
972Manage Till
973Opening Till Balance
974Ending Till Balance
975Set opening till cash amount.
976Till has been reset for the day.
977Till has been set.
978Till
979Till has been closed.
980Please enter ending till amount.
981Reset till for the day?
982Opening Till:
983Current Till:
984Ending Till:
986Close Till
987Reset Till
988Till started at
989Till closed at
990Access to till management
991Proceed to a New Transaction upon order sending
992Enable Payment on Terminal
993Terminal is not synchronized!rnSynchronize?
994Receipt table number font size
995Adjust the font size of receipt's table number.
996Multiple PrinterWiele Drukarek
997* Feature not supported by TSP-100 printer.* Ta opcja nie jest dostępna w TSP-100 printer.
998Table number font size
999Adjust the font size of order list's table number.
1000Save report before sending.
1001Re-open till for the day?
1002Re-open Till
1003Till has been re-opened.
1004Hide receipt number
1005Hide receipt number in receipt.
1006On/Off Discount Name Type Amount
1007Visit our website's FAQ section for more info about localizing our app.
1008KitchenKuchnia
1009Functions
1010Please use another quick key!
1011Quick key existed in this category. Please use another quick key!
1012Start by setting up a quick key in POS.
1013Proceed without synchronization with POS?
1014Swipe right to return to previous page.
1015Swipe left or right to switch modifier selection.
1016Access to account creation
1017Your email account has been linked
1018Backup to DropboxZapisz Kopie Zapasowa na Dropbox
1019-Backup data to dropbox.Zapisz dane na Dropbox
1020Select Image
1021Print receipt logo
1022Receipt LogoLogo na Paragonie
1023Logo has been removedLogo usuniete
1024Logo has been savedLogo Zapisane
1025Logo heightWysokosc Logo
1026Logo width for TSP-100 (576px), others is adjustable.Szerokość logo TSP-100 (576px), inne są regulowane.
1027Do not attempt to link multiple device to a single dropbox account. Link only the main POS. Proceed?Nie należy łączyć wiele urządzeń do jednego konta skrzynki Dropbox. Kontynuować?
1028(Up to 5)(do 5)
1029Order list remarksUwagi do Zamówienia
1030Print order's remarks in order list.Uwagi do Zamówienia na wydruku w liście zleceń.
1031Disable void order listWyłącz kasowanie zamówienia
1032Disable printing void order list to kitchen.Wyłącz drukowanie pustych zamówień do kuchni.
1033Categorized printingKategorie Drukowania
1035Orders not hold, unable to print bill.
1036Access to reopen bill
1037Clock InCzas Wejscia
1038Clock OutCzas Wyjscia
1039Clock in for %@?
1040Clock out for %@?
1041Employee NameNazwisko Pracownika
1042Total HoursRazem Godzin
1043Clock In/Out
1044Clock In/Out report shows total hours employee worked.
1045Reached the limit of clock in for lite version.
1046Employee Performance ReportRaport skuteczności pracownika
1047Employee PerformanceWydajność pracownika
1048Employee performance report shows your best selling employee.Raport wydajność pracownik pokazuje twojego najlepszą pracownika w sprzedaży.
1049Performance ReportRaport skuteczności
1050Clock out before deleting this account
1051No Orders
1052Manage Order
1053Hold / Send
1054Send all orders before splittingWyślij wszystkie zamówienia przed podziałem.
1055You are closing the bill without sending its order to kitchen.Zamykasz rachunek bez wysyłania zamowienia do kuchni.
1056Select Orders To Send
1057Toggle
1058Max Choice
1059No orders to send
1060Row (%d) contain empty name. Unable to import.
1061Successfully import %d customer.
1062Export Customer
1063Export
1064Customer List
1065No customer to export
1066Orders not sent
1067Add Customer
1068Customer phone existed, add anyway?
1069Customer email existed, add anyway?
1070Delivery
1071To Go
1072Delivery Time
1073Collection Time
1074Collection
1075Type
1076Driver
1077Manage Delivery
1078For Delivery
1079Select Driver
1080Customer not assigned
1081Category Total
1082Group Total
1083Logout Upon Hold:
1084Logout user upon order sending.
1085Rewards/Loyalty
1086Enable Rewards/Loyalty Programme
1087Rewards Condition
1089Manual Reward
1091Setup Custom Reward
1092Automated Reward
1094Reward List
1095- Setup types and points needed for each reward.
1096Setup Reward List
1097Reward
1098Reward Name
1099Points
1100Please enter a reward name.
1101Reward amount cannot be zero!
1102Discount by percentage cannot be more than 100!
1103Custom Reward List
1104Redeem Reward
1105Custom Reward
1106Unable to give custom reward when reward is redeemed
1107Custom reward is not enabled
1108Unable to give custom reward on split transaction.Nie można dać niestandardowy nagrodę na podzielonym transakcji.
1109No reward is turned on.
1110No customer assigned
1111Unable to redeem rewards on a split transaction.Nie można wykupić nagrody z transakcji podziału.
1112Reward points earned
1113Reward points redeemed
1114Reward points balance
1115Reward Discount
1116Order Summary
1117Closed Orders
1118Kitchen DisplayWyświetlacz Kuchenny
1119Delete All Order
1120All order cleared
1121Bump All Order
1122All order bumped
1123Please enter outlet email.
1124Delete all orders in the database?
