Translate English -> Dutch

Back
IDEnglishDutch
1Select an AccountSelecteer een gebruiker
2AccountGebruiker
3(Admin's default password: 1234)(Admin's standaard wachtwoord: 1234)
4PasswordWachtwoord
6Logged as:Actieve gebruiker
7LoginLogin
8EmailE-Mail
9Thank you for downloading!Bedankt voor uw download!
10Default password for admin is 1234.Selecteer een gebruiker
11Incorrect password!Verkeerd wachtwoord!
13Password RecoveryWachtwoord vergeten
14Failed to sendVerzenden mislukt
15Password has been sent to %@Wachtwoord is verstuurd naar %@
16Please enter a valid email address.Vult u alstublieft een geldig E-Mail adres in
17Please enter your email address.nEmail will be used to retrieve forgotten passwordVult u alstublieft uw E-Mail adres in.n De wordt gebruikt om uw vergeten wachtwoord te ontvangen
18SkipOverslaan
19Welcome to %@Welkom bij %@
20Guide Mode:Begeleiding Mode:
21Cash RegisterKassa
22TableTafel
23ReportRapport
24SettingsInstellingen
25LogoutAfmelden
26HomeStart
28New TransactionNieuwe Transactie
29Item DetailsArtikel Details
30TransactionTransactie
31Open ItemOpen Artikel
32Item SearchArtikel zoeken
33All TableAlle Tafels
34Occupied TableBezette Tafel
35All UnpaidNiet Betaalde
36Last 10 TransactionLaatste 10 Transacties
37AddToevoegen
38Item NameArtikel Naam
39PricePrijs
40PrinterPrinter
41Receipt No:Rekening Nr:
42Date:Datum:
43Table: NoneTafel: Geen
44By: AdminDoor: Admin
45QtyAantal
46DescriptionOmschrijving
47AmountBedrag
48BackTerug
49MainStart
50CategoryCategorie
51SubtotalSubtotaal
52DiscountKorting
53RoundingAfronding
54ChangeWisselen
55TaxBTW.
56TotalTotaal
57Split AmountBedrag splitsen
58Hold Bill Send OrderOfferte
59Hold Bill Send OrderOfferte
60VoidVervallen
61PayBetalen
62Cash InEnter
63CheckoutSluit Transactie
64Print Current BillPrint Huidige Rekening
65Print Order ListPrint Bestel Lijst
66FavouritesFavorieten
67More FunctionsMeer Functies
68Merge BillRekening Samenvoegen
69Merge TableTafel Samenvoegen
70Split TableTafel Splitsen
71Change TableTafel Wisselen
72Split / Change BillRekening Splitsen
73Edit OrderBestelling Bewerken
74Open DrawerOpen Geldlade
75Tips/GratitudeFooi
76NameNaam
77TelTel.
78RemarksOpmerkingen
79CancelAfbreken
80ApplyToepassen
81Receipt InfoRekening Info
82Customer NameKlantnaam
83Phone NoTel.-Nummer
84DoneGereed
85YesJa
86NoNeen
87BillRekening
89Favourite ItemFavorieten Artikel
90Remove FavouriteFavorieten Verwijderen
91By Percentage %Procent %
92By Price $Van Prijs €
94NextVolgende
95Name & telephone number will be printed in receiptNaam en telefoon nummer wordt op de rekening geprint
96There are orders in list.Er staan bestellingen in de lijst
97Proceed to a new transaction?Doorgaan met een nieuwe transactie?
98Proceed to previous transaction?Terug gaan naar vorige transactie?
99Proceed to table selection?Doorgaan met tafel selectie?
100Bill has been closed!Rekening is gesloten!
101Unable to add item.Toevoegen artikel niet mogelijk.
102Order has been sent.Bestelling is verzonden.
103Send again?Opnieuw verzenden?
104Could not connect to printer. Retry?Geen verbinding met de printer. Opnieuw proberen?
105Are you sure you want to void this receipt?Weet u zeker dat u deze rekening wilt annuleren?
106Print receipt?Print rekening?
107Merge Bill FromRekening samenvoegen van
109Merge Bill ToRekening samenvoegen met
111Bill %@ has been merged to bill %@Rekening %@ is samengevoegd met rekening %@
112Merge Table FromTafel samenvoegen van
113Merge Table ToTafel samenvoegen met
114Merge table from %@ to %@ Confirm?Moet tafel van %@ met %@. samengevoegd worden?
117Select number of pax to be transferredSelecteer aantal personen om te verplaatsen
118Select Item To SplitSelecteer artikel om op te splitsen.
119No Item SelectedGeen Artikel Geselecteerd
120There's no item left for selected table! Use change table instead.Er zijn geen artikelen over voor de geselecteerde tafel! Gebruik wissel tafel.
121Unoccupied TableBeschikbare Tafel
125Change Table ToTafel wisselen naar
128No tax is configured!Geen BTW geconfigureerd!
129There is no bill to merge!Er is geen rekening om samen te voegen!
130There is no table to merge!Er is geen tafel om samen te voegen!
131There is no occupied table to split!Er is geen bezette tafel!
132There is no unoccupied table!Er is geen vrije tafel!
133There is no table transaction!Er is geen tafel transactie!
134There is no bill to split!Er is geen rekening op te splitsen!
135Tax DetailsBTW Details
136On/OffAan/Uit
137Add LayoutToevoegen Layout
138Edit LayoutBewerken Layout
139Add TableToevoegen Tafel
140Table LayoutTafel Layout
141Edit OffWijzig Uit
142Edit OnWijzig Aan
143SaveOpslaan
144New LayoutNieuwe Layout
145Section OneSectie één
146Square TableVierkante Tafel
147Circular TableRonde Tafel
148Table NameTafel Naam
149Table WidthTafel breedte
150Table HeightTafel Hoogte
151New layout has been created.Nieuwe layout is aangemaakt
152Delete selected layout.Verwijderen van geselecteerde layout.
153Table name existed. Please use another!Tafelnaam bestaat al. Kies een nieuwe!
155Are you sure you want to delete selected table?Weet u zeker dat u de geselecteerde tafel wilt verwijderen?
156Changes have been saved.Wijzigingen zijn opgeslagen.
157Activating TableActiveren van Tafel
158Please enter pax number!Geef aantal personen in!
159Save table layout before ordering!Opslaan tafel layout voor bestelling!
160Double tap to activate table when edit mode is off. nTap and hold to move the table when edit mode is on.Dubbelklik om de tafel te activeren als de bewerkingsmode is uitgeschakeld. n Klik en houd de tafel vast om deze te verplaatsen als de bewerkingsmode is ingeschakeld.
161Table: %@, Please select transaction.Tafel: %@, Selecteer transactie.
162Save changes before proceeding?Wijzigingen opslaan, voor verder te gaan?
163Table InfoTafel Info
164View bill for table: %@?Bekijk rekening voor tafel: %@?
165Activating Table: %@, Please select number of pax.Activeren Tafel: %@, Geef aantal personen in.
166MoreMeer
167Please enter number of pax.Geef aantal personen in.
169Receipt NoRekening-Nr
170Pax NumberAantal Personen
171Bill AmountRekening bedrag
173Transaction by:Transactie door:
174Item deletion is not available during payment modeArtikel verwijderen tijdens betalen is niet mogelijk.
175Upon split, orders cannot be removed!Tijdens het splitsen kan een bestelling niet verwijderd worden!
176DCKorting
177DC by PricePrijs Korting
178OtherAnders
180Assign TableTafel Toewijzen
181There are orders that are not on hold. Proceed to previous transaction?Er staan bestellingen in de wacht. Terug naar vorige transactie?
182There are orders that are not on hold. Proceed to a new transaction?Er staan bestellingen in de wacht. Doorgaan naar volgende transactie?
183There are orders that are not on hold. Proceed to table selection?Er staan bestellingen in de wacht. Doorgaan met tafel selecteren.
184There are orders in list. Proceed to previous transaction?Er staan bestellingen in de lijst. Terug naar vorige transactie?
185There are orders in list. Proceed to table selection?Er staan bestellingen in de lijst. Doorgaan met tafel selecteren.
186There are orders in list. Proceed to a new transaction?Er staan bestellingen in de lijst. Doorgaan naar volgende transactie?
187Receipt voided!Rekening vervallen!
188Orders removed!Bestellingen verwijderd!
189Split receipt voided!Gesplitste rekening vervallen!
190Order ListBestellingen
191Cashier printer is not configured!Kassa printer niet ingesteld!
192Cashier printer is not turned on! Print anyway?Kassa printer is niet ingeschakeld! Doorgaan met afdrukken?
193Hold bill will print order list to respective kitchen printer.Bestelling afdrukken, verstuur de bestelling naar de keuken printer.
194Order has been sent. Send again?Bestelling is verzonden. Opnieuw verzenden?
195ErrorError
196No item to sendGeen artikelen om te versturen
197Discount will be applied to the subtotal.Korting word toegepast op het subtotaal.
198Click Checkout to complete the transaction. Receipt will be printed.Klik op Sluit Transactie om de transactie af te ronden. Rekening wordt afgedrukt.
199No amount is entered!Er is geen bedrag ingevoerd!
200No bill for payment.Geen rekening voor betaling.
201No amount to be paid.Geen bedrag voor betaling.
202Lite VersionLite Version
204Select payment type and cash in the amount.Selecteer betaal methode.
205ExactExact
206Current bill will be printed to the cashier printer.Huidige rekening wordt afgedrukt op kassa printer.
207Current BillHuidige Rekening
208No orders to print bill!Geen bestelling om rekening af te drukken!
209Orders not hold, print current bill?Bestelling niet in de wacht, Huidige rekening afdrukken?
210Print current bill?Huidige rekening afdrukken?
211Order list will be printed to the cashier printer.Bestelling wordt op kassa printer afgedrukt.
212No orders to print!Geen bestelling om af te drukken.
213Orders not hold, print order list?Bestelling niet in de wacht, Huidige bestelling afdrukken?
214Print Order List?Bestelling afdrukken?
215SplitSplitsen
216TipsFooi
217Total:Totaal
218Voided:Vervallen:
219Change:Wisselgeld:
220Amt Due:Te betalen bedrag:
221By: NoneDoor: Geen
222Qty DescriptionAantal Beschrijving
223Tips GratitudeFooi
224Tips GratitudeFooi
225Edit to void order or adjust the sequence.Bewerken om bestelling te laten vervallen of om de volgorde aan te passen.
226Void Split BillVervallen gesplitste rekening.
227This will revert bill split, proceed?Splitsen van rekening ongedaan maken, doorgaan?
228Cancel all orders?Alle bestellingen laten vervallen?
229Assign favourite item for quick access. nClick '+' to assign, hold on the item to remove as favourite.Toewijzen van favoriet artikel voor snelle toegang.nKlik '+' voor toewijzing, vasthouden van een artikel om deze te verwijderen.
230Main MenuHoofdmenu
231Purchase Full VersionVolledige versie bestellen
232No orders are allowed after bill split!Nieuwe bestellingen zijn niet toegestaan na het splitsen van de rekening.
233Modifier SelectionSelectie Extra's
236Bill has been closed! Unable to add item.Rekening is gesloten! Artikel toevoegen niet mogelijk.
237Item contains empty modifier group. Remove group from item to proceed.Artikel heeft een lege Aanpas selectie groep. Verwijder artikel van groep om verder te gaan.
238There is no item under this category.Er zit geen artikel in deze categorie.
239Start by setting up a category in settings.Start met het instellen van een categorie onder instellingen.
241Switch edit mode to on and start creating tables!Schakel de bewerk modus in en start met het maken van tafels!
243Maximum number of layout is 8!Maximaal aantal layouts is 8!
244LayoutLayout
246Start DateStart Datum
247End DateEind Datum
248Hide category with 0 SalesVerberg categorie met 0 verkoop
249ConsolidatedSamenvoegen
250Mail SettingsE-Mail Instellingen
251InventoryVoorraad
252TransactionsTransactie
253Hourly SalesVerkoop per uur
254Category SalesVerkoop per categorie
255X ReadingX-Bon
256Save Mail SettingsE-Mail Instellingen Opslaan
257Report will always send to email listed above.Rapportage wordt verstuurd naar en bovenstaande E-Mail lijst.
258Mail Settings have been saved!E-Mail Instellingen zijn opgeslagen!
259Generate ReportGenereer Rapport
260Inventory report shows stock balance for all items.Voorraad rapport toont de voorraad aantallen voor alle artikelen.
261Transaction report shows all the transactions detail made throughout the period of time.Transactie rapport toont alle transactie details over de geselecteerde periode.
262Hourly Sales report shows breakdown of sales throughout the period of time.Het "Verkoop per uur" rapport toont uitsplitsing van de verkoop per uur over de geselecteerde periode.
