Translate English -> Thai

Back
IDEnglishThai
1Select an Accountโปรดเลือกชื่อผู้ใช้งาน
2Accountผู้ใช้งาน
3(Admin's default password: 1234)(Admin รหัสเริ่มต้น : 1234)
4Passwordรหัสผ่าน
6Logged as:ผู้เข้าใช้งาน:
7LoginLogin
8EmailEmail
9Thank you for downloading!
10Default password for admin is 1234.(Admin รหัสเริ่มต้น : 1234)
11Incorrect password!รหัสผ่านผิด!
13Password Recoveryเรียกคืนรหัสผ่าน
14Failed to sendไม่สามารถส่งคำร้องได้
15Password has been sent to %@รหัสผ่านได้ถูกส่งไปที่
16Please enter a valid email address.กรุณาใส่อีเมล์ที่ติดต่อได้
17Please enter your email address.nEmail will be used to retrieve forgotten passwordกรุณาใส่อีเมล์ของคุณอีเมล์เพื่อรับรหัสผ่าน
18Skipข้ามขั้นตอนนี้
19Welcome to %@ยินดีต้อนรับ
20Guide Mode:หมวดคำแนะนำ
21Cash Registerเครื่องคิดเงิน
22Tableโต๊ะ:
23Reportรายงาน
24Settingsตั้งค่า
25Logoutออกจากระบบ
26Homeหน้าแรก
28New Transactionรายการใหม่
29Item Detailsรายละเอียดสินค้า
30Transactionรายการ
31Open Itemเปิดขายแบบเมนูเฉพาะ
32Item Searchค้นหาสินค้า
33All Tableโต๊ะทั้งหมด
34Occupied Tableโต๊ะไม่ว่าง
35All Unpaidยังไม่ชำระทั้งหมด
36Last 10 Transaction10 รายการล่าสุด
37Addเพิ่ม
38Item Nameรายการ
39Priceราคา
40Printerเครื่องพิมพ์
41Receipt No:ใบเสร็จ เลขที่:
42Date:วันที่
43Table: Noneโต๊ะ: ว่าง
44By: Adminโดย: Admin
45QtyQty.
46Descriptionรายการ
47Amountรวมเงิน
48Backย้อนกลับ
49Mainหน้าหลัก
50Categoryหมวด
51Subtotalจำนวนสินค้า
52Discountส่วนลด
53Roundingปัดเศษ
54Changeทอนเงิน
55TaxVat:
56Totalรวมเงิน
57Split AmountSplit Amt
58Hold Bill Send Orderบันทึกบิล ส่งรายการเข้าครัว
59Hold Bill Send Orderบันทึกบิล ส่งรายการเข้าครัว
60Voidยกเลิก
61Payคิดเงิน
62Cash Inรับเงิน
63Checkoutจบการขาย
64Print Current Billพิมพ์ใบเสร็จ
65Print Order Listพิมพ์รายการสินค้า
66Favouritesรายการโปรด
67More Functionsคำสั่งอื่น
68Merge Billรวมบิล
69Merge Tableรวมโต๊ะ
70Split Tableแยกโต๊ะ
71Change Tableย้ายโต๊ะ
72Split / Change Billแยกจ่าย
73Edit Orderแก้ไขการสั่ง
74Open Drawerเปิดลิ้นชัก
75Tips/Gratitudeทิป
76NameName:
77TelTel:
78Remarksหมายเหตุ
79Cancelยกเลิก
80Applyดำเนินการ
81Receipt Infoข้อมูลใบเสร็จ
82Customer Nameรายชื่อลูกค้า
83Phone Noเบอร์โทรศัพท์
84Doneเรียบร้อย
85Yesใช่
86NoNo.
87Billบิลใบเสร็จ
89Favourite Itemรายการโปรด
90Remove Favouriteนำออกจากรายการโปรด
91By Percentage %เปอร์เซ็นต์ %
92By Price $ราคารวม (บาท)
94Nextถัดไป
95Name & telephone number will be printed in receiptชื่อ และ เบอร์โทร พิมพ์ลงในบิลใบเสร็จ
96There are orders in list.มีอยู่ในรายการแล้ว
97Proceed to a new transaction?ทำรายการใหม่หรือไม่
98Proceed to previous transaction?ทำรายการที่ผ่านมาหรือไม่
99Proceed to table selection?ดำเนินการเลือกโต๊ะ
100Bill has been closed!ปิดบิลเรียบร้อย
101Unable to add item.ไม่สามารถเพิ่มรายการได้
102Order has been sent.รายการถูกส่งแล้ว
103Send again?ลองส่งอีกครั้ง ?
104Could not connect to printer. Retry?
105Are you sure you want to void this receipt?คุณแน่ใจที่ยกเลิกใบเสร็จนี้
106Print receipt?พิมพ์ใบเสร็จ?
107Merge Bill Fromรวมบิลจาก
109Merge Bill Toรวมบิลไปที่
111Bill %@ has been merged to bill %@บิล %@ ได้รวมกับ %@
112Merge Table Fromรวมโต๊ะจาก
113Merge Table Toรวมโต๊ะไปที่
114Merge table from %@ to %@ Confirm?รวมโต๊ะจาก %@ ไปที่ %@ ยืนยัน?
117Select number of pax to be transferredเลือกจำนวนลูกค้าที่ต้องการย้าย
118Select Item To Splitเลือกรายการที่ต้องการจะแยก
119No Item Selectedยังไม่ได้เลือกรายการ
120There's no item left for selected table! Use change table instead.ไม่มีรายการเหลือสำหรับโต๊ะที่เลือก! ใช้โต๊ะการเปลี่ยนแปลงแทน
121Unoccupied Tableโต๊ะว่าง
125Change Table Toย้ายโต๊ะไปที่
128No tax is configured!ยังไม่มีการระบุเรื่องภาษี
129There is no bill to merge!ไม่มีบิลที่จะรวม
130There is no table to merge!ไม่มีโต๊ะที่จะรวม
131There is no occupied table to split!ไม่มีโต๊ะว่างที่จะแยก
132There is no unoccupied table!ไม่มีโต๊ะว่าง!
133There is no table transaction!ไม่มีรายการโต๊ะ!
134There is no bill to split!ไม่มีบิลที่จะแยก !
135Tax Detailsรายละเอียดภาษี
136On/Offเปิด/ปิด
137Add Layoutเพิ่มรูปแบบ
138Edit Layoutแก้ไขรูปแบบ
139Add Tableเพิ่มโต๊ะ
140Table Layoutตําแหน่งโต๊ะ
141Edit Offปิดการแก้ไข
142Edit Onเปิดการแก้ไข
143Saveบันทึก
144New Layoutสร้างรูปแบบใหม่
145Section Oneพื้นที่แรก
146Square Tableโต๊ะเหลี่ยม
147Circular Tableโต๊ะกลม
148Table Nameชื่อโต๊ะ
149Table Widthด้านกว้าง
150Table Heightด้านสูง
151New layout has been created.ตําแหน่งใหม่เสร็จเรียบร้อย
152Delete selected layout.ลบตำแหน่งที่เลือก
153Table name existed. Please use another!มีการสร้างชื่อซ้ำ กรุณาสร้างใหม่
155Are you sure you want to delete selected table?คุณต้องการลบโต๊ะที่เลือกใช่ไหม?