1126Please enter your email.
1127Notification sound On/Off
1128Show price beside item
1129Display name
1130Warning 1 (Green)
1131Warning 2 (Orange)
1132Warning 3 (Red)
1133App's Language
1134Refresh Language
1135Failed to update
1136Language files updated
1137Language files is already up to date
1138Bump
1139Do you want to bump this receipt?
1140ReopenOtworzyć na nowo
1141Are you sure to reopen this receipt?Czy na pewno chcesz ponownie otworzyć ten paragon?
1142Are you sure to bump this receipt?
1145Details
1146KDS
1147Please enter a valid KDS name!
1148KDS is in used by item or category! Unable to delete.
1149Enable Kitchen Display SystemUruchom System "Wyświetlacz Kuchenny"
1150- Up to 5 kitchen display system.- Do 5 Wyświetlaczy Kuchennych na system
1151- Enable kitchen display system each at USD 14.99.- Uruchom Wyświetlacz Kuchenny za 14.99 USD za sztuke.
1152KDS Name
1153Configure up to 5 kitchen display system.Zgonfiguruj az do 5 Wyświetlaczy Kuchennych na system.
1154Order list will be sent to assigned KDS.
1155MobiPos KDS can be downloaded from the Appstore.
1156In full version, KDS will be an In-App Purchase.
1157Kitchen Display SystemWyświetlacz Kuchenny
1158Training ModeTryb szkolenia
1164Quick checkout with exactSzybki zakup z dokładną
1165WeightWaga
1166Weight must be more than zeroWaga musi byc wieksza od zero
1168There are orders that are not on hold. Proceed to logout?
1169Failed to send order to %@. Retry?
1170Orders have not been sent.
1171Unable to charge to customer account on split transaction.Nie można naładować do konta klienta na podzielonym transakcji.
1172Charge Customer
1173Account Credit Balance:
1174Customer Top Up
1175Customer's Balance:
1176Top Up
1177Customer new balance:
1178Top Up Amount
1179Checkout Bill
1180Voiding order...
1181Order has been void
1182Quick Key
1183Access to others
1184Alter customer reward points
1185Give customer custom reward
1186Drawer
1187Language
1188Discount Name
1189Percentage
1190Item
1191Enable Secondary Ordering Terminal
1192- Purchase ordering terminal at USD 14.99. (Up to 10)
1194Discount Type
1199- For every dollar spent, receive
1200Reward Points
1201Rewards
1202IP Address
1203Cashback Reward
1204Clear
1205Barcode No
1206Select a modifier group
1207%@ clocked in at %@
1208%@ clocked in at %@. Clocked out at %@
1209Clocked in at %@
1210Quantity
1211Edit Modifier
1212Address SearchSzukaj Adresu
1213BalanceBilans
1214Use CustomerUzyj Klienta
1215Use AddressUzyj Adres
1216Map Search
1217By
1218Split BillPodział Rachunku
1219Delivery AddressAdres Dostawy
1220Delivery TypeRodzaj Dostawy
1221Shift SettingsUstawienia Zmiany
1222Shift NameNazwa Zmiany
1223Show category sales percentagePokaż procent kategorii sprzedaży
1224Closing bill...
1225Previous Receipt
1226Reference
1227Order list price
1228Print order's price in order list.
1229Receipt remarks
1230Print order's remarks in receipt.
1237Upon hold, proceed to
1238Access to void order
1243Credit Card Info
1244Payment Settings
1245Alternate Currency
1246Currency Name
1247Print
1248Conversion
1249Currency in use
1250Currency conversion amount cannot be zero!
1251Currency in use. Can't be turned off.
1252Enable bill closing with alternate currency.
1253Setup alternate currency with the conversion rate to primary currency.
1254Assign currency under payment type.
1255If print is set to Yes, alternate currency total will always print in bill.
1256Void Reason
1257Please enter the void reason.
1260Backup Date
1261Archive Date
1262Backup
1263Backup/Archive
1264Transaction closing date appears to be incorrect.
1265Transaction is not closed for suggested archive period.
1266User has not clocked out for suggested archive period.
1267Cash till is not closed for suggested archive period.
1268Transaction not within restaurant operation hour time range.
1269User clock in/out not within restaurant operation hour time range.
1270Cash till opening not within restaurant operation hour time range.
1271No archive required.
1272Suggested Archive
1273Archive database from
1274to
1275Archive completed.
1276Database size has been reduced from
1277Backup completed.
1278Archive Transactions
1279Archived transactions can no longer be modified.
1280However it can still be found under reports.
1281Do a quarterly archive to improve application speed.
1282You can do a manual in-app backup of your database. Store up to 5 backups.
1283Archive Database
1284Backup Database
1285Archive
1286This will overwrite your current database. Do you want to restore backup from
1287Feature not available in lite version.
1288Database restored from backup.
1289Backup/Archive not available under training mode.
1290Select void reason
1291Please enter valid information!
1292Expiry Date
1293Credit Card No
1294Void Report
1295Void report shows total number of void.
1296Total Discount On Item
1297Total Discount On Bill
1298Open Discount
1303Void Date
1304Order By
1305Void By
1306Hide users with 0 Sales
1307Top up customer account
1309New Balance
1310Font size
1311Bold font
1312Hide item with 0 Sales
1313Show sales details
1319Set date format printed.