263Category Sales report will generate total sales of each item based on category.De "Verkoop per categorie" rapport toont uitsplitsing van de totaal verkoop per categorie over de geselecteerde period
264X Reading report includes sales, payment received and receipt information.X-Bon rapport bevat verkoop, betalingen en rekening informatie.
265Please generate monthly report for report longer than a month.Genereer het maandelijkse rapport voor een periode langer dan één maand.
266Start date and end date is the same!Start datum en Eind datum zijn gelijk!
267End date cannot be earlier than start date!Eind datum kan niet eerder dan de Start datum zijn!
268Please set start date!Geef AUB. een Start datum in!
269Please set end date!Geef AUB. een Eind datum in!
270Report ErrorRapport fout
271Report ListRapport lijst
272Save ReportRapport Opslaan
273Mail ReportRapport versturen per E-Mail
274ReportingRapportage
275Report has been saved!Rapport is opgeslagen!
277No report to send.Geen rapport om te versturen.
278X Reading Report %@X-Bon Rapport %@
279X Reading ReportX-Bon Rapport
280Category Sales Report %@Categorie Verkoop Rapport %@
281Category Sales ReportCategorie Verkoop Rapport
282Hourly Sales Report %@Verkoop Per Uur Verkoop %@
283Hourly Sales ReportVerkoop Per Uur Verkoop
284Transactions Report %@Transactie Rapport %@
285Transactions ReportTransactie Rapport
286Inventory Report %@Voorraad Rapport %@
287Inventory ReportVoorraad Rapport
288Mail has been sent sucessfullyE-mail is met succes verzonden.
289Mail has not been sent, please try again.E-mail is niet verzonden, Verzend deze opnieuw.
290Mail ComposerE-Mail bewerker
291No report is selectedGeen rapport geselecteerd
292Loading...Wordt geladen…
293DailyDagelijks
294MonthlyMaandelijks
295Stock FileVoorraad Bestand
296Printers SettingPrinter Instellingen
298ReceiptRekening
299Add CategoryCategorie Maken
300Add ItemArtikel Maken
301Add Modifier GroupExtra's Groep Maken
302Add ModifierExtra's Maken
303PrintersPrinters
304Print OptionsPrint Opties
305RestaurantRestaurant
308Payment TypesBetaalmiddelen
309DatabaseDatabase
310Previous ReceiptsVorige Rekeningen
311Feedback / Bug ReportFeedback / Probleem melden
312About UsOver Ons
313Feedback to UsFeedback naar ons
314All stock files deleted!Alle voorraad bestanden zijn gewist!
315All transactions deleted!Alle transacties zijn gewist!
316All tables and layout deleted!Alle tafels en layouts zijn gewist!
317Settings have been cleared to defaults!Instellingen zijn terug gezet naar standaard waarden!
318ResetReset
319There are bills that have not been paid, please complete all transactions.Er zijn openstaande rekeningen welk nog niet betaald zijn, graag alle transacties afsluiten.
320Delete all stock files?Alle voorraad bestanden wissen?
321There are bills that have not been paid, proceed to clear all transactions?Er zijn openstaande rekeningen welk nog niet betaald zijn, alle transacties verwijderen?
322Clear all transactions?Alle transacties Opschonen?
323There are bills that have not been paid, unable to delete all tables & layout.Er zijn openstaande rekeningen welk nog niet betaald zijn. Het is niet mogelijk om tafels en layouts te verwijderen.
324Delete all tables and layout?Alle tafels en layouts wissen?
325Restore all settings to defaults?Alle instellingen terug zetten naar standaard waarden?
326Reset all contents & settings?Alle inhoud en instellingen terug zetten naar standaard waarden?
328Clear Stock FileWis Voorraad Bestand
332Clear Tables & LayoutWis Tafels en Layout
334Clear SettingsOpschonen Instellingen
335-This will restore everything to factory defaults.- Deze actie hersteld de applicatie naar fabrieksinstellingen.
336Reset All Content & SettingsWis alle inhoud en instellingen
337-Software Version %@.-Software Version %@.
338-Software Version %@ Lite.-Software Version %@ Lite.
339Feedback or Bug ReportFeedback / Probleem melden
340Clear TransactionWis Transactie
341Send us your LogVerstuur ons uw log bestand
342Please setup outlet email address under Settings -> General.Vult u AUB een geldige E-Mail adres in onder Restaurant Instellingen.
343Email UsE-Mail Ons
344Log file has been sent over.Log bestanden zijn verzonden.
345Failed to send log file, please try again.De log bestanden zijn NIET verzonden, Verzend deze opnieuw.
346Please enter a valid payment type name!Geeft u een geldige betaalmethode in!
347You must have at least 1 payment type turned on!Er moet minimaal één betaalmethode ingeschakeld zijn!
348Your settings have been saved.Uw instellingen zijn opgeslagen
349Payment NameBetalings Naam
350PaymentBetaling
351Payment Type NameGeef naam voor Betalingsmethode
352DeleteVerwijder
354ActivateActiveren
355Receipt: %@ has been voided!Rekening: %@ is vervallen!
356Receipt: %@ has been activated!Rekening: %@ is geactiveerd!
357Select DateSelecteer Datum
358ReprintHerprinten
359Bill not closed, print order list?Rekening niet afgesloten, bestelling afdrukken?
360Reprint Receipt: %@?Herprint Rekening: %@?
361Activate Receipt: %@?Activeren Rekening: %@?
362Void Receipt: %@?Verwijder Rekening: %@?
364This will revert bill split and void the main transaction, proceed?Dit draait het splitsen van de rekening terug en de hoofd transactie zal vervallen, doorgaan?
365Search All Receipt NoDoorzoek alle Rekeningnummers
366Please enter only numeric character!Voert u AUB alleen numerieke karakters in!
367Account has been deleted!Account is verwijderd!
368Please enter a valid username!Geeft u een geldige gebruikersnaam in!
369Please enter a password with 4-8 numeric character!Voer een wachtwoord (PIN nummer) in met 4 tot 8 karakters!
370Confirmation password does not match!De ingevoerde wachtwoorden (PIN nummers) komen niet overeen!
371Account details saved!Account details zijn opgeslagen!
372Username exists. Please use another username.Gebruikersnaam is reeds in gebruik. Kies een andere gebruikersnaam.
373Account added!Account is toegevoegd!
374Admin account cannot be deleted!Admin account kan niet worden verwijderd!
375Delete this account?Verwijder dit account?
376Please insert outlet email address in Restaurant Settings before changing admin's passwordVoer een geldig E-Mail adres in onder Restaurant Instellingen VOOR het wijzigen van het Admin wachtwoord.
377Please select an account!Selecteer AUB. een account
380UsernameGebruikersnaam
381Confirm PasswordBevestig Wachtwoord
383Delete AccountVerwijder Acc.
384Change PassWijzig WW.
385Super AdminSuper Admin
386Access to stock file settingsVoorraad Instellingen
387Access to printer settingsPrinter instellingen
388Access to general settingsAlgemene instellingen
389Access to past receiptTransactie historie
390Access to void receiptVervallen rekeningen
391Access to cash drawerKassa lade
392Access to give discountGeven van korting
393Access to reportRapporten
394PermissionsToegang tot:
396Operation start and end time should not be the same!Begin en eind werktijden kunnen niet hetzelfde zijn!
397Please assign operation start hour!Voer de begin werktijd in!
398Please assign operation end hour!Voer de eind werktijd in!
399Please assign operation hour!Voer de werktijden in!
400Please enter a valid outlet email address!Voer een geldig E-Mail adres in!
401Your settings have been saved!Uw instellingen zijn opgeslagen!
402Start TimeStart Tijd
403End TimeEind Tijd
404Scroll down for moreScrol naar beneden voor meer
405Sound On/OffGeluid Aan / Uit
406Click sound for adding order to receipt.Klik geluid bij invoeren van bestelling
407Table System On/OffTafel Systeem Aan / Uit
408Disable table system.Uitschakelen van tafel systeem
409Quick CheckoutQuick Checkout
410Immediately proceed to a new transaction upon checkout.Na een transactie een nieuwe transactie starten.
411Rounding:Afronding:
412OffUit
413You can choose to turn off the rounding or round receipt total to nearest 0.05, 0.10, 0.50 & 1.00.U kunt kiezen om afronding uit te schakelen of naar de dichtstbijzijnde 0,05, 0,10, 0,50 en 1,00.
414Currency SymbolValuta Symbool
415Currency symbol will be shown in printed receipt.Valuta Symbool wordt op de gedrukte rekening weergegeven.
416Receipt PrefixRekening Prefix
417Receipt prefix will be shown in the start of all receipt number.Rekening Prefix wordt op de gedrukte rekening weergegeven voor het rekening nummer.
418Operation HourWerktijden
419Select End TimeSelecteer Eind Tijd
420Changing operation hour will affect report generation. For pub operation hours, you can set your end time earlier than start time.Aanpassen van openingstijden heeft invloed voor de rapporten. Voor cafe openingstijden kan de eindtijd eerder worden ingesteld dan de begintijd.
421Outlet EmailBedrijfs E-Mail
422This email will be used to retrieve forgotten password.Dit E-Mail adres wordt gebruikt om uw vergeten wachtwoord naar te verzenden.
423Select Start TimeSelecteer Start Tijd
425Please enter a valid tax name!Vul een geldige BTW naam in!
426Please enter a valid tax amount!Vul een geldig BTW bedrag in!
427Tax cannot be 0 %!BTW kan geen 0% zijn!
428Tax NameBTW Naam
429Tax (%)BTW (%)
430With TaxMet BTW
432Price of product item already include taxPrijs van het artikel is inclusief BTW
434AdditionalToegevoegd
435ReverseOmgekeerd
436Receipt HeaderRekening Koptekst
437Receipt FooterRekening Voettekst
438AlignmentUitlijning
439LeftLinks
440CenterGecentreerd
441RightRechts
442NormalNormaal
443BigGroot
444BiggerGroter
445Assign cashier printerKassa printer toewijzen
446The printer with cash drawer connected.De printer met de kassalade verbonden.
447Assign printing languagePrintertaal toewijzen
448Set product item printing language.Artikel printertaal instellen.
449Print order list with pricePrint bestellijst met prijs
450Order list printed to kitchen/bar will be shown with price.Bestellijst afgedrukt in de keuken/bar toont prijs.
451Order list split 1 item per receiptBestellijst split 1 artikel per afdruk.
452Order list printed to kitchen/bar will be split by item.Bestellijst afgedrukt in de keuken/bar wordt gesplitst per artikel.
453Receipt print 0 price itemArtikel zonder prijs (0) ook afdrukken
454Cashier printer will print zero price item in the receipt.Kassa printer drukt artikelen zonder prijs ook af.
455Optional receipt printingRekening afdrukken optioneel
456Upon checkout, cashier can choose to print or not to print receipt.Tijdens de betaling kan de bediende kiezen om de rekening wel of niet af te drukken.
457Receipt footer line feed countRekening footer lijn doorvoer tellen
458Adjust receipt footer line feed count.Aanpassen rekening footer lijn doorvoer tellen.
459Kitchen order list font sizeKeuken bestellijst lettertype formaat
460Adjust the font size of order list.Aanpassen lettertype formaat bestellijst.
461Assign PrinterPrinter toewijzen
462Assign LanguageTaal toewijzen
463Select a printerSelecteer printer
464Printer languagePrinter taal
465Configure receipt header and footer. Alignment can be adjusted to left, center or rightInstellen van kop en voettekst. Selecteer de uitlijning Links, gecentreerd en rechts.
466Printer ModelPrinter Model
467Invalid IP Address!Verkeerd IP Adres!
469Invalid Port Number!Verkeerd Poort Nummer!
470Column number must be 30 and above!Kolomnummer moet 30 of hoger zijn!
471Please select a printer model!Selecteer uw printer model!
472Printer is in used by item or category! Unable to delete.Printer is in gebruik door een artikel of categorie! Verwijderen niet mogelijk.
473This printer is assigned as cashier printer! Unable to delete.Printer is toegewezen als kassa printer! Verwijderen niet mogelijk.
474Please enter a valid printer name!Geef een geldige printernaam op!
476Please enter a valid IP Address/Port!Geef een geldig IP Adres/Poortnummer op!
477Printer model is not selected!Printer model is niet geselecteerd!
478ColumnsKolommen
479Printer NamePrinternaam
480IP/PortIP / Poort
481Test PrintTest Print
483Printer ListPrinterlijst
484Moving modifier to another group is not allowed!Verplaatsen van Extra's naar een andere groep is niet toegestaan!
485Delete selected modifier?Verwijder de geselecteerde Extra's?
486ConfirmationBevestigen
487No Printer AssignedGeen printer toegewezen
488Modifier has been deleted!Extra's zijn verwijderd!
489ModifierExtra's
490Modifier has been duplicated!Extra's zijn gekopieerd!