156Changes have been saved.การเปลี่ยนแปลงถูกบันทึกแล้ว
157Activating Tableเปิดใช้งานโต๊ะ
158Please enter pax number!กรุณาระบุจำนวนลูกค้า
159Save table layout before ordering!บัณทึกรูปแบบโต๊ะก่อนทำการสั่ง
160Double tap to activate table when edit mode is off. nTap and hold to move the table when edit mode is on.แตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งานโต๊ะเมื่อโหมดแก้ไขปิดอยู่ n แตะและค้างไว้เพื่อย้ายโต๊ะเมื่อโหมดแก้ไขเปิดอยู่
161Table: %@, Please select transaction.โต๊ะ:%@ โปรดเลือกรายการ
162Save changes before proceeding?บันทึกการเปลี่ยนแปลงก่อนขั้นตอนต่อไป
163Table Infoรายละเอียดโต๊ะ
164View bill for table: %@?ดูบิลสำหรับโต๊ะ:%@?
165Activating Table: %@, Please select number of pax.เปิดโต็ะ: %@, จำนวนลูกค้า
166Moreอื่นๆ
167Please enter number of pax.โปรดระบุจำนวนลูกค้า
169Receipt Noบิลเลขที่
170Pax Numberจำนวนคน
171Bill Amountยอดรวมบิล
173Transaction by:ลงรายการโดย :
174Item deletion is not available during payment modeไม่สามารถลบรายการสินค้าในระหว่างอยู่ในขั้นตอนการชำระเงิน
175Upon split, orders cannot be removed!อยู่ในขั้นตอนแยกบิล ไม่สามารถลบรายการอาหารได้
176DCส่วนลด
177DC by Priceส่วนลดจากราคา
178Otherอื่นๆ
180Assign Tableระบุโต๊ะ
181There are orders that are not on hold. Proceed to previous transaction?มีคำสั่งซื้อที่ไม่ได้ถส่งอยู่ ดำเนินการต่อรายการก่อนหน้านี้
182There are orders that are not on hold. Proceed to a new transaction?มีคำสั่งซื้อที่ไม่ได้ถืออยู่ ดำเนินการต่อธุรกรรมใหม่หรือไม่?
183There are orders that are not on hold. Proceed to table selection?มีคำสั่งซื้อที่ไม่ได้ถืออยู่ ดำเนินการต่อเพื่อเลือกโต๊ะหรือไม่?
184There are orders in list. Proceed to previous transaction?มีคำสั่งซื้ออยู่ในรายการ ดำเนินการต่อรายการก่อนหน้านี้หรือไม่?
185There are orders in list. Proceed to table selection?มีคำสั่งซื้ออยู่ในรายการ ดำเนินการต่อเพื่อเลือกโต๊ะหรือไม่?
186There are orders in list. Proceed to a new transaction?มีคำสั่งซื้ออยู่ในรายการ ดำเนินการต่อธุรกรรมใหม่หรือไม่?
187Receipt voided!ยกเลิกบิล
188Orders removed!ย้ายรายการสั่งซื้อ !
189Split receipt voided!การยกเลิก รายการแยกบิล!
190Order Listรายการสั่งซื้อ
191Cashier printer is not configured!เครื่องพิมพ์สำหรับแคชเชียร์ ยังไม่ได้ตั้งค่า
192Cashier printer is not turned on! Print anyway?เครื่องพิมพ์สำหรับแคชเชียร์ยังไม่ได้เปิดใช้งาน ลองพิมพ์ดูไหม?
193Hold bill will print order list to respective kitchen printer.Hold Bill จะพิมพ์รายการสั่งซื้อไปยังเครื่องพิมพ์ครัวที่เกี่ยวข้อง
194Order has been sent. Send again?รายการได้ถูกส่งไปแล้ว จะส่งอีกครั้งไหม?
195Errorผิดพลาด
196No item to sendไม่มีรายการที่จะส่ง
197Discount will be applied to the subtotal.ส่วนลดจะถูกนำไปใช้กับยอดรวมย่อย
198Click Checkout to complete the transaction. Receipt will be printed.คลิก Checkout เพื่อทำรายการเพื่อทำรายการให้สมบูรณ์ พิมพ์ใบเสร็จ
199No amount is entered!ยังไม่ระบุยอดรวม
200No bill for payment.ไม่มีบิลสำหรับรับการชำระ
201No amount to be paid.ไม่มียอดเงินสำหรับการชำระ
202Lite Versionเวอร์ชัน Lite
204Select payment type and cash in the amount.เลือกประเภทการชำระเงินและเงินสดในวงเงิน
205Exactรับพอดี
206Current bill will be printed to the cashier printer.บิลเรียกเก็บเงินจะทำการพิมพ์ที่เครื่องพิมพ์แคชเชียร์
207Current Billบิลปัจจุบัน
208No orders to print bill!ไม่มีรายการส่งพิมพ์!!!
209Orders not hold, print current bill?คำสั่งซื้อไม่ส่งพิมพ์ใบเสร็จปัจจุบัน
210Print current bill?พิมพ์บิลเรียกเก็บเงิน?
211Order list will be printed to the cashier printer.รายการที่สั่งจะทำการพิมพ์ที่เครื่องพิมพ์แคชเชียร์
212No orders to print!ไม่มีรายการที่จะพิมพ์
213Orders not hold, print order list?คำสั่งซื้อยังไม่ได้ส่ง, สั่งพิมพ์รายการ?
214Print Order List?พิมพ์ลิสรายการ?
215Splitแยก
216TipsTips
217Total:ยอดเงินรวม:
218Voided:ยกเลิกบิล
219Change:เงินทอน:
220Amt Due:Amt Due:
221By: Noneโดย: ไม่ระบุ
222Qty Descriptionจำนวน รายการ
223Tips Gratitudeทิป
224Tips Gratitudeทิป
225Edit to void order or adjust the sequence.แก้ไขเพื่อยกเลิกคำสั่งซื้อหรือปรับลำดับ
226Void Split Billยกเลิกการเเยกบิล
227This will revert bill split, proceed?การดำเนินการนี้จะทำให้การเรียกเก็บเงินเป็นไปอย่างต่อเนื่องหรือไม่?
228Cancel all orders?ยกเลิกรายการสั่งทั้งหมด?
229Assign favourite item for quick access. nClick '+' to assign, hold on the item to remove as favourite.กำหนดรายการโปรดสำหรับการเข้าถึงอย่างรวดเร็ว n คลิก '+' เพื่อกำหนดให้ค้างไว้ที่รายการที่จะลบเป็นรายการโปรด
230Main Menuหน้าหลัก
231Purchase Full Versionสั่งซื้อเวอร์ชั่นเต็ม
232No orders are allowed after bill split!ไม่อนุญาต order หลังจากการแบ่งบิล!
233Modifier Selectionปรับปรุงส่วนที่เลือก
236Bill has been closed! Unable to add item.บิลถูกปิดแล้ว! ไม่สามารถเพิ่มรายการได้
237Item contains empty modifier group. Remove group from item to proceed.ไม่มีรายใน modifier groupนำกลุ่มออกจากรายการเพื่อดำเนินการต่อ
238There is no item under this category.ไม่มีรายการสินค้าในหมวดนี้
239Start by setting up a category in settings.เริ่มต้นด้วยการตั้งค่าหมวดหมู่ในการตั้งค่า
241Switch edit mode to on and start creating tables!เปลี่ยนโหมดแก้ไขเป็นเปิดและเริ่มสร้างโต๊ะ!