1320Assign date format
1321Delete Bill
1322Open Price
1323New order printing
1324Order list printing will not print printed order.
1326Primary Address
1327Secondary Address
1328Tertiary Address
1329Delete Address
1331Hold BillWyślij
1332Send Orderzamówienie
1333Search by
1334Search by Transaction/Table/Customer
1335Kitchen Messenger
1336Menu Size
1337Preset
1338Transfer Item
1339Select bill to transfer item
1340Send
1341Are you sure you want to void this order?
1342Hide non inventory item
1343Employee
1344Show gross profit
1345Birthday
1346Fill up customer address before adding another.
1347Select payment type
1348Assigned Kitchen Printer
1349Cost
1350Print current bill upon hold
1351Print order list upon hold
1352Kitchen header line feed count
1353Newsletter
1354Turn on to subscribe to our newsletter.
1355Upon Login
1356Surcharge
1357Surcharge is additionally calculated based on the subtotal.
1358Use surcharge if product item already include tax.
1359Access to price overwrite
1360Access to open item
1364Currency Types
1365Terminal
1366Terminal IP Address
1367Void Bill
1368Reprint Receipt
1370Reward points for customer can be given manually or automated based on specific item.
1371No reward points will be given if customer redeem rewards.
1372Auto Backup
1373System will do in app backup every 24 hours.
1374New Customer
1375Customer will not be added into database if only first name and phone number is filled.
1376License Management
1377Refresh License
1378Logout License
1379License Expired!
1380Expires
1381General
1382First payment type cannot be
1383Please fill up neccessary credentials
1384Split & Pay
1385Please contact your reseller to upgrade to full version.
1386Payment Deleted
1387Till Variance
1388Branch Code
1389Sync Interval
1390Sync Status
1391Notice
1392Sync Now
1393Manual Sync
1394Sync Manually
1395Cloud already contain data, by syncing it will overwrite all previous data.
1396Do you want to continue?
1397Split another transaction for table
1398Split another transaction for
1399Restart App
1400Clock In Time
1401Clock Out Time
1402Clock In Date
1403Clock Out Date
1404Clock out cannot be earlier than clock in!
1405General Settings
1406Row (%d) birthday format incorrect. Unable to import.
1407Please insert a valid customer first name!
1408Automated Member Discount
1409Member Discount
1410Automated Discount
1411Accessible By
1412No Discount
1414Print Clock In/Out
1415Print chit upon clock in/out.
1416Inventory Check
1417Disable ordering if inventory reaches 0.
1418As Kiosk
1419Work as a kiosk terminal.
1420Assign to go queue chit printer
1421Assign takeaway queue chit printer
1422Printer for extra queue number chit. (Print upon hold)
1423Print to go queue number
1425Print takeaway queue number
1426Print transaction's last 2 or 3 number at the bottom of the receipt.
1427Print suggested tips on current bill
1428Unique Selection
1429Amount will be calculated base on subtotal.
1430Table Sales Report
1431Non Taxable Sales
1432Tax Information
1434Print delivery info
1435Print delivery information under kitchen order list.
1436Manage your stock file via a web browser.
1437Mass edit item and modifier using csv file.
1438Download full backup or restore from backup.
1439Assure that your device is connected to the same network.
1440Enter the following URL in the browser of your PC/Mac.
1442Exiting this page will turn off CMS via web automatically.
1443Service not available for device under terminal mode
1444Service currently not available.
1445CMS via Web
1446Service started.
1447Cloud sync in progress. Please try again later.
1448Cloud Sync
1450Please check network connection.
1451Payment Surcharge
1452Purchase/Restore
1453Activated!
1454Full Version
1455Updating location, Please try again later.
1457Refresh successful
1458To activate app, you must turn on location services under 'Settings'
1459Background Location Is Not Enabled
1460Location Services Are Off
1463Restore App to Full Version.
1465- Before upgrading to full version, app is limited to 30 items and 20 transactions per day.
1467- Purchase app with one-time payment, no subscription fees required.
1468Enterprise Login
1469- Use enterprise login for customized features.
1470Please key in your apple ID to restore if prompted.
1471Failed to restore. Please check your internet connection.
1472Order Time
1474Customer Display
1475Welcome Message
1476Checkout Message
1477Bug Report
1478No log found.
1480Not synced
1481Last synced at
1485Reset & Re-Sync
1490Print total item count under kitchen order list.
1491Print count
1492Receipt item font size
1493Adjust the font size of receipt's item.
1494Access to merge table/bill
1495Access to split/change bill
1496Access to change table
1497Transaction has been modified.
1498Transaction's order has been modified.
1499Transaction has been checkout.
1500Transaction has been split.
1501Transaction has been voided.
1502Theme
1503- Theme allows you to change the application appearance.
1504Navigation Bar Color
1517Sub Navigation Bar Color
1518Category & Item Button Default Color
1519- Dark color is preferred.
1520Background Color
1521- Hold to change background text color.
1522Background
1523Use Gray Theme
1524Gray Theme
1525Use Dark Theme
1526Dark Theme
1527Restore Theme to Default
1528Button Color
1529Blue
1530Green
1531Red
1532Course
1533Course Name
1534Category listed below is assigned to this course:
1535Course Setting
1536Please enter course name.
1537Recipe
1538Item's Recipe
1539Quantity must not be zero!
1540Search item/modifier to add into recipe...
1541Click on item in list to add.