491Duplicate ModifierExtra's kopiëren
492Please insert a valid modifier name!Geeft u een geldige Extra's naam op!
493Details have been saved!Details zijn opgeslagen!
494New modifier has been created!Nieuwe Extra's groep is aangemaakt!
495Please assign a modifier group!Toewijzen van een Extra's groep
496Please save before duplicating!Voor u kunt kopiëren moet u eerst opslaan.
497Please select a modifier to duplicate!Selecteer een Extra's om te kopiëren!
498Duplicate modifier to GroupKopieer Extra's naar groep
499New ModifierNieuwe Extra's
500Select Modifier GroupSelecteer Extra's groep
501Modifier is in transaction. Modifier unable to delete!Extra's wordt gebruikt in een transactie. Extra's verwijderen niet mogelijk!
502Are you sure you want to delete selected modifier?Weet u zeker dat u de Extra's wilt verwijderen?
503Duplicate %@ to %@ group?Kopieer %@ naar %@ groep?
504NoneGeen
505*Do not Print* Niet Afdrukken
506Modifier's PhotoExtra's foto
507Take PhotoMaak een foto
508Choose From LibraryKies uit de galerij
509Search OnlineZoek Online
510Delete ThumbnailVerwijder Afbeelding
511Set ThumbnailAfbeelding instellen
512Modifier Name* :Extra's Naam*:
513Modifier NameExtra's Naam
515Assigned GroupToegewezen Groep
516Assigned Printer:Toegewezen Groep
518Delete ModifierVerwijder Extra's
519Sort by GroupSorteer op groep
520EditBewerken
521Sort bySorteren op
522Modifier ListExtra's Lijst
523Mod DetailsExtra's Details
524Modifier GroupExtra's Groep
525Modifier Group has been deleted!Extra's groep is verwijderd!
526Please insert a valid group name!Geef een geldige groep naam op!
527Modifier Group has been created!Extra's groep is aangemaakt!
528New GroupNieuwe Groep
530There's modifier under this modifier group. Modifier group is unable to delete!Er staan Extra's onder deze Extra's groep. Extra's groep kan niet worden verwijderd!
531Are you sure you want to delete selected modifier group?Weet u zeker dat u deze Extra's groep wilt verwijderen?
532Modifier Group NameExtra's Groep Naam
533Group NameGroep Naam
534OptionalOptioneel
535Modifier Group ListExtra's Groep Lijst
536Group DetailsGroep Details
537Category has been deletedCategorie is verwijderd
538Category failed to be deletedCategorie verwijderen is mislukt
539Are you sure you want to delete selected category?Weet u zeker dat u deze categorie wilt verwijderen?
540There's category under this category, category is unable to delete!Er staat een categorie onder deze categorie. Categorie kan niet worden verwijderd!
541There's item under this category, category is unable to delete.Er staan artikelen onder deze categorie. Categorie kan niet worden verwijderd.
542Please select a categorySelecteer een categorie
543Default TaxStandaard BTW
544Custom TaxAangepaste BTW
545Category TaxCategorie BTW
546Category's PhotoCategorie Foto
547Category Name* :Categorie Naam* :
548Category NameCategorie Naam
549Tax Configuration:BTW Configuratie
550Delete CategoryVerwijder Categorie
551Category DetailsCategorie Details
552Sub Category DetailsSub Categorie Details
553Please enter a valid category name!Geef een geldige categorie naam op!
554Please assign a printer!Er moet een printer worden toegewezen!
555Category has been created!Categorie is aangemaakt!
556New CategoryNieuwe Categorie
557New Sub CategoryNieuwe Sub Categorie
558Category has been deleted!Categorie is verwijderd!
559Sub Category ListSub Categorie Lijst
560Sub: %@Sub: %@
561Item's ModifierArtikel Extra's
562Adding modifier group without modifier is not allowed!Toevoegen van Extra's groep zonder Extra's is niet toegestaan!
563- Click on modifier group to add. - Swipe on item's modifier to delete- Klik op de Extra's groep voor toevoegen. Veeg over artikel Extra's om te verwijderen
564%@'s Modifier%@'s Extra's
565Item has been deletedArtikel is verwijderd
566Limited to 30 items in Lite version.Beperkt to 30 artikelen in de Lite Versie
567Please insert a valid item name!Geef een geldige artikel naam op!
568Item has been duplicated!Artikel is gekopieerd!
569UncategorizedZonder Categorie
570Moving item to another category is not allowed!Verplaatsen van een artikel naar een andere categorie is niet toegestaan!
571Delete selected item?Verwijder het geselecteerde artikel?
572Contain %d Modifier GroupBevat %d Extra's Groep
573Duplicate %@ to %@ category?Kopieer %@ naar %@ categorie?
574Item's PhotoArtikel Foto
575Item is in transaction. Changes to its group is not possible.Artikel wordt gebruikt in een transactie. Wijzigingen aan de groep is niet mogelijk.
576New ItemNieuw Artikel
577Item Name* :Artikel naam* :
579Category:Categorie
580Select CategorySelecteer Categorie
581Modifier Group:Extra's groep
582Inventory:Voorraad
583AvailabilityBeschikbaarheid
584No TaxGeen BTW
585Delete ItemVerwijder Artikel
586Duplicate ItemKopieer Artikel
587Please select an item to duplicate!Selecteer een artikel om te kopiëren!
588Duplicate item to CategoryKopieer artikel naar Categorie
589Sort by CategorySorteer op Categorie
591Split TransactionSplits Transactie
594PaidBetaald
595OpenOpen
596Unpaid TransactionNiet betaalde Transacties
597Please insert item nameGeef een Artikelnaam in
598Item Name:Artikel:
599(Not Available)(Niet Beschikbaar)
601Please select an itemSelecteer AUB. een artikel
604Please enter a table name.Geef een tafelnaam in.
608Table Name:Tafelnaam:
609Table Width:Tafel breedte:
610Table Height:Tafel hoogte:
611Delete TableVerwijder Tafel
612Not able to delete occupied table!Niet mogelijk om een bezette tafel te verwijderen!
614Please enter layout nameGeef een layout naam in
616Maximum character of 18!Maximaal aantal karakters is 18!
617Layout Name:Layout Naam:
619Unable to delete. You must have at least one layout!Verwijderen niet mogelijk. U moet minimaal 1 layout hebben.
620Delete selected layout?Verwijder geselecteerde Layout?
621There are tables under this layout. This will delete all the tables under this layout. Delete?Er staan tafels onder deze layout. Deze actie verwijderd alle tafels onder deze layout. Verwijderen?
622Changes to layout have been saved!Wijzigingen in deze layout zijn opgeslagen!
623Layout NameLayout Naam
624Please enter a valid name!Geef een geldige naam op!
625Layout name saved!Layout naam opgeslagen!
627Table Started:Tafel gestart:
628Bill Amount:Rekening bedrag:
630Table:Tafel:
631View BillRekening bekijken
632Pax number has been updated!Aantal personen is aangepast!
633Cancel SortSorteren Afbreken
634RemoveVerwijder
636Discount value should not be higher than the item's priceKortingsbedrag kan niet hoger zijn dan de artikelprijs
637Discount value should not be higher than the item overwrite's priceKortingsbedrag kan niet hoger zijn dan de individuele artikelprijs
638Are you sure you want to delete this item?Weet u zeker dat u dit artikel wilt verwijderen?
639Discount/ price overwrite is not allowed for your account!Korting of prijsoverschrijving is niet toegestaan met uw account!
640Price Overwrite (Per Qty)Prijs Overschrijven (Stuk)
642Modifier DetailsExtra's Details
643Bill not hold, unable to give discount!Rekening niet in de wacht, Het is niet mogelijk ok korting te geven!
644Discount by price cannot be more than receipt subtotal!Korting op basis van bedrag kan niet meer zijn dan het subtotaal van de rekening!
645DateDatum
646Set TimeTijd Instellen
647TodayVandaag
648SetInstellen
649OthersAndere
650Custom CodeIndividuele code
651Please a valid codeEen geldige code ingeven
652Cutter CodeCutter Code (Snij Code)
653Drawer CodeDrawer Code (Lade Code)
654For instruction, please visit our website.Voor meer informatie kijk op onze website
655Tax Details % Amount On/OffBTW Details % Bedrag Aan/Uit
657Change Table FromTafel Wisselen Van
658Unable to merge table that has been split!Het is niet mogelijk om een gesplitste tafel samen te voegen!
659Merge Table From T:%@ ToTafel Samenvoegen Van T:%@ Naar
660Change Table From T:%@ ToTafel Wisselen Van T:%@ Naar
661T:T:
668Select Table To SplitSelecteer Tafel om te splitsen
669You must have at least 2 items to split table!Er moeten minimaal 2 artikelen zijn om de tafel te splitsen!
670You must have at least 2 pax to split table!Er moeten minimaal 2 personen zijn om de tafel te splitsen!
671No table can be split!Er zijn geen tafels die gesplitst kunnen worden!
673Select Item To Split QuantityTe splitsen Artikel Aantal
674Please select the number of pax to transfer!Selecteer u AUB. het aantal personen om te verplaatsen.
675Transferring all pax is not possible!Verplaatsen van alle personen is niet mogelijk!
676No Item Selected!Geen Artikel Geselecteerd!
678There is no unoccupied table availableEr is geen vrije tafel beschikbaar
679Table: %@'s ItemsTafel: %@'s Artikelen
681Split to new billSplitsen naar nieuwe rekening
682Bill: %@ has been split to Table: %@.Rekening: %@ is gesplitst naar Tafel: %@.
683Bill: %@ has been split to Bill: %@Rekening: %@ is gesplitst naar Rekening: %@.
684Unable to split item to table that has been split!Het is niet mogelijk om artikelen te splitsen naar een tafel die gesplitst is!
688Split Table: %@'s item toArtikelen van Tafel: %@ splitsen naar
689Split Bill ToRekening Delen Naar
690Select Split TypeSelecteer Verdelingsmethode
691Split By ItemSplitsen op basis van artikelen
692Even Split By PaxGelijkmatig verdelen naar aantal personen
693Split By PercentageVerdelen naar percentage
694Select bill to splitSelecteer de rekening om te delen
695You must have at least 2 items to split bill by item!Er moeten minimaal 2 artikelen zijn om de rkening op artikel te kunnen splitsen!
696Split by CoverNaar dekking splitsen
697Split By AmountNaar bedrag splitsen
698Bill: %@ has been split!Rekening: %@ is gesplitst!
699Number of splitAantallen gesplitst
700Amount (%) per paxAandeel (%) per persoon
701Upon split, no additional orders can be added.Na het splitsen kunnen er geen bestellingen meer worden toegevoegd.
702Number to splitSplitsen in aantal
703Split amount must be 100% of the bill!Te splitsen bedrag moet 100% van de rekening zijn!
704Are you sure you want to split?Weet u zeker dat u wilt splitsen?
705Merge Bill From %@ ToSamenvoegen Rekening van %@ naar
706Bill: %@ has been merged to Bill: %@.Rekening: %@ is samengevoegd bij Rekening: %@.
707Cancel PayBetaling Afbreken
708Name and telephone number will be printed in receipt.Naam en telefoonnummer worden op de rekening gedrukt.
709New BillNieuwe Rekening
710ConfirmBevestigen
711Assigned Printer* :Printer toewijzen *:
712Item NotesArtikel Note
713Takeaway PriceAfhaal Prijs
714Duplicatekopiëren
715Account ListAccount Lijst
716New AccountNieuw Account
717Consolidated X Reading ReportSamenvoegen van X Rapport
718Date From:Datum Van:
719Date To:Datum Tot:
721Sales ReportVerkoop Rapport
722Net SalesNetto Verkoop
723Sales After DiscountVerkoop NA Korting
724Discount On ItemKorting Op Artikel
725Discount On BillKorting Op Rekening
726Total DiscountTotale Korting
727GrandtotalTotaal
728Voided SalesVerwijderde Verkopen
729Total TaxTotaal BTW
730Sales With TaxVerkoop Met BTW
731Sales Without TaxVerkoop Zonder BTW
733Sales After RoundingVerkoop NA Afronding
734Payment InformationBetalings Informatie
735Receipt InformationRekening Informatie
736First ReceiptEerste Rekening
737Last ReceiptLaatste Rekening
738No of ReceiptRekeningnummer
739Average Per ReceiptGemiddelde Per Rekening
740PaxPersonen
741Average Per PaxGemiddelde Per Persoon
742Total SalesTotale Verkoop
743Total Quantity / SalesTotaal Aantal / Verkoop
744Modifier Sales ReportExtra's Verkoop Rapport
745Total ReceivedTotaal Ontvangen
746Item DiscountArtikel Korting
747Bill DiscountRekening Korting
749Pay byBetaald met
750Pax NoPersonen Nr.