243Maximum number of layout is 8!จำนวนเค้าโครงห้องสูงสุดคือ 8
244LayoutLayout
246Start Dateเริ่มวันที่
247End Dateสิ้นสุดวันที่
248Hide category with 0 Salesซ่อนหมวดรายการที่ยอดการขายเป็นศูนย์
249Consolidatedรวบรวม
250Mail Settingsตั้งค่าเมล์
251Inventoryคลังสินค้า
252Transactionsการบันทึกรายการ
253Hourly Salesยอดขายรายชั่วโมง
254Category Salesยอดขายตามหมวดหมู่
255X Reading การอ่าน รายงานX
256Save Mail Settingsตั้งค่าบันทึกเมล์
257Report will always send to email listed above.รายงานจะส่งไปยังรายชื่ออีเมล์ที่แสดงอยู่ด้านบนเสมอ
258Mail Settings have been saved!การตั้งค่าอีเมล์เสร็จสมบูรณ์แล้ว
259Generate Reportสร้างรายงาน
260Inventory report shows stock balance for all items.รายงานคลังสินค้าแสดงจำนวนคงเหลือทั้งหมด
261Transaction report shows all the transactions detail made throughout the period of time.รายงานธุรกรรมจะแสดงรายละเอียดธุรกรรมทั้งหมดที่ทำตลอดช่วงเวลา
262Hourly Sales report shows breakdown of sales throughout the period of time.รายงานยอดขายรายชั่วโมงแสดงรายละเอียดยอดขายตลอดช่วงเวลา
263Category Sales report will generate total sales of each item based on category.รายงานการขายแต่ประเภทจะแสดงยอดขายรวมของแต่ละรายการตามหมวดหมู่
264X Reading report includes sales, payment received and receipt information.X รายงานการอ่านประกอบด้วยข้อมูลการขายการรับชำระเงินและการรับสินค้า
265Please generate monthly report for report longer than a month.โปรดสร้างรายงานรายเดือนสำหรับรายงานที่ยาวเกินหนึ่งเดือน
266Start date and end date is the same!วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดเป็นวันเดียวกัน
267End date cannot be earlier than start date!วันที่สิ้นสุดไม่สามารถเริ่มก่อนวันเริ่มต้นได้
268Please set start date!กรุณาระบุวันเริ่มต้น
269Please set end date!กรุณาระบุวันที่สิ้นสุด
270Report Errorรายงานมีการผิดพลาด
271Report Listรายการรายงาน
272Save Reportบันทึกรายงาน
273Mail Reportส่งรายงานทางอีเมล์
274Reportingรายงาน
275Report has been saved!รายงานได้บันทึกเรียบร้อยแล้ว
277No report to send.ไม่มีรายงานที่จะส่ง
278X Reading Report %@X อ่านรายงาน
279X Reading Reportรายงานการอ่าน X
280Category Sales Report %@รายงานยอดการขายเป็นหมวดหมู่
281Category Sales Reportรายงานยอดการขายเป็นหมวดหมู่
282Hourly Sales Report %@รายงานการขายรายชั่วโมง%@
283Hourly Sales Reportรายงานยอดขายรายชั่วโมง
284Transactions Report %@รายงานการชำระตามรายการ%@
285Transactions Reportรายงานตามรายการ
286Inventory Report %@รายงานคลังสินค้า%@
287Inventory Reportรายงานคลังสินค้า
288Mail has been sent sucessfullyรายงานได้ถูกส่งไปทางอีเมล์เรียบร้อยแล้ว
289Mail has not been sent, please try again.ไม่สามารถส่งรายงานทางอีเมล์ได้ กรุณาลองใหม่
290Mail Composerร่างอีเมล์ เตรียมส่งรายงาน
291No report is selectedไม่มีรายงานที่ ถูกเลือก
292Loading...กำลังโหลด ...
293Dailyรายวัน
294Monthlyรายเดือน
295Stock Fileไฟล์สต็อกสินค้า
296Printers Settingตั้งค่าเครื่องพิมพ์
298Receiptใบเสร็จ
299Add Categoryเพิ่มหมวด
300Add Itemเพิ่มรายการสินค้า
301Add Modifier Groupเพิ่มหมวดรายละเอียดเป็นกลุ่ม
302Add Modifierเพิ่มรายละเอียด
303Printersเครื่องพิมพ์
304Print Optionsตัวเลือกการพิมพ์
305Restaurantร้านอาหาร
308Payment Typesรูปแบบการชำระ
309Databaseฐานข้อมูล
310Previous Receiptsใบเสร็จก่อนหน้า
311Feedback / Bug Reportข้อเสนอแนะ / รายงานข้อผิดพลาดของระบบ
312About Usเกี่ยวกับเรา
313Feedback to Usส่งข้อเสนอแนะถึงเรา
314All stock files deleted!ได้ทำการลบฐานข้อมูลสินค้าทั้งหมดแล้ว
315All transactions deleted!ได้ทำการลบรายการบันทึกทั้งหมดแล้ว
316All tables and layout deleted!ลบข้อมูลโต๊ะและการสร้างรูปแบบทั้งหมด
317Settings have been cleared to defaults!การตั้งค่าได้ถูกปรับเป็นค่าเริ่มต้น
318Resetเริ่มต้นการตั้งค่าใหม่
319There are bills that have not been paid, please complete all transactions.ยังมีบิลค้างชำระอยู่ กรุณาปิดยอดการขายทั้งหมด
320Delete all stock files?จะลบฐานข้อมูลสินค้าทั้งหมดใช่ไหม?
321There are bills that have not been paid, proceed to clear all transactions?ยังมีบิลค้างชำระอยู่ จะทำการลบเพื่อล้างรายการใช่ไหม?
322Clear all transactions?ลบรายการที่บันทึกทั้งหมดใช่ไหม?
323There are bills that have not been paid, unable to delete all tables & layout.มีบิลเงินที่ยังไม่ได้ชำระเงิน,ไม่สามารถลบโต๊ะทั้งหมดได้ และโครงสร้างห้อง
324Delete all tables and layout?ลบรูปแบบโต๊ะที่สร้างทั้งหมดใช่ไหม?
325Restore all settings to defaults?เรียกคืนการตั้งค่าทั้งหมด มาเป็นค่าเริ่มต้นใช่ไหม?
326Reset all contents & settings?รีเซ็ตเนื้อหาและการตั้งค่าทั้งหมดหรือไม่?
328Clear Stock Fileล้างไฟล์สต็อค
332Clear Tables & Layoutล้างโต๊ะและรูปแบบ
334Clear Settingsล้างการตั้งค่า
335-This will restore everything to factory defaults.- คืนค่าเริ่มต้นจากโรงงาน
336Reset All Content & Settingsรีเซ็ตเนื้อหาและการตั้งค่าทั้งหมด
337-Software Version %@.เวอร์ชันซอฟต์แวร์
338-Software Version %@ Lite.รุ่นซอฟต์แวร์ Lite
339Feedback or Bug Reportข้อเสนอแนะหรือรายงานข้อบกพร่อง
340Clear Transactionล้างทั้งหมด
341Send us your Logส่งบันทึกของคุณให้เรา
342Please setup outlet email address under Settings -> General.โปรดตั้งค่าที่อยู่อีเมลร้านที่ตั้งร้านอาหาร
343Email Usส่งอีเมลถึงเรา
344Log file has been sent over.ส่งไฟล์บันทึกแล้ว
345Failed to send log file, please try again.ไม่สามารถส่งไฟล์บันทึกโปรดลองอีกครั้ง
346Please enter a valid payment type name!โปรดป้อนชื่อประเภทการชำระเงินที่ถูกต้อง!