1542Inventory will be deducted according to recipe.
1543Please add item before manage inventory.
1544Inventory adjustment cannot be zero.
1545Current Inventory
1546Track Inventory
1547Adjustment
1548Before
1549Movement
1550After
1551By Course
1552Order By Seat
1553Assign seat to each order
1554Assign Seat
1555Seat
1556Seat Number
1557Notify POS/Expedite Screen when bump
1558KDS Bumped Order
1559By Bill
1560POS/Expedite Screen IP Address
1561Payment Report
1562Stock Movement Report
1563Payment report shows payment details for each transaction.
1564Split Item By Seat
1565New Bill: %@ has been created for Table: %@
1566New Bill: %@ has been created
1567Queue Number
1568Gift Card
1569Gift Card Balance
1570Charge amount exceeded balance.
1571Charge amount exceed bill amount.
1572Gift card new balance
1573Gift Card Top Up
1574Manual Entry
1575Unable to delete gift card with balance!
1576Gift Card Number
1577History
1578Card Num
1579Gift Card Sales
1580Accept gift card as payment
1581Print Balance
1582Scan Card
1583Scan Gift Card
1584Switch Camera
1585Card has no balance. Proceed to top up?
1586not found. Activate gift card
1587Please Select Tip Amount
1588No Tip
1589Commission
1590Please add item before manage commission.
1591Commission report shows total commission for each employee.
1592Commission Report
1593Account Type
1594Percentage commission to not be affected by discount.
1595Upon sending order, extra order list will be printed.
1596Upon sending order, current bill will be printed.
1597Print order by
1598Print each order's order by in bill.
1599Print subtotal
1600Print subtotal under kitchen order list.
1601Order By Account
1602Prompt cashier to choose user account before ordering.
1603Login By Password
1604Login without selecting account. Works only if all account password is unique.
1605Duplicate password found under account, login by password can't be enabled.
1606Access to change order by
1607Unable to delete. Account type is used by item commission.
1608Unable to delete. Account type is assigned to account.
1609Please enter name.
1610Setup account type for different level of commission.
1611Assign account type to account.
1612License Expiry
1613Login to unlock full features.
1614Login is not required for terminal.
1615Account Credit
1616Scan Customer Card
1617Scan customer member card...
1618Scan gift card...
1619Stock Name
1620Stock
1621Stock In
1622Stock Out
1623New Stock
1624Stock movement report shows all stock in/out throughout the period of time.
1625Select Order's Account
1626Select payment type to top up
1627Card not found! Add Customer?
1628Customer card number existed!
1629Search length must be 3 and above.
1630Start by setting up a category with quick key in settings.
1631Click on Quick Key/Barcode below to return to main menu.
1632Ordered by
1633Edit Course
1634Enter gift card number
1635Activate Gift Card
1636Pricing Level
1637Days
1638Everyday
1639Happy Hour (6-9pm)
1640Unable to delete. Price level is used by item.
1641Please enter pricing level name.
1642Please enter identifier name.
1643Start time cannot be empty.
1644End time cannot be empty.
1645Please select day.
1646Monday
1647Tuesday
1648Wednesday
1649Thursday
1650Friday
1651Saturday
1652Sunday
1653Pricing level ID will be shown in category report.
1654Sequence affects pricing priority if price level overlaps each other.
1655Select Price Level
1656Price level is now set to
1657It will return to default upon bill hold.
1658Price level has been reset to default.
1673's Custody
1674Customer's Custody
1675Custody Item
1676Custody
1677Please select item to claim from custody.
1678Claimed
1679Please include at least 1 item.
1680Please select expiry date.
1681New Custody
1682Search item to add into custody...
1683Custody Receipt Remarks
1684Custody enables customer to claim their purchase later on.
1685Select item to claim.
1686Unclaimed
1687Delete selected custody?
1688Custody has been deleted.
1693Custody Report
1694Custody No
1695Customer Tel
1696Keypad Number
1697Access to all report
1698Access to change price level
1699QR Code
1701Custom Report
1702Add New
1703Group by main category
1704Top selling shows product sold ranking.
1706Custody report shows customer unclaimed items.
1707Top Selling Report
1708Top Selling
1709Show only top
1710Quick Serve
17122 Steps
1713Upon Checkout
1714Clock In/Out Tips
1715Allow waiter/staff to key in tips received upon clocking out.
1716Restaurant mode comes with table system.
1717Quick Serve comes with eat in and to go option.
1718Retail
1719Application Mode
1720Immediately proceed to a new transaction upon clicking checkout.
1721Upon login, proceed to
1722UOM
1723Sell by WeightSprzedać wagowo
1724Import Modifier with CSV File
1725Import Customer with CSV File
1726Extra
1727Divert Printer
1728Buzzer Code
1729DK AirCash Drawer IP
1730Select printer
1731* Select printer with the same model.
1732Adjust
1733Base
1734Alternate
1735Select base UOM
1736Select alternate UOM
1737Unit of Measurement
1738Select base unit of measurement first!
1739Base UOM
1740Alternate UOM
1742No conversion found.
1745Assign base uom before turning on sell by weight option.
1746Please enter a valid column number!
1747Range [30-52]
1748Order list printing
1749Option to print kitchen order list upon hold or upon checkout.
1750Extra line feed on header for docket holder.
1751Orders printed to kitchen can be categorized or sorted by course sequence.