751CustomerKlant
752VoidedVervallen
753Could not connect to %@ printer! Retry?Er is geen verbinding met printer %@! Opnieuw proberen?
754Could not connect to printer! Retry?Er is geen verbinding met de printer! Opnieuw proberen?
755Fail to connect to printerNiet mogelijk om met de printer te verbinden
756Printer ErrorPrinter Probleem
757Cashier printer not configured!Kassa printer niet geconfigureerd!
758Cashier printer settings incorrect!Kassa printer instellingen zijn verkeerd!
759*Order List* Bestellijst
760Receipt ReprintRekening opnieuw afdrukken
762R.No: %@ReNr.: %@
763Split bySplitsen op
765Printer configuration is not setup!Printer instellingen zijn niet geplaatst!
767Table ChangedTafel Gewisseld
768Table SplitTafel Gesplitst
769Table MergedTafel Samengevoegd
770Table change from T: %@ to T: %@Tafel gewisseld van T: %@ naar T: %@
771Table merged from T: %@ to T: %@Tafel samengevoegd van T: %@ naar T: %@
772Table split from T: %@ to T: %@Tafel gesplitst van T: %@ naar T: %@
773No kitchen / bar printer is setup!Geen Keuken / Bar printer ingesteld!
774*New Order**Nieuwe Bestelling*
775*Additional Order**Aanvullende Bestelling*
776*Reprint Order*Herprint Bestelling*
777*Void Order*Bestelling Vervallen
778Number of PaxAantal Personen
779Number of Pax:Aantal Personen:
780Name:Naam:
781Tel:Tel.:
782Transaction completed. Cashier printer not configured!Transactie compleet. Kassa printer niet ingesteld!
783Please enter admin's passwordVoert u AUB het Admin wachtwoord in
784Please enter account's passwordVoert u AUB het Account wachtwoord in
786Please enter new passwordVoer een nieuw wachtwoord in
787Password is incorrect!Het wachtwoord is verkeerd!
788Please re-enter passwordVoer het wachtwoord nogmaals in
789Password has been changed!Wachtwoord is gewijzigd!
790Confirmation password is incorrect! Please try again.Bevestigingswachtwoord is verkeerd! Probeert u het opnieuw.
792Print ReportPrint Rapport
793Unable to print previous reports.Niet mogelijk om vorige rapport af te drukken.
794Unable to print report more than a day or month.Niet mogelijk om een rapport meer dan een dag of maand af te drukken.
795No report to print.Geen rapport om af te drukken
796Receipt line item priceRekening regel artikel prijs
797Item per unit price will be printed in receipt.Artikel per eenheidsprijs wordt afgedrukt op de rekening.
798Printer Not AssignedGeen Printer Toegewezen
799No printerGeen Printer
800Email ReceiptE-mail Rekening
801Print Receipt CopyRekening Kopie Afdrukken
802Receipt CopyRekening Kopie
803Print ReceiptRekening Afdrukken
804Reduce line feed between ordersAanpassen Regelafstand tussen bestellingen
805Space between orders and modifier will be reduced.Afstand tussen bestellingen en Extra's wordt kleiner
806Outlet NameBedrijfsnaam
807Outlet name will be included in receipt's mail.Bedrijfsnaam wordt opgenomen in de onderwerp regel van de rekening E-Mail.
808AllAlles
809Eat InHier eten
810AwayMeenemen
811Tax ForBTW Voor
812Restore DefaultHerstel standaard
814App's Language:Taal instelling
815Button LayoutKnoppen Layout
816Page 1Pagina 1
817Page 2Pagina 2
818Back & More Functions button is fixed to the last button in each page.Meer functies en terug knop staat op iedere pagina op de laatste plaats.
819Permission RequiredToestemming benodigd
820No DescriptionAantal Beschrijving
822AmtBedrag
824Item ListArtikel Lijst
825Delete GroupVerwijder Groep
826Printer SettingsPrinter Instellingen
827Cashier PrinterKassa Printer
828GuideBegeleiding
829Tax can be applied or removed from the bill.BTW kan op de rekening worden toegevoegd of worden verwijderd.
830CashContant
831Category ListCategorie Lijst
832MergeSamenvoegen
833By:Door:
834Collate OrderArtikelen Samenvoegen
835Collate identical orders together.De zelfde artikelen samenvoegen in één regel.
836Receipt number font sizeRekeningnummer lettergrootte
837Adjust the font size of receipt number.Aanpassen van lettergrootte van het rekeningnummer
838Search by Receipt No / Customer NameZoek op Rekening Nummer / Klantnaam
839Payment accepted. Please proceed to checkout.Betaling geaccepteerd. Gaat u verder met het sluiten van de transactie.
840Payment failed.Betaling niet geslaagd.
841Pay In/Pay OutBetaling in/Betaling uit
842Transfer BillVerplaats Rekening
843Transfer Takeaway bill to Dine InVerplaats Afhalen naar Hier Eten
844Transfer Dine In bill to TakeawayVerplaats Hier Eten naar Afhalen
845No takeaway transaction is found!Geen Afhalen transactie gevonden!
846No dine in transaction is found!Geen Hier Eten transactie gevonden!
847Takeaway BillsAfhalen rekeningen
848Dine In BillsHier Eten rekeningen
849Transfer T:%@ bill to takeaway?Verplaats T:%@ rekening naar Afhalen?
850T: %@ bill has been transferred to takeaway.T:%@ rekening is verplaatst naar Afhalen.
851Transfer %@ to TableVerplaats %@ naar Tafel
852%@ has been transferred to T: %@.%@ is verplaatst naar T: %@.
853Transfer %@ to T:%@?Verplaats %@ naar T:%@?
854Open BillOpen Rekening
855Receipt: %@ has been opened!Rekening: %@ is geopend!
856Table has been split. Unable to transfer.Tafel is gesplitst. Verplaatsen niet mogelijk.
858- Enter the main terminal's IP address.- Geef IP adres van de Hoofd POS terminal in.
859- Enter this terminal's IP address at secondary terminal.- Geef dit IP adres op in de Neven POS terminal in.
860Main Terminal IP Address:Hoofd POS Terminal IP Adres:
863Work ModeWerkmodus
864- Enable secondary iPad to work as an ordering terminal.- Activeer Neven POS iPad om als bestellingsterminal te werken.
865Enable Multiple Terminal OrderingActiveer Meerdere Terminal Bestellingen
866Pair/Synchronize DBPaar / Synchroniseer DB
867Table is occupied!Tafel is bezet!
868Unable to connect!Verbinding maken niet mogelijk!
869ApplyingToepassen…
870Retrieving...Ontvangen…
871Sending order...Verzenden bestelling…
872Receipt info changed!Rekening informatie aangepast!
873Table pax changed!Tafel personen aantal aangepast!
874Discount applied.Korting toegepast.
875Tips/Gratitude applied.Fooi/gift toegepast.
876RetryOpnieuw
878Unable to send. Bill is closed!Verzending niet mogelijk. Rekening is gesloten!
879Unable to send. Bill is split!Verzending niet mogelijk. Rekening is gesplitst!
880PurchasedGekocht
881PurchaseKopen
882RestoreHerstellen
883Main POSHoofd POS
884As TerminalNeven Terminal
885Terminal activated!Terminal geactiveerd!
886Device paired.Apparaat is gepaard
887Device unpaired.Apparaat is los gekoppeld.
888Paired DeviceGepaard Apparaat
889Device not paired!Apparaat is niet gepaard!
890UnpairLos Koppelen
893Pair device name %@?Paar apparaat naam
894Unable to pair more than 10 devices.Het is niet mogelijk om meer dan 10 apparaten te paren
895Unable to pair more than 1 device in Lite Version.Het is niet mogelijk om meer dan 1 apparaten te paren in de Lite Versie
896Unable to pair device. Secondary ordering terminal not enabled.Paren niet mogelijk, tweede Neven POS Terminal is niet ingeschakeld.
897In-App Purchase restored.In-App bestelling hersteld.
899Please enter a valid IP Address.Geeft u een geldig IP adres op.
900Restore In-App PurchaseHerstel In-App bestelling
901Terminal settings have been saved.Terminal instellingen zijn opgeslagen
902Import Item with CSV FileImport-Einzelheit mit CSV Datei
903Select CSV FileSelecteer CSV Bestand
904ImportImporteer
905- Download sample CSV file from our website FAQ section.- Download voorbeeld CSV bestand op de website onder FAQ gedeelte.
906Select FileSelecteer Bestand
907Item Count Category Name Assign Categoryrtikel Aantal Categorie Naam Toegewezen Categorie
908Assign CategoryToegewezen Categorie
909CSV ImportCSV Importeren
910Column (%d,%d) contain empty item name. Unable to import.Kolom (%d,%d) bevat een leeg artikel naam. Importeren niet mogelijk.
911Unassigned category for column (%d,%d). Unable to import.Categorie niet toegewezen voor kolom (%d,%d). Importeren niet mogelijk.
912Unable to import empty CSV file.Importeren van een leeg CSV bestand is niet mogelijk.
913Please assign all category before importing.Wijs alle categoriën toe voor dat u gaat importeren
914Successfully import %d item. Limited to 30 items in Lite version.Succesvol geimporteerd %d artikel. Beperkt tot 30 artikelen in de Lite Versie.
915Successfully import %d item.Succesvol geimporteerd %d artikel.
916Deleted!Verwijderd!
917Date Remarks Amount ByDatum markeerd aantal
918Delete selected?Verwijder de geselecteerde?
919Saved!Opgeslagen!
920Discount report shows discount given throughout the period of time.Kortingrapport toont korting gegeven over een periode.
921Discount ReportKortingsrapportage
922Consolidated Discount ReportSamengevoegd kortingsrapport
923Pay InBetaling IN
924Pay OutBetaling UIT
925Please enter a discount name!Geef een kortingsbenaming in.
926Please save before editing.Opslaan voor bewerken.
927There's no item left for selected bill!Er is geen artikel over op geselecteerde rekening!
928Auto LogoutAuto uitloggen
929Auto logout after X seconds for Cash Register, Table & Main.Auto uitloggen na X seconden van Register, Tafel en hoofd.
930Auto logout cannot be less than 5 secondsAuto uitloggen kan niet kort zijn dan 5 seconden
931Logging OutUitloggen
932Kitchen NameKeuken Naam
933RefundKorting
934Refund BillKorting Rekening
935Refund TypeKortings Type
936Select Refund TypeSelecteer Kortings Type
937Unable to add item to refund bill.Onmogelijk om een artikel toe te voegen aan de kortingsrekening.
938Refund:Korting:
939Cancel RefundKorting Afbreken
940Refund SalesKortings Verkoop
941Cash OutGeld Retour
942Assign order list printerWijs bestellingsprinter toe
943Printer for manual order list printing.Printer voor handmatige bestellijst printen.
944Data TransferData verzenden
945You are about to import database from MobiPos Lite. This will overwrite all information. Would you like to continue?U staat op het punt om een database te importeren van MobiPos Lite. Dit overschrijft alle informatie. Wilt u doorgaan?
946Successfully imported!Succesvol geimporteerd!
947Transfer DB to Full VersionVerplaats DB naar Volledige versie
948Full version of MobiPOS is not found!Volledige versie van MobiPos is niet gevonden!
949Disable modifier's selection pop up if modifier group is optional.Schakel Extra's selectie Pop-Up uit als de Extra's groep is optioneel.
950Modifier Count Modifier Name Assign GroupExtra's aantal Extra's Naam Groep toewijzen
951Customer deleted!Klant verwijderd!
952Delete selected customer?Verwijder geselecteerde klant?
953Search by Name/Phone/AddressZoek op naam / Telefoon nr.
954Customer Added!Klant Toegevoegd!
955Customer saved!Klant Opgeslagen!
956Please insert a valid customer name!Geef een geldige klantnaam in!
957First NameVoornaam
958Last NameAchternaam
959AddressAdres
960CityPlaats
961StateProvincie
962ZIPPostcode
963Total SpendingTotaal gebruikt
964Delete CustomerVerwijder klant
965's Transactions Transacties
966Unable to retrieve refund bill!Onmogelijk om kortingsbon terug te halen!
967Payment TypeBetalingstype
968Please select a valid payment type!Selecteer een geldigt betaal type!
969Bill for %@ has been closed.Rekening voor %@ is gesloten.
970Bill has been paid!Rekening is betaald!
971Unable to checkout. Bill has been modified!Betaling niet mogelijk. Rekening is aangepast!
972Manage TillBeheer geldlade
973Opening Till BalanceBeginwaarde geldlade
974Ending Till BalanceEindwaarde geldlade
975Set opening till cash amount.Geef beginwaarde geldlade in.
976Till has been reset for the day.Geldlade is opnieuw ingesteld voor vandaag.
977Till has been set.Geldlade is ingesteld.
978TillGeldlade
979Till has been closed.Geldlade is gesloten.