347You must have at least 1 payment type turned on!คุณต้องเปิดใช้งานการชำระเงินอย่างน้อย 1 ประเภท!
348Your settings have been saved.บันทึกการตั้งค่าของคุณแล้ว.
349Payment Nameชื่อผู้การชำระเงิน
350Paymentการชำระเงิน
351Payment Type Nameชื่อประเภทการชำระเงิน
352Deleteลบ
354Activateเปิดใช้งาน
355Receipt: %@ has been voided!การรับ:%@ ถูกยกเลิก!
356Receipt: %@ has been activated!การรับ:%@ ได้รับการเปิดใช้แล้ว!
357Select Dateเลือกวันที่
358Reprintพิมพ์ซ้ำ
359Bill not closed, print order list?บิลไม่ปิดพิมพ์รายการสั่งซื้อ?
360Reprint Receipt: %@?การพิมพ์ซ้ำ
361Activate Receipt: %@?เปิดใช้งานการรับ
362Void Receipt: %@?การยกเลิก
364This will revert bill split and void the main transaction, proceed?การทำเช่นนี้จะทำให้การเรียกเก็บเงินเป็นโมฆะและทำให้ธุรกรรมหลักเป็นโมฆะ
365Search All Receipt Noค้นหาใบเสร็จรับเงินทั้งหมด
366Please enter only numeric character!โปรดป้อนอักขระตัวเลขเท่านั้น!
367Account has been deleted!บัญชีถูกลบแล้ว!
368Please enter a valid username!กรุณากรอกชื่อผู้ใช้ที่ถูกต้อง!
369Please enter a password with 4-8 numeric character!โปรดป้อนรหัสผ่านที่มีอักขระตัวเลข 4-8!
370Confirmation password does not match!รหัสผ่านการยืนยันไม่ตรงกัน!
371Account details saved!บันทึกรายละเอียดบัญชีแล้ว!
372Username exists. Please use another username.มีชื่อผู้ใช้แล้ว โปรดใช้ชื่อผู้ใช้อื่น
373Account added!เพิ่มบัญชีแล้ว!
374Admin account cannot be deleted!บัญชีผู้ดูแลระบบไม่สามารถลบได้!
375Delete this account?ลบบัญชีนี้หรือไม่?
376Please insert outlet email address in Restaurant Settings before changing admin's passwordโปรดใส่ที่อยู่อีเมลร้านในการตั้งค่าร้านอาหารก่อนที่จะเปลี่ยนรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ
377Please select an account!โปรดเลือกบัญชี!
380Usernameชื่อผู้ใช้
381Confirm Passwordยืนยันรหัสผ่าน
383Delete Accountลบบัญชี
384Change Passเปลี่ยนผ่าน
385Super Adminผู้ดูแลระบบขั้นสูง
386Access to stock file settingsเข้าถึงการตั้งค่าไฟล์สต็อก
387Access to printer settingsเข้าถึงการตั้งค่าเครื่องพิมพ์
388Access to general settingsเข้าถึงการตั้งค่าทั่วไป
389Access to past receiptการเข้าถึงใบเสร็จรับเงินที่ผ่านมา
390Access to void receiptการเข้าถึงการยกเลิก
391Access to cash drawerเข้าถึงลิ้นชักเก็บเงิน
392Access to give discountการเข้าถึงเพื่อให้ส่วนลด
393Access to reportเข้าถึงรายงาน
394Permissionsสิทธิ์
396Operation start and end time should not be the same!การเริ่มต้นการทำงานและเวลาสิ้นสุดไม่ควรเหมือนกัน!
397Please assign operation start hour!โปรดกำหนดเวลาเริ่มต้นของการดำเนินการ!
398Please assign operation end hour!กรุณากำหนดเวลาสิ้นสุดการทำงาน!
399Please assign operation hour!กรุณากำหนดชั่วโมงการทำงาน!
400Please enter a valid outlet email address!โปรดป้อนที่อยู่อีเมลที่ถูกต้อง!
401Your settings have been saved!บันทึกการตั้งค่าของคุณแล้ว!
402Start Timeเวลาเริ่มต้น
403End Timeเวลาสิ้นสุด
404Scroll down for moreเลื่อนลงเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
405Sound On/Offเปิด / ปิดเสียง
406Click sound for adding order to receipt.คลิกเสียงเพื่อเพิ่มคำสั่งซื้อเพื่อรับ
407Table System On/Offเปิด / ปิดระบบโต๊ะ
408Disable table system.ปิดใช้งานระบบโต๊ะ
409Quick Checkoutชำระเงินด่วน
410Immediately proceed to a new transaction upon checkout.ดำเนินการต่อธุรกรรมใหม่ทันทีเมื่อชำระเงิน
411Rounding:การปัดเศษ:
412Offปิด
413You can choose to turn off the rounding or round receipt total to nearest 0.05, 0.10, 0.50 & 1.00.คุณสามารถเลือกที่จะปิดการรับรอบการปัดเศษหรือรอบกลมให้ใกล้เคียงที่สุดคือ 0.05, 0.10, 0.50 & 1.00
414Currency Symbolสกุลเงิน
415Currency symbol will be shown in printed receipt.สัญลักษณ์สกุลเงินจะแสดงเป็นใบเสร็จรับเงิน
416Receipt Prefixคำนำหน้าการรับ
417Receipt prefix will be shown in the start of all receipt number.คำนำหน้าการรับจะแสดงในตอนเริ่มต้นหมายเลขใบเสร็จ
418Operation Hourเวลาทำงาน
419Select End Timeเลือกเวลาสิ้นสุด
420Changing operation hour will affect report generation. For pub operation hours, you can set your end time earlier than start time.การเปลี่ยนชั่วโมงการทำงานจะมีผลต่อการสร้างรายงาน สำหรับชั่วโมงการทำงานของผับคุณสามารถตั้งเวลาสิ้นสุดก่อนเวลาเริ่มต้น
421Outlet EmailOutlet Email
422This email will be used to retrieve forgotten password.ระบบจะใช้อีเมลนี้เพื่อดึงรหัสผ่านที่ลืม
423Select Start Timeเลือกเวลาเริ่มต้น
425Please enter a valid tax name!โปรดใส่ชื่อภาษีที่ถูกต้อง!
426Please enter a valid tax amount!โปรดป้อนจำนวนเงินภาษีที่ถูกต้อง!
427Tax cannot be 0 %!ภาษีไม่สามารถ 0%!