1752Upon Hold
1753Kitchen receipt number font
1754Adjust the font size of kitchen receipt number.
1755Kitchen subtotal font
1756Adjust the font size of kitchen subtotal.
1757Invoice
1758Invoice From
1759Invoice Notes
1760Invoice Font Size
1761Adjust invoice font size.
1762Invoice Logo
1763Print Order List Upon Checkout
1764On
1765Configure up to 5 taxes.Konfiguracja do 5 podatków.
1766Tax will be calculated based on the subtotal.Podatek będzie obliczany na podstawie sumy częściowej.
1767For tax calculated based on the subtotal + tax, select yes for with tax.W przypadku podatku obliczonego na podstawie sumy częściowej + podatku, tak aby wybrać z podatku.
1769Tax Type
1770For example, a subtotal of $100 and a tax of 10%Na przykład, suma częściowa 100 dolarów i 10% podatku
1771Additional: Tax included will be $10.Dodatkowe VATem będzie 10 dolarów.
1772Reverse: Tax included will be $9.09.Podatek tyłu zawarte będą 9,09 dolarów.
1773Alter customer discount
1774Configure up to 10 payment types.Konfiguruj do 10 rodzajów płatności.
1775Payment type's rounding can be turned on or off.Zaokrąglenie w Typach płatności mogą być włączone lub wyłączone.
1776Day
1777Setup unit of measurement in order to sell by weight.
1778Setup conversion for each unit of measurement for easier stock in/out.
1779Conversion is in use!
1780Conversion existed.
1781Please enter unit of measurement name.
1782Conversion Unit
1783Unit of Measurement Name
1784Unit of measurement is in use!
1785Delete conversion before deleting unit of measurement!
1786Please save before proceeding to conversion.
1788Click edit to adjust the button layout accordingly.
1789More Functions & Back button's position is fixed to last.
1790Default
1791Delete all Tables.Delete all Stoliki.
1792Restore table layout to default.Przuwruc Stoliki do domyslnych ustawien.
1793Restore all printer settings to default.Odzyskaj Domyslne Ustawienia Drukarki.
1795Reset general settings.Resetuj Ustawienia Restauracji.
1796Function
1797Account Balance
1798Card Number
1801Receipt Remarks
1802Enable Cloud Sync
1803Cloud sync enables report to be viewed online.
1804Register
1805Minute
1806Minutes
1807Hour
1808Enable Customer Display
1809Deliver price and information to your customer.
1810Customer Display IP Address
1811Enter the IP address found in customer display app.
1812Customer display function not enabled
1814Purchase customer display.
1816Time
1817Tips Received
1818Update
1819Received Tips Amount
1820Reward points given to customer is done manually by cashier.
1821Cashier has to select custom rewards to be given before bill closing.
1822Setup reward points to be given on each item.
1823Reward points will be credited to customer account upon bill closing.
1824Setup reward points to be given for every dollar spent.
1825Each reward point will be equivalent to your local currency.
1826Points Required
1827Before upgrading to full version, app is limited to 30 items and 10 transactions per day.
1828Restore is not required for terminal.
1830Login with your email and password.
1831Login with your email, branch code and password.
1834Activation/Restore
1835App Activation
1836Discount On Rewards
1837Credit Sales
1838Email account has not been setup.
1839Setup under apple settings, mail & contacts.
1840Generated Date
1841Open Item Sales Report
1843Hide zero price item
1844Main Category
1846Status
1847Claim
1848Tap to activate table.
1849OKOk
1850Extra Surcharge
1851Signature Required
1852Unable to mail empty file.
1856Your database size is huge and it might slow down the speed of your application. You are recommended to do an archive.
1859Cash till not closed.
1860User not clocked out.
1865Unable to edit tax.
1866Reason
1868Unable to merge table.
1869T: %@ has been merged to T: %@.T: %@ has been merged to T: %@.
1870Notify KitchenPowiadom Kuchnie
1871Unable to change table.
1872T: %@ has been transferred to T: %@.T: %@ has been transferred to T: %@.
1877Bill: %@'s Item
1881Unable to split bill.
1887Splitting from T: %@ to T: %@.Dzielimy z T: %@ to T: %@.
1888Splitting from T: %@ to %@.Dzielimy z T:%@ to %@.
1889Splitting bill from %@ to T: %@.Dzielimy z %@ to T: %@.
1890Splitting bill from %@ to %@.
1891Splitting bill: %@ to a new bill.Dzielimy rachunekl: %@ do nowego rachunku.
1896Table: %@ has been split to Table: %@.Stolik:%@ został podzielony na:%@.
1897Unable to split table.
1898Existing bill
1899No seat found under transaction.
1900Send all orders before splitting!
1903Amount per pax
1908Total split amount cannot be more than 100.
1910Total split amount cannot be more than bill amount.
1912Split amount cannot be empty!
1915Unable to merge To Go & Eat In bill.
1916Unable to merge bill.
1918Unable to transfer bill.
1924From
1925Bill To
1926Contact No
1927Invoice Number
1928Invoice Date
1929Ordered Items
1930Invoice Preview
1931Hold bill before generating invoice.
1933Table Sales
1934Non Table Sales
1935Table Sales report shows breakdown of sales by table.
1936Transaction No
1937Order Sales
1939Clock In/Out Report
1940Gift Card Amount
1942Redeem Rewards
1943Expiry
1944Shift
1945Please enter a shift name.