980Please enter ending till amount.Geeft eindbedrag geldlade in.
981Reset till for the day?Geldlade opnieuw instellen?
982Opening Till:Geld in lade bij opening:
983Current Till:Huidige geld in lade:
984Ending Till:Geld in lade bij sluiting:
986Close TillSluit geldlade
987Reset TillHerstel geldlade
988Till started atGeldlade gestart op
989Till closed atGeldlae gesloten op
990Access to till managementToegang tot geldlade beheer
991Proceed to a New Transaction upon order sendingGa naar nieuwe transactie bij order verzending
992Enable Payment on TerminalActiveer betaling op terminal
993Terminal is not synchronized!rnSynchronize?Terminal is niet gesynchroniseerd!rn Synchroniseren?
994Receipt table number font sizeRekening tafelnummer lettertype formaat
995Adjust the font size of receipt's table number.Aanpassen van lettertype formaat op de rekening van het tafelnummer.
996Multiple PrinterMeerdere Printers
997* Feature not supported by TSP-100 printer.Eine durch TSP-100 Drucker nicht unterstützte Eigenschaft.
998Table number font sizeTafelnummer lettertype formaat
999Adjust the font size of order list's table number.Aanpassen van lettertype formaat op de bestellijst van het tafelnummer.
1000Save report before sending.Bewaar rapport voor verzending.
1001Re-open till for the day?Heropen geld in lade voor deze dag?
1002Re-open TillHeropen geld in lade
1003Till has been re-opened.Geld in lade is heropend.
1004Hide receipt numberVerberg rekening nummer
1005Hide receipt number in receipt.Verberg rekening nummer op rekening
1006On/Off Discount Name Type AmountAan/Uit Korting Naam Type Hoeveelheid
1007Visit our website's FAQ section for more info about localizing our app.Bezoek op onze website het FAQ gedeelte voor meer informatie over taalinstellingen van onze app.
1008KitchenKeuken
1009FunctionsFuncties
1010Please use another quick key!Gebruik een andere snelkeuze toets!
1011Quick key existed in this category. Please use another quick key!Snelkeuze toets bestaat al in deze categorie.Gebruik een andere snelkeuze toets!
1012Start by setting up a quick key in POS.Start door het instellen van een snelkeuze toets in POS.
1013Proceed without synchronization with POS?Doorgaan zonder synchronisatie met POS.
1014Swipe right to return to previous page.Schuif naar rechts om terug te keren naar de volgende pagina.
1015Swipe left or right to switch modifier selection.Schuif naar links of rechts om de Extra's te wisselen.
1016Access to account creationToegang tot aanmaken accounts
1017Your email account has been linkedUw e-mail account is verbonden
1018Backup to DropboxBackup naar Dropbox
1019-Backup data to dropbox.-Backup data naar Dropbox.
1020Select ImageSelecteer afbeelding
1021Print receipt logoPrint logo op rekening
1022Receipt LogoRekening logo
1023Logo has been removedLogo is verwijderd
1024Logo has been savedLogo is opgeslagen
1025Logo heightLogo hoogte
1026Logo width for TSP-100 (576px), others is adjustable.Logo breedte voor TSP-100 (576px), voor andere is dit aan te passen.
1027Do not attempt to link multiple device to a single dropbox account. Link only the main POS. Proceed?Verbind niet meerdere terminals aan één Dropbox account. Verbind alleen de hoofdterminal. Doorgaan?
1028(Up to 5)(Maximaal 5)
1029Order list remarksBestellijst opmerkingen
1030Print order's remarks in order list.Afdrukken van bestelopmerkingen in bestellijst.
1031Disable void order listUitschakelen van vervallen orderlijst
1032Disable printing void order list to kitchen.Uitschakelen van afdrukken vervallen orderlijst op keukenprinter
1033Categorized printingGecategoriseerd afdrukken
1035Orders not hold, unable to print bill.Bestelling niet in de wacht, niet mogelijk om af te drukken.
1036Access to reopen billToegang tot heropenen van rekening.
1037Clock InKlok In
1038Clock OutKlok Uit
1039Clock in for %@?Klok in voor %@?
1040Clock out for %@?Klok uit voor %@?
1041Employee NameNaam medewerker
1042Total HoursTotaal aantal uur
1043Clock In/OutKlok In/Uit
1044Clock In/Out report shows total hours employee worked.Klok In/Uit rapport toont aantal uren dat medewerkers hebben gewerkt.
1045Reached the limit of clock in for lite version.De limiet van In/Uit klokken is bereikt in de Lite Versie.
1046Employee Performance ReportMedewerkers Performance Rapport
1047Employee PerformanceMedewerkers Performance
1048Employee performance report shows your best selling employee.Medewerkers Performance Rapport toont best verkopende medewerker
1049Performance ReportPerformance Rapport
1050Clock out before deleting this accountUit klokken voor verwijderen van dit acount
1051No OrdersGeen bestellingen
1052Manage OrderBeheer bestellingen
1053Hold / SendWacht / Verzend
1054Send all orders before splittingVerstuur alle bestellingen voor splitsen
1055You are closing the bill without sending its order to kitchen.De bestelling wordt gesloten zonder deze naar de keuken te versturen.
1056Select Orders To SendSelecteer de bestelling om te verzenden
1057ToggleVerander
1058Max ChoiceMaak een keuze
1059No orders to sendGeen orders om te versturen
1060Row (%d) contain empty name. Unable to import.Kolom (%d) bevat een lege naam. Importeren niet mogelijk.
1061Successfully import %d customer.Importeren %d klant, geslaagd.
1062Export CustomerExporteren Klant
1063ExportExporteren
1064Customer ListKlantenlijst
1065No customer to exportGeen klanten om te exporteren
1066Orders not sentNicht gesandte Ordnungen
1067Add CustomerFügen Sie Kunden hinzu
1068Customer phone existed, add anyway?Kundentelefon existierte, irgendwie beitragen?
1069Customer email existed, add anyway?Kundenemail existierte, irgendwie beitragen?
1070DeliveryLieferung
1071To Goto go
1072Delivery Timelevertijd
1073Collection Timeverzameling Time
1074Collectionverzameling
1075TypeType
1076DriverTreiberbestuurder
1077Manage DeliveryBeheer Levering
1078For Deliveryvoor Levering
1079Select DriverSelecteer Driver
1080Customer not assignedKlant niet toegewezen
1081Category Totalcategorie Totaal
1082Group Totalgroep Total
1083Logout Upon Hold:Logout Upon Hold :
1084Logout user upon order sending.Afmelden gebruiker om de order te versturen .
1085Rewards/LoyaltyBeloningen / Loyalty
1086Enable Rewards/Loyalty ProgrammeEnable Rewards / Loyalty programma
1087Rewards Conditionbeloont Voorwaarde
1089Manual Rewardhandmatige Beloning
1091Setup Custom RewardSetup Custom Beloning
1092Automated Rewardgeautomatiseerde Beloning
1094Reward Listbeloning Lijst
1095- Setup types and points needed for each reward.- Types Setup en punten die nodig zijn voor elke beloning.
1096Setup Reward ListSetup Beloning Lijst
1097RewardRewardt
1098Reward Namebeloning Naam
1099Pointspunten
1100Please enter a reward name.Vul een beloning naam .
1101Reward amount cannot be zero!Beloning bedrag kan niet nul zijn !
1102Discount by percentage cannot be more than 100!PrKorting op percentage kan niet worden meer dan 100 !
1103Custom Reward ListAangepaste Beloning Lijst
1104Redeem Rewardverlossen Beloning
1105Custom RewardCustom Beloning
1106Unable to give custom reward when reward is redeemedNiet in staat om aangepaste beloning te geven wanneer beloning wordt afgelost
1107Custom reward is not enabledHandmatige beloning is niet ingeschake
1108Unable to give custom reward on split transaction.Niet in staat om aangepaste beloning op split transactie te geven .
1109No reward is turned on.Geen beloning is ingeschakeld.
1110No customer assignedGeen klant toegewezen
1111Unable to redeem rewards on a split transaction.1 Niet in staat om beloningen op een split transactie af te lossen .
1112Reward points earnedVerdiente Belohnungspunkte
1113Reward points redeemedReward punten ingewisseld
1114Reward points balanceReward punten balans
1115Reward Discountbeloon Discount
1116Order SummaryBestel Samenvattin
1117Closed Ordersgesloten bestellingen
1118Kitchen Displaykeuken Weergave
1119Delete All OrderDelete All Bestel
1120All order clearedAlle bestelling ontruimd
1121Bump All OrderBump alle bestellingen
1122All order bumpedBump Alle Bestellen
1123Please enter outlet email.Gehen Sie bitte in Auslaß-Email ein.
1124Delete all orders in the database?Löschen Sie alle Ordnungen in der Datenbank?
1126Please enter your email.Vul uw e-mail .
1127Notification sound On/OffKennisgeving geluid aan / uit
1128Show price beside itemToon prijs naast voorwerp
1129Display nameToon naam
1130Warning 1 (Green)Waarschuwing 1 ( Groen )
1131Warning 2 (Orange)Waarschuwing 2 ( oranje)
1132Warning 3 (Red)Waarschuwing 3 ( Rood)
1133App's LanguageApp s Taal
1134Refresh LanguageVernieuwen Taal
1135Failed to updateGefaald bij te werken
1136Language files updatedTaalbestanden bijgewerkt
1137Language files is already up to dateTaalbestanden is al up -to-date
1138BumpBump
1139Do you want to bump this receipt?Wilt u deze ontvangst bump ?
1140Reopenheropenen
1141Are you sure to reopen this receipt?Weet je zeker dat dit de ontvangst te heropenen ?
1142Are you sure to bump this receipt?Weet je zeker dat dit de ontvangst bump ?
1145DetailsDetails
1146KDSKDS
1147Please enter a valid KDS name!Vul een geldige KDS naam !
1148KDS is in used by item or category! Unable to delete.KDS wordt gebruikt door artikel of categorie ! Niet in staat om te verwijderen .
1149Enable Kitchen Display SystemEnable Kitchen Display System
1150- Up to 5 kitchen display system.- Tot 5 keuken display systeem .
1151- Enable kitchen display system each at USD 14.99.- Schakel keuken display systeem elk op USD 14,99.
1152KDS NameKDS Naam
1153Configure up to 5 kitchen display system.Configureren tot 5 keuken display systeem .
1154Order list will be sent to assigned KDS.Om lijst zal worden toegezonden aan toegewezen KDS .
1155MobiPos KDS can be downloaded from the Appstore.MobiPos KDS kan worden gedownload van de Appstore .
1156In full version, KDS will be an In-App Purchase.In de volledige versie , zal KDS een In- App Purchase zijn.
1157Kitchen Display SystemKitchen Display System
1158Training ModeTraining Mode
1164Quick checkout with exactSnel afrekenen met exacte
1165WeightGewicht
1166Weight must be more than zeroGewicht moet meer dan nul
1168There are orders that are not on hold. Proceed to logout?Er zijn opdrachten die niet zijn vast te houden. Doorgaan uitloggen?
1169Failed to send order to %@. Retry?Nagelaten om de orde te sturen naar %@ . Opnieuw?
1170Orders have not been sent.Bestellingen niet verzonden .
1171Unable to charge to customer account on split transaction.Staat op split transactie in rekening te brengen aan de klant rekening.
1172Charge CustomerCharge Klant
1173Account Credit Balance:Account Credit Balance:
1174Customer Top UpKlant Top Up
1175Customer's Balance:Klant Balans:
1176Top UpTop Up
1177Customer new balance:Klant nieuwe balans :
1178Top Up AmountTop Up Bedrag
1179Checkout BillBill Afrekenen
1180Voiding order...Plassen orde ...
1181Order has been voidBestelling is leegte geweest
1182Quick KeyQuick Key
1183Access to othersToegang tot de anderen
1184Alter customer reward pointsAlter klant loyaliteitspunten
1185Give customer custom rewardGeef de klant aangepaste beloning
1186Drawerlade
1187LanguageSpraak
1188Discount Namekorting Naam
1189Percentagepercentage
1190ItemItem
1191Enable Secondary Ordering TerminalEnable secundaire Bestellen Terminal
1192- Purchase ordering terminal at USD 14.99. (Up to 10)- Aankoop bestellen terminal op USD 14,99. (Tot 10 )
1194Discount Typekorting Type
1199- For every dollar spent, receive- Voor elke dollar uitgegeven, ontvangt
1200Reward PointsSpaarpunten
1201Rewardsbeloning
1202IP AddressIP Adres
1203Cashback RewardCashback Beloning
1204Clearduidelijk
1205Barcode NoBarcode Geen
1206Select a modifier groupSelecteer een modifier groep
1207%@ clocked in at %@%@ Klokte in op %@
1208%@ clocked in at %@. Clocked out at %@%@ Klokte in op %@ . Geklokt op %@
1209Clocked in at %@Klokte in op %@
1210Quantityhoeveelheid
1211Edit Modifierbewerk Modifier
1212Address SearchZoek op adres
1213Balancebalans
1214Use Customergebruik Klant
1215Use Addressgebruik Adres
1216Map Searchkaart Zoek
1217Bydoor
1218Split BillSplit Bill
1219Delivery Addressbezorgadres
1220Delivery Typelevering Type
1221Shift Settingsshift Instellingen
1222Shift Nameshift Naam
1223Show category sales percentageToon categorie sales percentage
1224Closing bill...Closing bill ...