428Tax Nameชื่อภาษี
429Tax (%)ภาษี (%)
430With Taxมีภาษี
432Price of product item already include taxราคาสินค้ารวมภาษีแล้ว
434Additionalเพิ่มเติม
435Reverseย้อนกลับ
436Receipt Headerหัวกระดาษใบเสร็จ
437Receipt Footerส่วนท้ายใบเสร็จ
438Alignmentการจัดตำแหน่ง
439Leftซ้าย
440CenterCenter
441Rightขวา
442Normalปกติ
443Bigใหญ่
444Biggerใหญ่ขึ้น
445Assign cashier printerกำหนดแคชเชียร์เครื่องพิมพ์
446The printer with cash drawer connected.เครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับลิ้นชักเก็บเงิน
447Assign printing languageกำหนดภาษาสำหรับพิมพ์
448Set product item printing language.ตั้งค่าภาษาสำหรับพิมพ์ผลิตภัณฑ์
449Print order list with priceพิมพ์รายการ
450Order list printed to kitchen/bar will be shown with price.รายการสั่งซื้อที่พิมพ์ไปยังห้องครัว / บาร์จะแสดงราคา
451Order list split 1 item per receiptรายการสั่งซื้อแบ่งสินค้า 1 รายการต่อใบเสร็จรับเงิน
452Order list printed to kitchen/bar will be split by item.รายการสั่งซื้อที่พิมพ์ไปยังห้องครัว / บาร์จะแบ่งตามรายการ
453Receipt print 0 price itemใบเสร็จรับเงินพิมพ์ 0 ราคา
454Cashier printer will print zero price item in the receipt.เครื่องพิมพ์แคชเชียร์จะพิมพ์รายการเป็นศูนย์ในใบเสร็จ
455Optional receipt printingการพิมพ์ใบเสร็จที่เลือกได้
456Upon checkout, cashier can choose to print or not to print receipt.เมื่อชำระเงินแคชเชียร์สามารถเลือกพิมพ์หรือพิมพ์ใบเสร็จได้
457Receipt footer line feed countจำนวนฟีดบรรทัดท้ายใบเสร็จรับเงิน
458Adjust receipt footer line feed count.ปรับการนับฟีดบรรทัดส่วนท้ายของใบเสร็จ
459Kitchen order list font sizeขนาดตัวอักษรของรายการสั่งซื้อครัว
460Adjust the font size of order list.ปรับขนาดแบบอักษรของรายการสั่งซื้อ
461Assign Printerระบุเครื่องพิมพ์ที่ต้องการให้พิมพ์
462Assign Languageระบุภาษาเครื่องพิมพ์
463Select a printerเลือกเครื่องพิมพ์
464Printer languageภาษาของเครื่องพิมพ์
465Configure receipt header and footer. Alignment can be adjusted to left, center or rightกำหนดค่าส่วนหัวและส่วนท้ายของใบเสร็จรับเงิน สามารถปรับตำแหน่งให้ชิดซ้ายกลางหรือด้านขวาได้
466Printer Modelรุ่นของเครื่องพิมพ์
467Invalid IP Address!ที่อยู่ IP ไม่ถูกต้อง!
469Invalid Port Number!หมายเลขพอร์ตไม่ถูกต้อง!
470Column number must be 30 and above!หมายเลขคอลัมน์ต้องเป็น 30 ขึ้นไป!
471Please select a printer model!โปรดเลือกเครื่องพิมพ์!
472Printer is in used by item or category! Unable to delete.เครื่องพิมพ์ใช้งานตามรายการหรือหมวดหมู่! ไม่สามารถลบได้
473This printer is assigned as cashier printer! Unable to delete.เครื่องพิมพ์นี้ถูกกำหนดให้เป็นเครื่องแคชเชียร์! ไม่สามารถลบได้
474Please enter a valid printer name!โปรดป้อนชื่อเครื่องพิมพ์ที่ถูกต้อง!
476Please enter a valid IP Address/Port!โปรดป้อนที่อยู่ IP / พอร์ตที่ถูกต้อง!
477Printer model is not selected!ไม่ได้เลือกรุ่นเครื่องพิมพ์!
478Columnsคอลัมน์
479Printer Nameชื่อเครื่องพิมพ์
480IP/PortIP / พอร์ต
481Test Printทดสอบพิมพ์
483Printer ListPrinter List
484Moving modifier to another group is not allowed!การย้ายตัวแก้ไขไปยังกลุ่มอื่นไม่ได้รับอนุญาต!
485Delete selected modifier? Delete selected modifier?
486Confirmationการยืนยัน
487No Printer Assignedไม่ได้รับมอบหมายเครื่องพิมพ์
488Modifier has been deleted!แก้ไขแล้ว!
489Modifierตัวแก้ไข
490Modifier has been duplicated!ปรับปรุงได้ถูกทำซ้ำแล้วซ้ำอีก!
491Duplicate ModifierDuplicate Modifier
492Please insert a valid modifier name!โปรดใส่ชื่อผู้แก้ไขที่ถูกต้อง!
493Details have been saved!รายละเอียดได้รับการบันทึก!
494New modifier has been created!มีการสร้างตัวปรับใหม่!
495Please assign a modifier group!โปรดกำหนดกลุ่มผู้ปรับเปลี่ยน!
496Please save before duplicating!โปรดบันทึกก่อนทำซ้ำ!
497Please select a modifier to duplicate!โปรดเลือกตัวปรับแต่งเพื่อทำซ้ำ!
498Duplicate modifier to Groupปรับปรุงซ้ำในกลุ่ม
499New Modifierตัวแก้ไขใหม่
500Select Modifier Groupเลือกกลุ่มตัวแก้ไข
501Modifier is in transaction. Modifier unable to delete!ตัวแก้ไขมีการทำธุรกรรม ไม่สามารถแก้ไขได้!
502Are you sure you want to delete selected modifier?คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการลบตัวแก้ไขที่เลือก
503Duplicate %@ to %@ group?ทำซ้ำ%@ กับ%@ กลุ่มหรือไม่?
504Noneไม่ระบุ
505*Do not Print* อย่าพิมพ์
506Modifier's Photoรูปภาพของตัวแก้ไข
507Take Photoถ่ายรูป
508Choose From Libraryเลือกจากห้องสมุด
509Search Onlineค้นหาออนไลน์
510Delete Thumbnailลบรูปย่อ
511Set Thumbnailเซทรูปย่อ
512Modifier Name* :เปลี่นแปลงชื่อ*
513Modifier Nameเปลี่นแปลงชื่อ
515Assigned Groupกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย
516Assigned Printer:เครื่องพิมพ์ที่ได้รับมอบหมาย
518Delete Modifierลบการเปลี่นแปลง
519Sort by Groupเรียงตามกลุ่ม
520Editแก้ไข
521Sort byเรียงตาม
522Modifier Listเปลี่นแปลงรายการ
523Mod Detailsรายละเอียด Mod
524Modifier Groupเปลี่ยนแปลงกลุ่ม
525Modifier Group has been deleted!แก้ไขกลุ่มแล้ว!
526Please insert a valid group name!โปรดใส่ชื่อกลุ่มที่ถูกต้อง!
527Modifier Group has been created!สร้างกลุ่มผู้แก้ไขแล้ว!
528New Groupกลุ่มใหม่
530There's modifier under this modifier group. Modifier group is unable to delete!มีตัวแก้ไขภายใต้กลุ่มตัวแก้ไขนี้ กลุ่มปรับปรุงไม่สามารถลบได้!