1946Please enter shift start time.
1947Please enter a shift end time.
1948Discount amount cannot be zero!
1950Discount is used in customer membership discount. Delete selected?
1951Send Log
1956Delete all assigned pictures.Usun wszystkie zdjecia.
1957Delete favourite menu.Usun Ulubione.
1958Price Level
1959Manual
1960Switch
1961Scan staff card...
1962Camera
1965Unable to reprint!
1966Please do manual reprint.
1967Send forgotten password to admin's email?Send Zapomniałes hasła wyslij e-mail użytkownika admina?
1968Work as the main terminal.
1969Close bill and generate reports from here.
1970Work as a secondary terminal.
1971Order will be sent to the main terminal.
1972Configure up to 20 printers.
1973Order list will be printed to assigned printer.
1974For item or modifier that printer is not assigned, it will be printed according to its parent category or group.
1975Order has been sent to main terminal.
1976Training mode started.
1977Make sure that main pos is in training mode as well.
1978No transaction or changes made will be saved to actual database.
1979Order has been voided.
1981Order has been updated.
1982Login with your username, password and branch code.
1983Print Queue Number
1984No Transaction.
1985Printers Saved
1986Kitchen Display Saved
1987Print Options Saved
1988General Settings Saved
1989Tax Settings Saved
1990Account Types Saved
1991Payment Types Saved
1992Currency Types Saved
1993Discount Settings Saved
1994Void Reason Saved
1995Course Settings Saved
1996Pricing Level Saved
1997Unit of Measurement Saved
1998Unit of Measurement - Conversion Saved
1999Button Layout Saved
2000Theme Saved
2001Discount Deleted
2002Currency Type Deleted
2003Void Reason Deleted
2004Course Deleted
2005Unit of Measurement Deleted
2006Unit of Measurement - Conversion Deleted
2007Pricing Level Deleted
2008Clock In/Out Saved
2009Rewards/Loyalty Saved
2010Reward List Saved
2011Custom Reward Saved
2012Reward List Deleted
2013Custom Reward Deleted
2014Database Archived
2015Database Restored
2016Stock File Imported
2017Customer Credits Changed
2018Customer Reward Points Changed
2019Training Mode Switched On
2020Training Mode Switched Off
2021Action Log Report
2022Action log report shows staff activity record.
2023No clock in/out record found
2028Incorrect app version, please update your app via Appstore.
2029Incorrect app version, please update your app at the main terminal.
2030Enable pax system before order by seat.
2032Extend License Expiry
2033Access to reprint bill
2035Access to resend order
2036Maximum discount
2037User Language
2039Member
2040Member pricing level has to be assigned to customer's account in order to enjoy member pricing.
2041Member Pricing Level
2042Inverse void order printing
2043Reverse black/white printing or strikethrough for void orders.
2044Footer Logo
2045Print footer logo
2046Bill Accessibility
2047Turn on to disable staff from accessing each other's bill.
2048Unable to access bill created by others.
2049Print item & kitchen name
2050Print both item & kitchen name in order list.
2051Combo
2052Please setup combo meal group!
2053Select Combo Meal Group
2054Combo Name
2055Combo Meal Group
2056%@'s Combo Meal Group
2057Click on set meal group to add.
2058Swipe on combo's group to delete
2059Combo's Group
2060Search category/item to add into combo meal group...
2061Split Order List by Item
2062Export Gift Card
2063No gift card to export
2064Gift Card Report
2065Date Activated
2066Custody inventory report shows all unclaimed stock by customer.
2067Custody Inventory Report
2068Delete Synced Database
2069Delete database synced from POS? This will not affect your orders in KDS.
2070Delete Database
2071Number of Display Chit
2072Balance Due
2073Reprint Bill
2074Generate Invoice
2075All Account
2076Order Bumped
2077Proceeding to Table Layout
2078Add Combo Meal Group
2079Order Bumped!
2080Bumped Order
2081Configure the printing option upon checkout.
2082These options can be found under 'Pay' -> 'Cash In' as well.
2083Delivery option is not available for eat in receipt.
2084Delivery option is not available for table receipt.
2086Unpaid Sales
2088Printing upon checkout
2089Checkout bill
2090
2092Variant
2093Attribute
2094Selected Attribute
2095Select Attribute
2096Variant Name
2097Search attribute by name...
2098Attribute List
2099Unable to select attribute with no variant.
2101Sell by weight option is not avaiable for variant item.
2102Unable to duplicate variant item!
2103Terminal ID
2104Enter terminal ID to enable report split by each terminal.
2105Terminal Report
2108Receipt customer name font size
2109Kitchen customer name font size
2110Collate orders
2111Collate identical orders during bill printout.
2113Upon checkout, proceed to
2114Print Pay In/Out
2115Print receipt upon pay in/out.
2116Credits Limit
2117Prevent customer from spending more than their credit balance.
2118Setup denomination for easier till opening/closing process.
2119Example of $0.20, $0.50, $1.00, $2, $5, $10, $50.
2120Denomination
2121Please enter denomination name.
212220 cents
2123Size
2124Attribute is in use!
2125Please save before proceeding to variant.
2126Please enter attribute name.
2127Setup attribute in order to sell by variant.
2128Example of size and color.
2129Variant is in use!
2130Small, medium, large
2131Please enter variant name.
2132Setup variant under the attribute.