1225Previous Receiptvorige Ontvangst
1226Referenceverwijzing
1227Order list priceBestel catalogusprijs
1228Print order's price in order list.Prijs in de bestellijst printopdracht.
1229Receipt remarksontvangst opmerkingen
1230Print order's remarks in receipt.Opmerkingen in ontvangst printopdracht.
1237Upon hold, proceed toBij hold , overgaan tot
1238Access to void orderToegang tot leegte orde
1243Credit Card InfoCredit Card Info
1244Payment Settingsbetaling Instellingen
1245Alternate Currencyalternatieve Valuta
1246Currency Namemunt Naam
1247Printafdruk
1248Conversionconversie
1249Currency in useMunt in gebruik
1250Currency conversion amount cannot be zero!Omrekenen van valuta bedrag kan niet nul zijn !
1251Currency in use. Can't be turned off.Währung in Gebrauch. Kann nicht abgedreht werden.
1252Enable bill closing with alternate currency.Befähigen Sie Rechnung, die sich mit wechselnder Währung einigt.
1253Setup alternate currency with the conversion rate to primary currency.Einrichtungsstellvertreter-Währung mit der Kaufquote zu primärer Währung.
1254Assign currency under payment type.Rechtsnachfolger-Währung unter Zahlungstyp.
1255If print is set to Yes, alternate currency total will always print in bill.Wenn Druck dazu gesetzt wird Ja, wird wechselnde Währungssumme immer in Rechnung drucken.
1256Void ReasonLeerer Grund
1257Please enter the void reason.Gehen Sie bitte in den leeren Grund ein.
1260Backup DateAushilfsdatum
1261Archive DateArchieve Datum
1262BackupUnterstützung
1263Backup/ArchiveBackup/Archieve
1264Transaction closing date appears to be incorrect.Durchführung(Transaktion) Schlußdatum scheint, falsch zu sein.
1265Transaction is not closed for suggested archive period.Durchführung(Transaktion) wird für vorgeschlagene archieve Periode nicht geschlossen.
1266User has not clocked out for suggested archive period.Benutzer hat für vorgeschlagene archieve Periode nicht ausgestempelt.
1267Cash till is not closed for suggested archive period.Bargeld wird bis für vorgeschlagene archieve Periode nicht geschlossen.
1268Transaction not within restaurant operation hour time range.Durchführung(Transaktion) nicht innerhalb der Restaurant-Operationsstunde-Zeitreihe(Restaurant-Operationsstunde-Zeitabstandes).
1269User clock in/out not within restaurant operation hour time range.Benutzer stempelt / aus nicht innerhalb der Restaurant-Operationsstunde-Zeitreihe(Restaurant-Operationsstunde-Zeitabstandes) ein.
1270Cash till opening not within restaurant operation hour time range.Bargeld bis zu Öffnung nicht innerhalb der Restaurant-Operationsstunde-Zeitreihe(Restaurant-Operationsstunde-Zeitabstandes).
1271No archive required.Núm. archieve required.
1272Suggested Archivegesuggereerd archieve
1273Archive database fromArchieve database
1274to naar
1275Archive completed.Archieve voltooid.
1276Database size has been reduced fromOmvang van de database is verlaagd van
1277Backup completed.DBackup voltooid.
1278Archive Transactionsarchieve Transacties
1279Archived transactions can no longer be modified.Archieved transactions can no longer be modified.
1280However it can still be found under reports.However it can still be found under reports.
1281Do a quarterly archive to improve application speed.Doe een driemaandelijkse archieve toepassing snelheid te verbeteren .
1282You can do a manual in-app backup of your database. Store up to 5 backups.U kunt een handmatige in-app back-up van uw database te doen. Sla tot 5 backups .
1283Archive DatabaseArchieve Datenbank
1284Backup Databasearchieve Database
1285Archivearchieve
1286This will overwrite your current database. Do you want to restore backup fromDit zal uw huidige database te overschrijven . Wilt u back-up terugzetten vanaf
1287Feature not available in lite version.Functie niet beschikbaar in lite versie .
1288Database restored from backup.Database hersteld van een backup .
1289Backup/Archive not available under training mode.Backup / archieve niet beschikbaar in training mode .
1290Select void reasonSelecteer leegte reden
1291Please enter valid information!Voer een geldige informatie!
1292Expiry Datevervaldatum
1293Credit Card NoCredit Card Geen
1294Void ReportVoid Report
1295Void report shows total number of void.Void rapport toont totaal aantal leegte.
1296Total Discount On ItemVoid report shows total number of void.
1297Total Discount On BillTotaal Korting Op Bill
1298Open DiscountOpen Discount
1303Void DateVoid Date
1304Order ByBestelling door
1305Void Byeegte Door
1306Hide users with 0 SalesVerberg gebruikers met 0 Sales
1307Top up customer account
1309New Balance
1310Font size
1311Bold font
1312Hide item with 0 Sales
1313Show sales details
1319Set date format printed.
1320Assign date format
1321Delete Bill
1322Open Price
1323New order printing
1324Order list printing will not print printed order.
1326Primary Address
1327Secondary Address
1328Tertiary Address
1329Delete Address
1331Hold BillVerstuur
1332Send Orderbestelling
1333Search by
1334Search by Transaction/Table/Customer
1335Kitchen Messenger
1336Menu Size
1337Preset
1338Transfer Item
1339Select bill to transfer item
1340Send
1341Are you sure you want to void this order?
1342Hide non inventory item
1343Employee
1344Show gross profit
1345Birthday
1346Fill up customer address before adding another.
1347Select payment type
1348Assigned Kitchen Printer
1349Cost
1350Print current bill upon hold
1351Print order list upon hold
1352Kitchen header line feed count
1353Newsletter
1354Turn on to subscribe to our newsletter.
1355Upon Login
1356Surcharge
1357Surcharge is additionally calculated based on the subtotal.
1358Use surcharge if product item already include tax.
1359Access to price overwrite
1360Access to open item
1364Currency Types
1365Terminal
1366Terminal IP Address
1367Void Bill
1368Reprint Receipt
1370Reward points for customer can be given manually or automated based on specific item.
1371No reward points will be given if customer redeem rewards.
1372Auto Backup
1373System will do in app backup every 24 hours.
1374New Customer
1375Customer will not be added into database if only first name and phone number is filled.
1376License Management
1377Refresh License
1378Logout License
1379License Expired!
1380Expires
1381General
1382First payment type cannot be
1383Please fill up neccessary credentials
1384Split & Pay
1385Please contact your reseller to upgrade to full version.
1386Payment Deleted
1387Till Variance
1388Branch Code
1389Sync Interval
1390Sync Status
1391Notice
1392Sync Now
1393Manual Sync
1394Sync Manually
1395Cloud already contain data, by syncing it will overwrite all previous data.
1396Do you want to continue?
1397Split another transaction for table
1398Split another transaction for
1399Restart App
1400Clock In Time
1401Clock Out Time
1402Clock In Date
1403Clock Out Date
1404Clock out cannot be earlier than clock in!
1405General Settings
1406Row (%d) birthday format incorrect. Unable to import.
1407Please insert a valid customer first name!
1408Automated Member Discount
1409Member Discount
1410Automated Discount
1411Accessible By
1412No Discount
1414Print Clock In/Out
1415Print chit upon clock in/out.
1416Inventory Check
1417Disable ordering if inventory reaches 0.
1418As Kiosk
1419Work as a kiosk terminal.
1420Assign to go queue chit printer
1421Assign takeaway queue chit printer
1422Printer for extra queue number chit. (Print upon hold)
1423Print to go queue number
1425Print takeaway queue number
1426Print transaction's last 2 or 3 number at the bottom of the receipt.
1427Print suggested tips on current bill
1428Unique Selection
1429Amount will be calculated base on subtotal.
1430Table Sales Report
1431Non Taxable Sales
1432Tax Information
1434Print delivery info
1435Print delivery information under kitchen order list.
1436Manage your stock file via a web browser.
1437Mass edit item and modifier using csv file.
1438Download full backup or restore from backup.
1439Assure that your device is connected to the same network.
1440Enter the following URL in the browser of your PC/Mac.
1442Exiting this page will turn off CMS via web automatically.
1443Service not available for device under terminal mode
1444Service currently not available.
1445CMS via Web
1446Service started.
1447Cloud sync in progress. Please try again later.
1448Cloud Sync
1450Please check network connection.
1451Payment Surcharge
1452Purchase/Restore
1453Activated!
1454Full Version
1455Updating location, Please try again later.
1457Refresh successful
1458To activate app, you must turn on location services under 'Settings'
1459Background Location Is Not Enabled
1460Location Services Are Off
1463Restore App to Full Version.
1465- Before upgrading to full version, app is limited to 30 items and 20 transactions per day.
1467- Purchase app with one-time payment, no subscription fees required.
1468Enterprise Login
1469- Use enterprise login for customized features.
1470Please key in your apple ID to restore if prompted.
1471Failed to restore. Please check your internet connection.
1472Order Time
1474Customer Display
1475Welcome Message
1476Checkout Message
1477Bug Report
1478No log found.
1480Not synced
1481Last synced at
1485Reset & Re-Sync
1490Print total item count under kitchen order list.
1491Print count
1492Receipt item font size
1493Adjust the font size of receipt's item.
1494Access to merge table/bill
1495Access to split/change bill
1496Access to change table
1497Transaction has been modified.
1498Transaction's order has been modified.
1499Transaction has been checkout.
1500Transaction has been split.
1501Transaction has been voided.
1502Theme
1503- Theme allows you to change the application appearance.
1504Navigation Bar Color
1517Sub Navigation Bar Color
1518Category & Item Button Default Color
1519- Dark color is preferred.
1520Background Color
1521- Hold to change background text color.
1522Background
1523Use Gray Theme
1524Gray Theme
1525Use Dark Theme
1526Dark Theme
1527Restore Theme to Default
1528Button Color
1529Blue
1530Green
1531Red
1532Course
1533Course Name
1534Category listed below is assigned to this course:
1535Course Setting
1536Please enter course name.
1537Recipe
1538Item's Recipe
1539Quantity must not be zero!
1540Search item/modifier to add into recipe...
1541Click on item in list to add.
1542Inventory will be deducted according to recipe.
1543Please add item before manage inventory.
1544Inventory adjustment cannot be zero.
1545Current Inventory
1546Track Inventory
1547Adjustment
1548Before
1549Movement
1550After
1551By Course
1552Order By Seat
1553Assign seat to each order
1554Assign Seat
1555Seat
1556Seat Number
1557Notify POS/Expedite Screen when bump
1558KDS Bumped Order
1559By Bill
1560POS/Expedite Screen IP Address
1561Payment Report
1562Stock Movement Report
1563Payment report shows payment details for each transaction.
1564Split Item By Seat
1565New Bill: %@ has been created for Table: %@
1566New Bill: %@ has been created
1567Queue Number
1568Gift Card
1569Gift Card Balance
1570Charge amount exceeded balance.
1571Charge amount exceed bill amount.
1572Gift card new balance
1573Gift Card Top Up
1574Manual Entry
1575Unable to delete gift card with balance!
1576Gift Card Number
1577History
1578Card Num
1579Gift Card Sales
1580Accept gift card as payment
1581Print Balance
1582Scan Card
1583Scan Gift Card
1584Switch Camera
1585Card has no balance. Proceed to top up?
1586not found. Activate gift card
1587Please Select Tip Amount
1588No Tip
1589Commission
1590Please add item before manage commission.
1591Commission report shows total commission for each employee.
1592Commission Report
1593Account Type
1594Percentage commission to not be affected by discount.
1595Upon sending order, extra order list will be printed.
1596Upon sending order, current bill will be printed.
1597Print order by
1598Print each order's order by in bill.
1599Print subtotal
1600Print subtotal under kitchen order list.
1601Order By Account
1602Prompt cashier to choose user account before ordering.
1603Login By Password
1604Login without selecting account. Works only if all account password is unique.
1605Duplicate password found under account, login by password can't be enabled.
1606Access to change order by
1607Unable to delete. Account type is used by item commission.
1608Unable to delete. Account type is assigned to account.
1609Please enter name.
1610Setup account type for different level of commission.
1611Assign account type to account.
1612License Expiry
1613Login to unlock full features.