531Are you sure you want to delete selected modifier group?คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการลบกลุ่มตัวแก้ไขที่เลือก
532Modifier Group Nameชื่อกลุ่มปรับปรุง
533Group Nameชื่อกลุ่ม
534Optionalไม่จำเป็น
535Modifier Group Listรายการกลุ่มแก้ไข
536Group Detailsรายละเอียดกลุ่ม
537Category has been deletedหมวดหมู่ถูกลบแล้ว
538Category failed to be deletedไม่สามารถลบหมวดหมู่ได้
539Are you sure you want to delete selected category?คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการลบหมวดหมู่ที่เลือก
540There's category under this category, category is unable to delete!มีหมวดหมู่ภายใต้หมวดหมู่นี้หมวดหมู่ไม่สามารถลบได้!
541There's item under this category, category is unable to delete.มีรายการในหมวดหมู่นี้หมวดหมู่ไม่สามารถลบได้
542Please select a categoryโปรดเลือกหมวดหมู่
543Default Taxภาษีเริ่มต้น
544Custom Taxภาษีที่กำหนดเอง
545Category Taxประเภทภาษี
546Category's Photoรูปภาพของประเภท
547Category Name* :ชื่อหมวดหมู่* :
548Category Nameชื่อหมวดหมู่
549Tax Configuration:การกำหนดค่าภาษี:
550Delete Categoryลบหมวด
551Category Detailsรายละเอียดหมวดหมู่
552Sub Category Detailsรายละเอียดหมวดย่อย
553Please enter a valid category name!โปรดป้อนชื่อหมวดหมู่ที่ถูกต้อง!
554Please assign a printer!กรุณากำหนดเครื่องพิมพ์!
555Category has been created!สร้างหมวดหมู่แล้ว!
556New Categoryหมวดหมู่ใหม่
557New Sub Categoryหมวดย่อยใหม่
558Category has been deleted!หมวดหมู่ถูกลบแล้ว!
559Sub Category Listรายการหมวดหมู่ย่อย
560Sub: %@ย่อย
561Item's Modifierตัวแก้ไขของรายการ
562Adding modifier group without modifier is not allowed!ไม่อนุญาตให้เพิ่มกลุ่มผู้ปรับเปลี่ยนโดยไม่ต้องใช้ตัวแก้ไข!
563- Click on modifier group to add. - Swipe on item's modifier to delete- คลิกที่กลุ่มตัวปรับแต่งเพื่อเพิ่ม - กวาดนิ้วบนรายการปรับปรุงของรายการเพื่อลบ
564%@'s Modifierแก้ไข
565Item has been deletedรายการถูกลบแล้ว
566Limited to 30 items in Lite version.จำกัด จำนวน 30 รายการในเวอร์ชัน Lite
567Please insert a valid item name!โปรดใส่ชื่อสินค้าที่ถูกต้อง!
568Item has been duplicated!รายการถูกทำซ้ำแล้ว!
569Uncategorizedไม่มีหมวดหมู่
570Moving item to another category is not allowed!การย้ายรายการไปยังหมวดหมู่อื่นไม่ได้รับอนุญาต!
571Delete selected item?ลบรายการที่เลือกหรือไม่?
572Contain %d Modifier Groupประกอบด้วยกลุ่มปรับปรุง %d
573Duplicate %@ to %@ category?
574Item's Photoรูปภาพของรายการ
575Item is in transaction. Changes to its group is not possible.รายการอยู่ในรายการ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงกลุ่มได้
576New Itemรายการใหม่
577Item Name* :ชื่อรายการ
579Category:ประเภท:
580Select Categoryเลือกประเภท
581Modifier Group:กลุ่มผู้แก้ไข:
582Inventory:คลังสินค้า
583Availabilityความพร้อมใช้งาน
584No TaxNo Tax
585Delete Itemลบรายการนี้
586Duplicate Itemรายการที่ซ้ำกัน
587Please select an item to duplicate!โปรดเลือกรายการที่จะซ้ำ!
588Duplicate item to Categoryเพิ่มรายการซ้ำในหมวดหมู่
589Sort by Categoryเรียงตามประเภท
591Split Transactionแยกธุรกรรม
594Paidชำระแล้ว
595Openเปิด
596Unpaid Transactionธุรกรรมที่ไม่ได้ชำระเงิน
597Please insert item nameโปรดใส่ชื่อรายการ
598Item Name:ชื่อสินค้า:
599(Not Available)(ไม่มีให้บริการ)
601Please select an itemโปรดเลือกรายการ
604Please enter a table name.โปรดป้อนชื่อโต๊ะ
608Table Name:ชื่อโต๊ะ:
609Table Width:ความกว้างของโต๊ะ:
610Table Height:ความสูงของโต๊ะ:
611Delete Tableลบโต๊ะ
612Not able to delete occupied table!ไม่สามารถลบโต๊ะที่ถูกครอบครองได้!
614Please enter layout nameโปรดใส่ชื่อเค้าโครง
616Maximum character of 18!อักขระสูงสุด 18!
617Layout Name:ชื่อเค้าโครง:
619Unable to delete. You must have at least one layout!ไม่สามารถลบได้ คุณต้องมีอย่างน้อยหนึ่งรูปแบบ!
620Delete selected layout?ลบการจัดวางที่เลือกหรือไม่
621There are tables under this layout. This will delete all the tables under this layout. Delete?มีโต๊ะอยู่ใต้เค้าโครงนี้ ซึ่งจะลบโต๊ะทั้งหมดภายใต้เค้าโครงนี้ ลบ?
622Changes to layout have been saved!การเปลี่ยนแปลงรูปแบบได้รับการบันทึก!
623Layout Nameชื่อเค้าโครง
624Please enter a valid name!โปรดป้อนชื่อที่ถูกต้อง!
625Layout name saved!บันทึกชื่อเค้าโครงแล้ว!
627Table Started:โต๊ะเริ่มต้น:
628Bill Amount:จำนวนเงินที่เรียกเก็บ:
630Table:โต๊ะ:
631View Billดูรายการอาหาร
632Pax number has been updated!จำนวนคน ได้รับการอัปเดตแล้ว!
633Cancel Sortยกเลิกการเรียงลำดับ
634Removeลบออก
636Discount value should not be higher than the item's priceมูลค่าส่วนลดไม่ควรสูงกว่าราคาของสินค้า
637Discount value should not be higher than the item overwrite's priceมูลค่าส่วนลดไม่ควรสูงกว่าราคาเขียนทับรายการ
638Are you sure you want to delete this item?คุณแน่ใจหรือว่าต้องการลบรายการนี้หรือไม่?
639Discount/ price overwrite is not allowed for your account!การลดราคา / การเขียนทับราคาจะไม่ได้รับอนุญาตสำหรับบัญชีของคุณ!
640Price Overwrite (Per Qty)ใส่ราคาขายเอง(ต่อชิ้น)
642Modifier Detailsรายละเอียดตัวแก้ไขเพิ่มเติม
643Bill not hold, unable to give discount!ไม่แสดงบิล ไม่สามารถให้ส่วนลด!
644Discount by price cannot be more than receipt subtotal!ส่วนลดตามราคาต้องไม่เกินยอดรวมย่อยของใบเสร็จ!
645Dateวันที่
646Set Timeตั้งเวลา
647Todayวันนี้
648Setตั้งค่า
649Othersอื่น ๆ
650Custom Codeรหัสที่กำหนดเอง
651Please a valid codeโปรดรหัสที่ถูกต้อง
652Cutter Codeรหัสคัตเตอร์
653Drawer Codeรหัสลิ้นชัก
654For instruction, please visit our website.สำหรับคำแนะนำกรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา
655Tax Details % Amount On/Offรายละเอียดภาษี% จำนวนเงินเปิด / ปิด
657Change Table Fromเปลี่ยนโต๊ะจาก
658Unable to merge table that has been split!ไม่สามารถรวมโต๊ะที่ถูกแบ่ง!