2133Example of small, medium and large.
2134Customer expiry changed from
2135Member Expiry Date
2136Member Expiry
2137Credit Report
2138Refund Report
2139Refund Date
2140Refund By
2142Refund report shows total number of refund.
2143Credit report shows credit transaction for customer and gift card.
2145Combo contains deleted item!
2149Row (%d) expiry date format incorrect. Unable to import.
2151All customer information deleted!
2152Delete all customer information?
2153Clear Customer List
2154Delete all customer information.
2155Please enter a valid POS IP Address.
2156Trans By
2157Please enter pay in/pay out remarks!
2158Select a category
2159Not able to edit archived transaction.
2160Unable to activate voided refund bill.
2161Refund bill existed.
2162Unable to reopen bill.
2163Unable to void bill.
2164Price to Item
2165Disable Double Discount
2166Prevent bill discount if item already has item level discount.
2167Enforce Till
2168Enforce staff to start shift/till before the first sale of the day.
2169Force table entry before ordering.
2170Enforce Table Entry
2171Works only in restaurant mode.
2172Discount Transaction
2173Discount transaction report shows breakdown of each discount made.
2174Transaction Report
2175Discount Transaction Report
2176View Upon Login
2177Alter customer card number
2178Access to change trans by
2179Set Timer
2180Timer
2181Change Transaction By
2182Time (Minutes)
2183Timer Name
2184Please enter timer name.
2185Please enter timer minutes.
2186Setup countdown timer for table.
2187Timer has to be assigned to activated table manually.
2189Replace Count
2190Printer found!
2191No printer found!
2194Item has been refunded
2195Item has been refunded partially
2196Print receipt barcode
2197Scan barcode to pull up the receipt.
2198Transaction not found!
2199Item not found!
2200More than 1 entry found!
2201Tax Before Discount
2202Tax Settings
2203Unable to set label printer to work as cashier printer!
2204Variant item not found!
2205Server error! Please contact support.
2206Terminal is in training mode, but main is not.
2207Turn off training mode in device to proceed.
2208Completed!
2209Credit Balance
2211Scan Barcode
2212Please assign all modifier group before importing.
2214Enter pairing code to pair
2215Pairing Code
2216Transaction order report shows all the order made throughout the period of time.
2217Start Till Denomination
2218End Till Denomination
2219Sales To Date
2220Hidden
2221Adjust the font size of order list's item.
2222Order list item font size
2223Print Extra Receipt
2225Access to pay in/out
2226Access to clock in/out
2227Access to gift card
2228Access to rewards/loyalty
2229Access to Cloud Sync
2230Access to GloriaFood delivery
2231Time Based Menu
2232Time Based Menu Saved
2233Time Based Menu Deleted
2234Menu Selection
2235Assign Delivery Item
2236System Item List
2237Delivery item has to be linked to an open price item.
2238Under settings -> add item/combo, create an open price item.
2239Delivery Fee
2240Assign delivery fee item and set its pricing.
2241Custom
2242Item Sales
2243Item sales report will generate total sales of each item based on category.
2244Customer Tab
2245Please enter tab name.
2246Menu has been disabled.
2247Please check time based menu setting.
2248If time based menu is not configured for terminal, it follows the main configuration.
2249Select types of report to be printed upon closing till.
2250Z report selector
2251Combine modifier sales
2253By Order
2254By Category
2255Pay In/Out Saved
2256Print item notes
2257Print item notes in kitchen order list.
2258Adding quantity to order is not allowed, order has been sent.
2259Unsent Void
2260Unable to connect to cloud/loyalty server!
2262Customer Report
2263Credit Top Up
2264Credit Usage
2265Reward Credit
2266Reward Redemption
2269Cloud loyalty is not enabled for this account.
2270Please contact support.
2271*KDS Order List
2272Join Table
2273Undo Join
2274Unjoin Table
2275Table has been joined.
2276Table has been unjoined.
2277Table is not joined.
2278Please try another table.
2279Unable to join opened table.
2280Choose table to join from.
2281Choose table to undo the join.
2282Logout to home page, look for any user with a time shown beside it, select the user account and proceed to clock out.
2283Go into Cash Register -> Functions -> Manage Till to close the till.
2284Go under Settings -> General, make sure operation hour is set to cover 24 hours.
2285Table is not saved!
2286Unable to merge split transaction.
2287Unable to join table.
2288Unable to unjoin table.
2289R.No
2290Total Movement
2291Table %@ has been joined to %@.
2292Assign table before ordering.
2293Search by Item Name
2295Claimed Custody Report
2296Claimed custody report shows all claimed stock by customer.
2297Search for item to map...
2298Search for item...
2299Reset to factory defaults.
2305Delete all transactions.
2306Delete all pay in/out records.
2309Delete all clock in/out records.
2310Delete all stock in/out records.
2311Delete all customer's credit history.
2312Please insert outlet email address under Settings -> General before changing admin's password!
2313Cloud sync has been turned off.
2314Please turn on to re-sync again.
2315POS IP Address
2316All Employee Total
2317Bill of Material Report
2318Bill of material report shows the material used for items with recipe.
2319Unable to add item that has recipe.
2320Material Used
2321Item Cost
2322Modifier Cost
2323Unit Cost
2324Unit
2325Proceed to void?
2326R
2327R.R
2328Invoice has been sent sucessfully.