1614Login is not required for terminal.
1615Account Credit
1616Scan Customer Card
1617Scan customer member card...
1618Scan gift card...
1619Stock Name
1620Stock
1621Stock In
1622Stock Out
1623New Stock
1624Stock movement report shows all stock in/out throughout the period of time.
1625Select Order's Account
1626Select payment type to top up
1627Card not found! Add Customer?
1628Customer card number existed!
1629Search length must be 3 and above.
1630Start by setting up a category with quick key in settings.
1631Click on Quick Key/Barcode below to return to main menu.
1632Ordered by
1633Edit Course
1634Enter gift card number
1635Activate Gift Card
1636Pricing Level
1637Days
1638Everyday
1639Happy Hour (6-9pm)
1640Unable to delete. Price level is used by item.
1641Please enter pricing level name.
1642Please enter identifier name.
1643Start time cannot be empty.
1644End time cannot be empty.
1645Please select day.
1646Monday
1647Tuesday
1648Wednesday
1649Thursday
1650Friday
1651Saturday
1652Sunday
1653Pricing level ID will be shown in category report.
1654Sequence affects pricing priority if price level overlaps each other.
1655Select Price Level
1656Price level is now set to
1657It will return to default upon bill hold.
1658Price level has been reset to default.
1673's Custody
1674Customer's Custody
1675Custody Item
1676Custody
1677Please select item to claim from custody.
1678Claimed
1679Please include at least 1 item.
1680Please select expiry date.
1681New Custody
1682Search item to add into custody...
1683Custody Receipt Remarks
1684Custody enables customer to claim their purchase later on.
1685Select item to claim.
1686Unclaimed
1687Delete selected custody?
1688Custody has been deleted.
1693Custody Report
1694Custody No
1695Customer Tel
1696Keypad Number
1697Access to all report
1698Access to change price level
1699QR Code
1701Custom Report
1702Add New
1703Group by main category
1704Top selling shows product sold ranking.
1706Custody report shows customer unclaimed items.
1707Top Selling Report
1708Top Selling
1709Show only top
1710Quick Serve
17122 Steps
1713Upon Checkout
1714Clock In/Out Tips
1715Allow waiter/staff to key in tips received upon clocking out.
1716Restaurant mode comes with table system.
1717Quick Serve comes with eat in and to go option.
1718Retail
1719Application Mode
1720Immediately proceed to a new transaction upon clicking checkout.
1721Upon login, proceed to
1722UOM
1723Sell by WeightVerkoop van het gewicht
1724Import Modifier with CSV File
1725Import Customer with CSV File
1726Extra
1727Divert Printer
1728Buzzer Code
1729DK AirCash Drawer IP
1730Select printer
1731* Select printer with the same model.
1732Adjust
1733Base
1734Alternate
1735Select base UOM
1736Select alternate UOM
1737Unit of Measurement
1738Select base unit of measurement first!
1739Base UOM
1740Alternate UOM
1742No conversion found.
1745Assign base uom before turning on sell by weight option.
1746Please enter a valid column number!Geef een geldig kolom nummer op!
1747Range [30-52]Waarde [30-52]
1748Order list printing
1749Option to print kitchen order list upon hold or upon checkout.
1750Extra line feed on header for docket holder.
1751Orders printed to kitchen can be categorized or sorted by course sequence.
1752Upon HoldBij Hold
1753Kitchen receipt number font
1754Adjust the font size of kitchen receipt number.
1755Kitchen subtotal font
1756Adjust the font size of kitchen subtotal.
1757Invoice
1758Invoice From
1759Invoice Notes
1760Invoice Font Size
1761Adjust invoice font size.
1762Invoice Logo
1763Print Order List Upon Checkout
1764On
1765Configure up to 5 taxes.Configureer tot 5 BTW tarieven.
1766Tax will be calculated based on the subtotal.BTW wordt berekend over het subtotaal.
1767For tax calculated based on the subtotal + tax, select yes for with tax.Voor BTW berekend over het subtotaal + BTW, Selecteer JA voor inclusief BTW.
1769Tax Type
1770For example, a subtotal of $100 and a tax of 10%Als voorbeeld, een subtotaal van €100,= en BTW van 10%
1771Additional: Tax included will be $10.Toegevoegdn BTW inclusief zal €10,= zijn.
1772Reverse: Tax included will be $9.09.Omgekeerdn BTW inclusief zal €9,09.
1773Alter customer discount
1774Configure up to 10 payment types.Configureer tot 10 betalings types.
1775Payment type's rounding can be turned on or off.Betalings types afrondingen kan in- of uit- worden geschakeld.
1776Day
1777Setup unit of measurement in order to sell by weight.
1778Setup conversion for each unit of measurement for easier stock in/out.
1779Conversion is in use!
1780Conversion existed.
1781Please enter unit of measurement name.
1782Conversion Unit
1783Unit of Measurement Name
1784Unit of measurement is in use!
1785Delete conversion before deleting unit of measurement!
1786Please save before proceeding to conversion.
1788Click edit to adjust the button layout accordingly.Klik op bewerken om de knop layout aan te passen.
1789More Functions & Back button's position is fixed to last.Meer functies en terug knop staat op de laatste plaats.
1790DefaultStandaard
1791Delete all Tables.Verwijder alle Tafels.
1792Restore table layout to default.Tafel Layout terug naar standaard
1793Restore all printer settings to default.Herstel Printer instellingen naar standaard.
1795Reset general settings.Herstel Restaurant instellingen.
1796FunctionFuncties
1797Account Balance
1798Card Number
1801Receipt Remarksontvangst opmerkingen
1802Enable Cloud Sync
1803Cloud sync enables report to be viewed online.
1804Register
1805Minute
1806Minutes
1807Hour
1808Enable Customer Display
1809Deliver price and information to your customer.
1810Customer Display IP Address
1811Enter the IP address found in customer display app.
1812Customer display function not enabled
1814Purchase customer display.
1816Time
1817Tips Received
1818Update
1819Received Tips Amount
1820Reward points given to customer is done manually by cashier.Reward punten gegeven aan de klant wordt handmatig gedaan door kassier.
1821Cashier has to select custom rewards to be given before bill closing.Kassier te selecteren op maat beloningen worden gegeven voordat wetsvoorstel sluiten .
1822Setup reward points to be given on each item.Setup beloning punten worden gegeven op elk item.
1823Reward points will be credited to customer account upon bill closing.Reward punten zal over wetsvoorstel afsluiting worden bijgeschreven op de klant rekening.
1824Setup reward points to be given for every dollar spent.Setup beloning punten te worden gegeven voor elke dollar uitgegeven.
1825Each reward point will be equivalent to your local currency.Elke beloning punt zal gelijk zijn aan uw lokale valuta zijn.
1826Points Required
1827Before upgrading to full version, app is limited to 30 items and 10 transactions per day.
1828Restore is not required for terminal.
1830Login with your email and password.
1831Login with your email, branch code and password.
1834Activation/Restore
1835App Activation
1836Discount On Rewards
1837Credit Sales
1838Email account has not been setup.
1839Setup under apple settings, mail & contacts.
1840Generated DateGegenereerd Datum
1841Open Item Sales Report
1843Hide zero price item
1844Main Category
1846Status
1847Claim
1848Tap to activate table.
1849OKOk
1850Extra Surcharge
1851Signature Required
1852Unable to mail empty file.
1856Your database size is huge and it might slow down the speed of your application. You are recommended to do an archive.
1859Cash till not closed.
1860User not clocked out.
1865Unable to edit tax.
1866Reason
1868Unable to merge table.
1869T: %@ has been merged to T: %@.T: %@ is samengevoegd naar T: %@.
1870Notify KitchenKeuken Informeren
1871Unable to change table.
1872T: %@ has been transferred to T: %@.T: %@ is verplaatst naar T: %@.
1877Bill: %@'s ItemRekening: %@'s Artikel
1881Unable to split bill.
1887Splitting from T: %@ to T: %@.Splitsen van T: %@ naar T: %@.
1888Splitting from T: %@ to %@.Splitsen van T: %@ naar %@.
1889Splitting bill from %@ to T: %@.Splitsen rekening van %@ naar T: %@.
1890Splitting bill from %@ to %@.
1891Splitting bill: %@ to a new bill.Splitsen rekening: %@ naar een nieuwe rekening.
1896Table: %@ has been split to Table: %@.Tafel: %@ is gesplitst naar Tafel: %@.
1897Unable to split table.
1898Existing bill
1899No seat found under transaction.
1900Send all orders before splitting!
1903Amount per pax
1908Total split amount cannot be more than 100.
1910Total split amount cannot be more than bill amount.
1912Split amount cannot be empty!
1915Unable to merge To Go & Eat In bill.
1916Unable to merge bill.
1918Unable to transfer bill.
1924FromVan
1925Bill To
1926Contact No
1927Invoice Number
1928Invoice Date
1929Ordered Items
1930Invoice Preview
1931Hold bill before generating invoice.
1933Table Sales
1934Non Table Sales
1935Table Sales report shows breakdown of sales by table.
1936Transaction No
1937Order Sales
1939Clock In/Out Report
1940Gift Card Amount
1942Redeem RewardsBeloning inwisselen
1943Expiryvervaldatum
1944Shift
1945Please enter a shift name.
1946Please enter shift start time.
1947Please enter a shift end time.
1948Discount amount cannot be zero!
1950Discount is used in customer membership discount. Delete selected?
1951Send Log
1956Delete all assigned pictures.Verwijder alle toegewezen afbeeldingen.
1957Delete favourite menu.Verwijder alle Favorieten.
1958Price Level
1959Manual
1960Switch
1961Scan staff card...
1962Camera
1965Unable to reprint!
1966Please do manual reprint.
1967Send forgotten password to admin's email?Verstuur het vergeten wachtwoord naar het admin E-Mail adres?
1968Work as the main terminal.Werk als Hoofd POS terminal.
1969Close bill and generate reports from here.Sluit rekening en genereer rapporten van hier.
1970Work as a secondary terminal.Werk als Neven POS terminalrn
1971Order will be sent to the main terminal.Bestellingen worden naar de Hoofd POS Terminal verzonden.
1972Configure up to 20 printers.Configureer tot en met 10 printers.
1973Order list will be printed to assigned printer.Bestelling worden afgedrukt op de toegewezen printer.
1974For item or modifier that printer is not assigned, it will be printed according to its parent category or group.Voor artikelen of extra's waarbij geen printer is toegewezen, zal de printer welke geselecteerd is voor de hoofdcategorie of groep worden gebruikt.
1975Order has been sent to main terminal.Bestelling is verzonden naar de Hoofd POS Terminal.
1976Training mode started.Training -modus gestart.
1977Make sure that main pos is in training mode as well.Zorg ervoor dat de belangrijkste pos is in training mode ook.
1978No transaction or changes made will be saved to actual database.Er transactie of wijzigingen worden opgeslagen op werkelijke database.
1979Order has been voided.
1981Order has been updated.
1982Login with your username, password and branch code.
1983Print Queue Number
1984No Transaction.
1985Printers Saved
1986Kitchen Display Saved
1987Print Options Saved
1988General Settings Saved
1989Tax Settings Saved
1990Account Types Saved
1991Payment Types Saved
1992Currency Types Saved
1993Discount Settings Saved
1994Void Reason Saved
1995Course Settings Saved
1996Pricing Level Saved
1997Unit of Measurement Saved
1998Unit of Measurement - Conversion Saved
1999Button Layout Saved
2000Theme Saved
2001Discount Deleted
2002Currency Type Deleted
2003Void Reason Deleted
2004Course Deleted
2005Unit of Measurement Deleted
2006Unit of Measurement - Conversion Deleted
2007Pricing Level Deleted
2008Clock In/Out Saved
2009Rewards/Loyalty Saved
2010Reward List Saved
2011Custom Reward Saved
2012Reward List Deleted
2013Custom Reward Deleted
2014Database Archived
2015Database Restored
2016Stock File Imported
2017Customer Credits Changed
2018Customer Reward Points Changed
2019Training Mode Switched On
2020Training Mode Switched Off
2021Action Log Report
2022Action log report shows staff activity record.
2023No clock in/out record found
2028Incorrect app version, please update your app via Appstore.
2029Incorrect app version, please update your app at the main terminal.
2030Enable pax system before order by seat.
2032Extend License Expiry
2033Access to reprint bill
2035Access to resend order
2036Maximum discount
2037User Language
2039Member
2040Member pricing level has to be assigned to customer's account in order to enjoy member pricing.
2041Member Pricing Level
2042Inverse void order printing
2043Reverse black/white printing or strikethrough for void orders.
2044Footer Logo
2045Print footer logo
2046Bill Accessibility
2047Turn on to disable staff from accessing each other's bill.
2048Unable to access bill created by others.
2049Print item & kitchen name
2050Print both item & kitchen name in order list.