659Merge Table From T:%@ Toรวมโต๊ะจาก T:%@ ถึง
660Change Table From T:%@ Toเปลี่ยนโต๊ะจาก T:%@ ถึง
661T:โต๊ะ
668Select Table To Splitเลือกโต๊ะเพื่อแยก
669You must have at least 2 items to split table!คุณต้องมีอย่างน้อย 2 รายการเพื่อแยกโต๊ะ
670You must have at least 2 pax to split table!คุณต้องมีอย่างน้อย 2 คนในการแยกโต๊ะ
671No table can be split!ไม่มีโต๊ะสามารถแบ่งได้!
673Select Item To Split Quantityเลือกรายการเพื่อแบ่งจำนวน
674Please select the number of pax to transfer!กรุณาเลือกจำนวนคนผู้ที่จะโอน!
675Transferring all pax is not possible!การโอนเงินทั้งหมดไม่สามารถทำได้!
676No Item Selected!ไม่มีรายการที่เลือก!
678There is no unoccupied table availableไม่มีโต๊ะที่ว่างอยู่
679Table: %@'s Itemsโต๊ะ: รายการ%@
681Split to new billแยกเป็นบิลใหม่
682Bill: %@ has been split to Table: %@.บิล:%@ ถูกแบ่งเป็นโต๊ะ:%@
683Bill: %@ has been split to Bill: %@Bill:%@ ถูกแบ่งเป็น Bill:%@
684Unable to split item to table that has been split!โต๊ะถูกแยกแล้ว ไม่สามารถแยกได้อีก
688Split Table: %@'s item toแบ่งโต๊ะ:%@ เป็นรายการ
689Split Bill Toแยกบิลไปที่
690Select Split Typeเลือกประเภทแยก
691Split By Itemแบ่งตามรายการ
692Even Split By Paxแยกตาม จำนวนลูกค้า
693Split By Percentageแยกตามเปอร์เซ็นต์
694Select bill to splitเลือกการเรียกเก็บเงินเพื่อแยก
695You must have at least 2 items to split bill by item!คุณต้องมีอย่างน้อย 2 รายการเพื่อแบ่งรายการตามรายการ!
696Split by Coverแยกตามกลุ่ม
697Split By Amountแบ่งตามจำนวน
698Bill: %@ has been split!บิล:%@ ถูกแบ่ง!
699Number of splitจำนวนการแบ่ง
700Amount (%) per paxจำนวน (%) ต่อคน
701Upon split, no additional orders can be added.เมื่อแบ่งไม่สามารถเพิ่มคำสั่งซื้อเพิ่มเติมได้
702Number to splitจำนวนที่จะแบ่ง
703Split amount must be 100% of the bill!จำนวนเงินที่แบ่งต้องเป็น 100% ของการเรียกเก็บเงิน!
704Are you sure you want to split?คุณแน่ใจหรือว่าต้องการแยกออก
705Merge Bill From %@ Toรวมบิลจาก%@ ถึง
706Bill: %@ has been merged to Bill: %@.บิล:%@ ถูกผสานเข้ากับ Bill:%@
707Cancel Payยกเลิกคิดเงิน
708Name and telephone number will be printed in receipt.ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์จะพิมพ์ไว้ในใบเสร็จรับเงิน
709New Billบิลใหม่
710Confirmยืนยัน
711Assigned Printer* :เครื่องพิมพ์ที่ได้รับมอบหมาย *:
712Item Notesหมายเหตุรายการ
713Takeaway Price
714Duplicateทำซ้ำ
715Account Listรายการบัญชี
716New Accountบัญชีใหม่
717Consolidated X Reading Reportรายงานการอ่านงบการเงินรวม x
718Date From:วันที่:
719Date To:วันที่ถึง:
721Sales Reportรายงานการขาย
722Net Salesราคาขายสุทธิ
723Sales After Discountขายหลังจากส่วนลด
724Discount On Itemส่วนลดในรายการสินค้า
725Discount On Billส่วนลด เกี่ยวกับบิล
726Total DiscountTotal Discount.
727GrandtotalGrand total
728Voided Salesการขายที่ยกเลิก
729Total TaxTotal Tax:
730Sales With Taxการขายพร้อมภาษี
731Sales Without Taxขายโดยไม่มีภาษี
733Sales After Roundingการขายหลังจากการปัดเศษ
734Payment Informationข้อมูลการชำระเงิน
735Receipt Informationข้อมูลใบเสร็จ
736First Receiptใบเสร็จรับเงินแรก
737Last Receiptการรับครั้งล่าสุด
738No of Receiptจำนวนใบเสร็จ
739Average Per Receiptเฉลี่ยต่อใบเสร็จ
740PaxPax.
741Average Per Paxเฉลี่ยต่อคน
742Total SalesTotal sales:
743Total Quantity / Salesจำนวนรวม / ยอดขาย
744Modifier Sales Reportแก้ไขรายงานการขาย
745Total Receivedได้รับทั้งหมด
746Item Discountส่วนลดสินค้า
747Bill Discountส่วนลดบิล
749Pay byจ่ายโดย
750Pax Noจำนวนคน
751Customerลูกค้า
752Voidedเป็นการยกเลิก
753Could not connect to %@ printer! Retry?ติดต่อ %@ เครื่องพิมพ์ไม่ได้ ลองอีกครั้ง
754Could not connect to printer! Retry?ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ได้! ลองอีกครั้งไหม
755Fail to connect to printerไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์
756Printer Errorข้อผิดพลาดของเครื่องพิมพ์
757Cashier printer not configured!ไม่ได้กำหนดค่าเครื่องพิมพ์แคชเชียร์!
758Cashier printer settings incorrect!การตั้งค่าแคชเชียร์เครื่องพิมพ์ไม่ถูกต้อง!
759*Order List*รายการที่สั่ง
760Receipt Reprintใบเสร็จรับเงิน
762R.No: %@R.No:%@
763Split byแยกตาม
765Printer configuration is not setup!ไม่ได้ตั้งค่าคอนฟิเกอเรชันเครื่องพิมพ์!
767Table Changedเปลี่ยนโต๊ะแล้ว
768Table Splitแยกโต๊ะ
769Table Mergedรวมโต๊ะ
770Table change from T: %@ to T: %@ย้ายโต๊ะจาก T:%@ ถึง T:%@
771Table merged from T: %@ to T: %@รวมโต๊ะจาก T:%@ ถึง T:%@
772Table split from T: %@ to T: %@แยกโต๊ะจาก T:%@ ถึง T:%@
773No kitchen / bar printer is setup!ไม่มีการติดตั้งเครื่องครัว / เครื่องพิมพ์บาร์!
774*New Order**รายการใหม่*
775*Additional Order** รายการอาหารเพิ่มเติม *
776*Reprint Order* สั่งพิมพ์ซ้ำ
777*Void Orderยกเลิกการสั่ง
778Number of PaxPax no.
779Number of Pax:จำนวนลูกค้า
780Name:ชื่อ:
781Tel:โทรศัพท์:
782Transaction completed. Cashier printer not configured!ทำธุรกรรมเรียบร้อยแล้ว ไม่ได้กำหนดค่าเครื่องพิมพ์แคชเชียร์!