2329Some error has occured. Invoice has not been sent.
2330Click on modifier group to add.
2331Swipe on category's modifier to delete.
2334Sales
2339Modifier Bill of Material Report
2341Total Count
2343Order Report
2345Printer Override
2346Combo Meal Group Name
2347Combo Meal Item
2348Change Login Logo
2349Print tax summary
2350Barcode Label Printing
2351Choose barcode type
2352Barcode position in x and y axis
2353Barcode height
2354Barcode width
2355Text value 1
2356Text value 2
2357Barcode value
2358Table Pax
2360
2361Enforce Clock In/Out
2362incl.
2363Non login account
2364Restore App to Full Version
2365Manage License
2366Search
2367Share
2368Last Sync
2369Confirmation Receipt
2370Product Mapping
2371Transaction By
2372Reopen Bill
2373Adjust Tips
2374Main Terminal IP Address
2375Number of copies to be printed
2376Select Combo Group
2377Combo Meal Group List
2378Select Combo Meal Item
2379Time based menu allows you to show different menu during different time.
2380Sequence affects priority if menu overlaps each other.
2381Select Report
2382Adjust the font size of receipt's customer name.
2383Print tax summary at the bottom of the receipt.
2384Adjust the font size of order list's customer name.
2385Assign Date Format
2386Does not work if order list split 1 item per receipt is turned on.
2387Terminal has to be paired with main before doing setup.
2388Override Printer
2389Allow kitchen order to be printed to designated printer based on individual terminal.
2390Print barcode label to stick on product.
2391Choose Item
2392Choose the barcode type you wish to print.
2393Select Barcode
2394Barcode position in x and y axis.
2395Printing position moves towards right and top as number increases.
2396Enter the barcode height to be printed.
2397Adjust barcode width in terms on ratio. (Default to 2)
2398Specify number of copies to be printed.
2399Choose from item list or enter custom barcode value.
2400Bold text to be printed on the label.
2401Text to be printed on the label.
2402Enforce staff clock in/out during shift.
2403
2404All bills must be closed before closing till.
2405Fee
2406Set hidden to disable access and hide bill that is not created by staff.
2407Disable Access
2408Quick serve default mode.
2409Enable pax system.
2410Configure up to 20 payment types.
2411Value
2412Delete all stock file settings.
2413Delete all tables.
2414Reward Pts
2415Search by Gift Card No
2416points
2417Re-Sync
2418Receive delivery order directly from GloriaFood
2419Retrieve Orders
2420Retrieve Now
2421Select Default Account
2422Map/Link Product
2423Dine In
2424Customer Credit
2425Z Reading
2426Customer Spending Report
2427Stock Movement
2428Transaction Order Report
2429Total Quantity
2430Open Item Name
2431Open Group
2432Item Sales Report
2433Total Price
2434Discount Value
2435Credit
2436Pay In/Out
2437Delivery Date
2438Delivery Driver
2439Close By
2440Order Date
2441Transaction Order
2443Modifier Inventory
2444Claimed Custody
2445Credit Spent
2446Bill Total
2447Count
2448Replace Word
2451Original Word
2452Replacement
2453Modifier Symbol
2454Print Stock In/Out
2455Print receipt upon stock in/out.
2456Enforce Customer
2457Prompt to insert customer name upon hold if customer name is not assigned.
2458Symbol used to indicate the product is a modifier.
2459Replace word or phrase in the system.
2460Case sensitive and the full phrase is required.
2461Available
2463Hide
2464Disable
2465Print combo header
2466Print combo header above each combo item.
2468Print discount summary
2469Print discount summary at the bottom of the receipt.
2470Print receipt start date
2471Print transaction start date in receipt.
2472Print transaction closed by
2473Print staff's account that closed the transaction.
2474Summary
2475Print Customer Unpaid Bill Summary
2476No unpaid bill.
2477Print Unpaid Bill
2478New
2479Table number alignment
2480Adjust the alignment of order list's table number.
2481Bill not closed
2482Unpaid Bills
2483Choose table to merge to.
2484Choose table to change to.
2485Print All
2486Please enter your email address.
2487Sort by total
2488Please proceed to checkout.
2489Fixed Table Number
2491KDS Report
2493KDS job order report shows details of all job order.
2495KDS job order summary shows summary of orders.
2496KDS Job Order
2497KDS Job Order Summary
2498KDS Job Order Summary Report
2499KDS Job Order Report
2500Bill Type
2501Job Index
2502Time Received
2503Time Done
2504Preparation Time
2505Average Time to Prepare
2506This process does not save or recover any of your menu data.
2507Loyalty
2508Total Visits
2509Receipt Average
2510Last Visit
2511day(s) ago
2512Frequency
2513day(s)
2514Last 10 Visits
2515Top 10 Favourite
2516Once every
2517Cloud sync is not required for terminal.
2518Proceed to checkout?
2519Price for below item(s) is not entered:
2520Generate Report by Shift
2521Cloud Sync not enabled.
2522Ordered at
2523minutes ago
2524hour
2525Cloud terminal enabled.
2526Proceed to
2527Prompt customer to enter their table number upon send/checkout.
2528Table number will be printed in remarks.
2529Prompt Table Number
2530Proceed to print current bill?
2531Auto Checkout
2532Not available under terminal mode.
2533Bump all orders for this KDS?
2535Account Not Found
2537Bump Docket