2051Combo
2052Please setup combo meal group!
2053Select Combo Meal Group
2054Combo Name
2055Combo Meal Group
2056%@'s Combo Meal Group
2057Click on set meal group to add.
2058Swipe on combo's group to delete
2059Combo's Group
2060Search category/item to add into combo meal group...
2061Split Order List by Item
2062Export Gift Card
2063No gift card to export
2064Gift Card Report
2065Date Activated
2066Custody inventory report shows all unclaimed stock by customer.
2067Custody Inventory Report
2068Delete Synced Database
2069Delete database synced from POS? This will not affect your orders in KDS.
2070Delete Database
2071Number of Display Chit
2072Balance Due
2073Reprint Bill
2074Generate Invoice
2075All Account
2076Order Bumped
2077Proceeding to Table Layout
2078Add Combo Meal Group
2079Order Bumped!
2080Bumped Order
2081Configure the printing option upon checkout.
2082These options can be found under 'Pay' -> 'Cash In' as well.
2083Delivery option is not available for eat in receipt.
2084Delivery option is not available for table receipt.
2086Unpaid Sales
2088Printing upon checkout
2089Checkout bill
2090
2092Variant
2093Attribute
2094Selected Attribute
2095Select Attribute
2096Variant Name
2097Search attribute by name...
2098Attribute List
2099Unable to select attribute with no variant.
2101Sell by weight option is not avaiable for variant item.
2102Unable to duplicate variant item!
2103Terminal ID
2104Enter terminal ID to enable report split by each terminal.
2105Terminal Report
2108Receipt customer name font size
2109Kitchen customer name font size
2110Collate orders
2111Collate identical orders during bill printout.
2113Upon checkout, proceed to
2114Print Pay In/Out
2115Print receipt upon pay in/out.
2116Credits Limit
2117Prevent customer from spending more than their credit balance.
2118Setup denomination for easier till opening/closing process.
2119Example of $0.20, $0.50, $1.00, $2, $5, $10, $50.
2120Denomination
2121Please enter denomination name.
212220 cents
2123SizeGrootte
2124Attribute is in use!
2125Please save before proceeding to variant.
2126Please enter attribute name.
2127Setup attribute in order to sell by variant.
2128Example of size and color.
2129Variant is in use!
2130Small, medium, large
2131Please enter variant name.
2132Setup variant under the attribute.
2133Example of small, medium and large.
2134Customer expiry changed from
2135Member Expiry Date
2136Member Expiry
2137Credit Report
2138Refund Report
2139Refund Date
2140Refund By
2142Refund report shows total number of refund.
2143Credit report shows credit transaction for customer and gift card.
2145Combo contains deleted item!
2149Row (%d) expiry date format incorrect. Unable to import.
2151All customer information deleted!
2152Delete all customer information?
2153Clear Customer List
2154Delete all customer information.
2155Please enter a valid POS IP Address.
2156Trans By
2157Please enter pay in/pay out remarks!
2158Select a category
2159Not able to edit archived transaction.
2160Unable to activate voided refund bill.
2161Refund bill existed.
2162Unable to reopen bill.
2163Unable to void bill.
2164Price to Item
2165Disable Double Discount
2166Prevent bill discount if item already has item level discount.
2167Enforce Till
2168Enforce staff to start shift/till before the first sale of the day.
2169Force table entry before ordering.
2170Enforce Table Entry
2171Works only in restaurant mode.
2172Discount Transaction
2173Discount transaction report shows breakdown of each discount made.
2174Transaction Report
2175Discount Transaction Report
2176View Upon Login
2177Alter customer card number
2178Access to change trans by
2179Set Timer
2180Timer
2181Change Transaction By
2182Time (Minutes)
2183Timer Name
2184Please enter timer name.
2185Please enter timer minutes.
2186Setup countdown timer for table.
2187Timer has to be assigned to activated table manually.
2189Replace Count
2190Printer found!
2191No printer found!
2194Item has been refunded
2195Item has been refunded partially
2196Print receipt barcode
2197Scan barcode to pull up the receipt.
2198Transaction not found!
2199Item not found!
2200More than 1 entry found!
2201Tax Before Discount
2202Tax Settings
2203Unable to set label printer to work as cashier printer!
2204Variant item not found!
2205Server error! Please contact support.
2206Terminal is in training mode, but main is not.
2207Turn off training mode in device to proceed.
2208Completed!
2209Credit Balance
2211Scan Barcode
2212Please assign all modifier group before importing.
2214Enter pairing code to pair
2215Pairing Code
2216Transaction order report shows all the order made throughout the period of time.
2217Start Till Denomination
2218End Till Denomination
2219Sales To Date
2220Hidden
2221Adjust the font size of order list's item.
2222Order list item font size
2223Print Extra Receipt
2225Access to pay in/out
2226Access to clock in/out
2227Access to gift card
2228Access to rewards/loyalty
2229Access to Cloud Sync
2230Access to GloriaFood delivery
2231Time Based Menu
2232Time Based Menu Saved
2233Time Based Menu Deleted
2234Menu Selection
2235Assign Delivery Item
2236System Item List
2237Delivery item has to be linked to an open price item.
2238Under settings -> add item/combo, create an open price item.
2239Delivery Fee
2240Assign delivery fee item and set its pricing.
2241Custom
2242Item Sales
2243Item sales report will generate total sales of each item based on category.
2244Customer Tab
2245Please enter tab name.
2246Menu has been disabled.
2247Please check time based menu setting.
2248If time based menu is not configured for terminal, it follows the main configuration.
2249Select types of report to be printed upon closing till.
2250Z report selector
2251Combine modifier sales
2253By Order
2254By Category
2255Pay In/Out Saved
2256Print item notes
2257Print item notes in kitchen order list.
2258Adding quantity to order is not allowed, order has been sent.
2259Unsent Void
2260Unable to connect to cloud/loyalty server!
2262Customer Report
2263Credit Top Up
2264Credit Usage
2265Reward Credit
2266Reward Redemption
2269Cloud loyalty is not enabled for this account.
2270Please contact support.
2271*KDS Order List
2272Join Table
2273Undo Join
2274Unjoin Table
2275Table has been joined.
2276Table has been unjoined.
2277Table is not joined.
2278Please try another table.
2279Unable to join opened table.
2280Choose table to join from.
2281Choose table to undo the join.
2282Logout to home page, look for any user with a time shown beside it, select the user account and proceed to clock out.
2283Go into Cash Register -> Functions -> Manage Till to close the till.
2284Go under Settings -> General, make sure operation hour is set to cover 24 hours.
2285Table is not saved!
2286Unable to merge split transaction.
2287Unable to join table.
2288Unable to unjoin table.
2289R.NoReNr.
2290Total Movement
2291Table %@ has been joined to %@.
2292Assign table before ordering.
2293Search by Item Name
2295Claimed Custody Report
2296Claimed custody report shows all claimed stock by customer.
2297Search for item to map...
2298Search for item...
2299Reset to factory defaults.
2305Delete all transactions.
2306Delete all pay in/out records.
2309Delete all clock in/out records.
2310Delete all stock in/out records.
2311Delete all customer's credit history.
2312Please insert outlet email address under Settings -> General before changing admin's password!
2313Cloud sync has been turned off.
2314Please turn on to re-sync again.
2315POS IP Address
2316All Employee Total
2317Bill of Material Report
2318Bill of material report shows the material used for items with recipe.
2319Unable to add item that has recipe.
2320Material Used
2321Item Cost
2322Modifier Cost
2323Unit Cost
2324Unit
2325Proceed to void?
2326R
2327R.R
2328Invoice has been sent sucessfully.
2329Some error has occured. Invoice has not been sent.
2330Click on modifier group to add.
2331Swipe on category's modifier to delete.
2334Sales
2339Modifier Bill of Material Report
2341Total Count
2343Order Report
2345Printer Override
2346Combo Meal Group Name
2347Combo Meal Item
2348Change Login Logo
2349Print tax summary
2350Barcode Label Printing
2351Choose barcode type
2352Barcode position in x and y axis
2353Barcode height
2354Barcode width
2355Text value 1
2356Text value 2
2357Barcode value
2358Table Pax
2360
2361Enforce Clock In/Out
2362incl.
2363Non login account
2364Restore App to Full Version
2365Manage License
2366Search
2367Share
2368Last Sync
2369Confirmation Receipt
2370Product Mapping
2371Transaction By
2372Reopen Bill
2373Adjust Tips
2374Main Terminal IP Address
2375Number of copies to be printed
2376Select Combo Group
2377Combo Meal Group List
2378Select Combo Meal Item
2379Time based menu allows you to show different menu during different time.
2380Sequence affects priority if menu overlaps each other.
2381Select Report
2382Adjust the font size of receipt's customer name.
2383Print tax summary at the bottom of the receipt.
2384Adjust the font size of order list's customer name.
2385Assign Date Format
2386Does not work if order list split 1 item per receipt is turned on.
2387Terminal has to be paired with main before doing setup.
2388Override Printer
2389Allow kitchen order to be printed to designated printer based on individual terminal.
2390Print barcode label to stick on product.
2391Choose Item
2392Choose the barcode type you wish to print.
2393Select Barcode
2394Barcode position in x and y axis.
2395Printing position moves towards right and top as number increases.
2396Enter the barcode height to be printed.
2397Adjust barcode width in terms on ratio. (Default to 2)
2398Specify number of copies to be printed.
2399Choose from item list or enter custom barcode value.
2400Bold text to be printed on the label.
2401Text to be printed on the label.
2402Enforce staff clock in/out during shift.
2403
2404All bills must be closed before closing till.
2405Fee
2406Set hidden to disable access and hide bill that is not created by staff.
2407Disable Access
2408Quick serve default mode.
2409Enable pax system.
2410Configure up to 20 payment types.
2411Value
2412Delete all stock file settings.
2413Delete all tables.
2414Reward Pts
2415Search by Gift Card No
2416points
2417Re-Sync
2418Receive delivery order directly from GloriaFood
2419Retrieve Orders
2420Retrieve Now
2421Select Default Account
2422Map/Link Product
2423Dine In
2424Customer Credit
2425Z Reading
2426Customer Spending Report
2427Stock Movement
2428Transaction Order Report
2429Total Quantity
2430Open Item Name
2431Open Group
2432Item Sales Report
2433Total Price
2434Discount Value
2435Credit
2436Pay In/Out
2437Delivery Date
2438Delivery Driver
2439Close By
2440Order Date
2441Transaction Order
2443Modifier Inventory
2444Claimed Custody
2445Credit Spent
2446Bill Total
2447Count
2448Replace Word
2451Original Word
2452Replacement
2453Modifier Symbol
2454Print Stock In/Out
2455Print receipt upon stock in/out.
2456Enforce Customer
2457Prompt to insert customer name upon hold if customer name is not assigned.
2458Symbol used to indicate the product is a modifier.
2459Replace word or phrase in the system.
2460Case sensitive and the full phrase is required.
2461Available
2463Hide
2464Disable
2465Print combo header
2466Print combo header above each combo item.
2468Print discount summary
2469Print discount summary at the bottom of the receipt.
2470Print receipt start date
2471Print transaction start date in receipt.
2472Print transaction closed by
2473Print staff's account that closed the transaction.
2474Summary
2475Print Customer Unpaid Bill Summary
2476No unpaid bill.
2477Print Unpaid Bill
2478New
2479Table number alignment
2480Adjust the alignment of order list's table number.
2481Bill not closed
2482Unpaid Bills
2483Choose table to merge to.
2484Choose table to change to.
2485Print All
2486Please enter your email address.
2487Sort by total
2488Please proceed to checkout.
2489Fixed Table Number
2491KDS Report
2493KDS job order report shows details of all job order.
2495KDS job order summary shows summary of orders.
2496KDS Job Order
2497KDS Job Order Summary
2498KDS Job Order Summary Report
2499KDS Job Order Report
2500Bill Type
2501Job Index
2502Time Received
2503Time Done
2504Preparation Time
2505Average Time to Prepare
2506This process does not save or recover any of your menu data.
2507Loyalty
2508Total Visits
2509Receipt Average
2510Last Visit
2511day(s) ago
2512Frequency
2513day(s)
2514Last 10 Visits
2515Top 10 Favourite
2516Once every
2517Cloud sync is not required for terminal.
2518Proceed to checkout?
2519Price for below item(s) is not entered:
2520Generate Report by Shift
2521Cloud Sync not enabled.
2522Ordered at
2523minutes ago
2524hour
2525Cloud terminal enabled.
2526Proceed to
2527Prompt customer to enter their table number upon send/checkout.
2528Table number will be printed in remarks.
2529Prompt Table Number
2530Proceed to print current bill?
2531Auto Checkout
2532Not available under terminal mode.
2533Bump all orders for this KDS?
2535Account Not Found
2537Bump Docket