783Please enter admin's passwordโปรดป้อนรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ
784Please enter account's passwordโปรดป้อนรหัสผ่านของบัญชี
786Please enter new passwordโปรดป้อนรหัสผ่านใหม่
787Password is incorrect!รหัสผ่านไม่ถูกต้อง!
788Please re-enter passwordโปรดป้อนรหัสผ่านอีกครั้ง
789Password has been changed!เปลี่ยนรหัสผ่านแล้ว!
790Confirmation password is incorrect! Please try again.รหัสยืนยันไม่ถูกต้อง! กรุณาลองอีกครั้ง.
792Print Reportพิมพ์รายงาน
793Unable to print previous reports.ไม่สามารถพิมพ์รายงานก่อนหน้าได้
794Unable to print report more than a day or month.ไม่สามารถพิมพ์รายงานได้มากกว่าวันหรือเดือน
795No report to print.ไม่มีรายงานที่จะพิมพ์
796Receipt line item priceราคาใบเสร็จของรายการ
797Item per unit price will be printed in receipt.ราคาต่อหน่วยจะพิมพ์เป็นใบเสร็จรับเงิน
798Printer Not Assignedเครื่องพิมพ์ไม่ได้รับมอบหมาย
799No printerไม่มีเครื่องพิมพ์
800Email Receiptส่งใบเสร็จทางอีเมล
801Print Receipt Copyพิมพ์สำเนาใบเสร็จรับเงิน
802Receipt Copyสำเนาใบเสร็จรับเงิน
803Print Receiptพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน
804Reduce line feed between ordersลดฟีดระหว่างคำสั่งซื้อ
805Space between orders and modifier will be reduced.ช่องว่างระหว่างคำสั่งซื้อและตัวปรับแต่งจะลดลง
806Outlet Nameชื่อร้านค้า
807Outlet name will be included in receipt's mail.ชื่อ Outlet จะรวมอยู่ในจดหมายรับของ
808Allทั้งหมด
809Eat Inราคาส่ง
810Awayห่างไกล
811Tax Forภาษีสำหรับ
812Restore Defaultเรียกคืนค่าเริ่มต้น
814App's Language:ภาษาของแอปพลิเคชัน:
815Button Layoutเค้าโครงปุ่ม
816Page 1หน้า 1
817Page 2หน้า 2
818Back & More Functions button is fixed to the last button in each page.ปุ่ม กลับและอื่น ๆ ฟังก์ชั่น ถูกกำหนดไว้ที่ปุ่มสุดท้ายในแต่ละหน้า
819Permission Requiredต้องได้รับอนุญาต
820No Descriptionจำนวน รายการ
822Amtรวมเงิน
824Item Listรายการสินค้า
825Delete Groupลบกลุ่ม
826Printer Settingsการตั้งค่าเครื่องพิมพ์
827Cashier Printerเครื่องพิมพ์แคชเชียร์
828Guideคู่มือ
829Tax can be applied or removed from the bill.สามารถนำภาษีหรือนำออกจากใบเสร็จได้
830Cashเงินสด
831Category Listรายการหมวดหมู่
832Mergeรวม
833By:โดย:
834Collate Orderเรียงลำดับ
835Collate identical orders together.จัดเรียงคำสั่งซื้อที่เหมือนกัน
836Receipt number font sizeขนาดแบบอักษรของใบเสร็จรับเงิน
837Adjust the font size of receipt number.ปรับขนาดตัวอักษรของหมายเลขใบเสร็จ
838Search by Receipt No / Customer Nameค้นหาจากเลขที่บิล หรือ ชื่อลูกค้า
839Payment accepted. Please proceed to checkout.ยอมรับการชำระเงินแล้ว โปรดดำเนินการชำระเงิน
840Payment failed.การชำระเงินล้มเหลว.
841Pay In/Pay Outเงินสด เข้า/ออก
842Transfer Billโอนบิล
843Transfer Takeaway bill to Dine Inโอนเงิน Takeaway ไปทานอาหารเช้า
844Transfer Dine In bill to Takeawayถ่ายโอนบิลไป Takeaway
845No takeaway transaction is found!ไม่พบการทำธุรกรรม takeaway!
846No dine in transaction is found!ไม่มีการรับประทานอาหารในการทำธุรกรรมจะพบ!
847Takeaway Billsบิลสั่งกลับบ้าน
848Dine In Bills Dine In Bills
849Transfer T:%@ bill to takeaway?โอน T:%@ บิลไป takeaway?
850T: %@ bill has been transferred to takeaway.T:%@ bill ได้รับการโอนไปยัง takeaway
851Transfer %@ to Tableย้าย%@ไปที่โต๊ะ
852%@ has been transferred to T: %@.%@ได้รับการถ่ายโอนไปยัง T: %@
853Transfer %@ to T:%@?โอน%@ไปที่ T:%@หรือไม่?
854Open Billเปิดบิล
855Receipt: %@ has been opened!การรับ:%@ได้รับการเปิดแล้ว!
856Table has been split. Unable to transfer.โต๊ะถูกแยกแล้ว ไม่สามารถถ่ายโอน
858- Enter the main terminal's IP address.- ป้อนที่อยู่ IP ของสถานีหลัก
859- Enter this terminal's IP address at secondary terminal.- ป้อนที่อยู่ IP ของเทอร์มินัลนี้ที่สถานีย่อย
860Main Terminal IP Address:ที่อยู่ IP ของสถานีหลัก:
863Work Modeโหมดการทำงาน
864- Enable secondary iPad to work as an ordering terminal.- เปิดใช้งาน iPad รองเพื่อทำงานในฐานะเทอร์มินัลที่สั่งซื้อ
865Enable Multiple Terminal Orderingเปิดการสั่งซื้อแบบเทอร์มินัลหลายรายการ
866Pair/Synchronize DBจับคู่ DB / คู่
867Table is occupied!โต๊ะไม่ว่าง
868Unable to connect!ไม่สามารถเชื่อมต่อ!
869Applyingการสมัคร
870Retrieving...กำลังเรียก ...
871Sending order...กำลังส่งคำสั่งซื้อ ...
872Receipt info changed!ข้อมูลใบเสร็จเปลี่ยนแปลงแล้ว!
873Table pax changed!เปลี่ยนแปลงจำนวนลูกค้า
874Discount applied.ส่วนลดที่ใช้
875Tips/Gratitude applied.ทิป/ รางวัล
876Retryลองอีกครั้ง
878Unable to send. Bill is closed!ไม่สามารถส่ง บิลปิดแล้ว!
879Unable to send. Bill is split!ไม่สามารถส่ง บิลถูกแบ่ง!
880Purchasedซื้อแล้ว
881Purchaseสั่งซื้อ
882RestoreRestore ข้อมูล
883Main POSPOS หลัก
884As Terminalเป็น เทอร์มินัล
885Terminal activated!ใช้งาน เทอร์มินัล
886Device paired.จับคู่อุปกรณ์แล้ว
887Device unpaired.อุปกรณ์ไม่ได้เชื่อมต่อ
888Paired Deviceอุปกรณ์ที่จับคู่
889Device not paired!อุปกรณ์ไม่ได้จับคู่!
890Unpairยกเลิกการจับคู่
893Pair device name %@?จับคู่ชื่ออุปกรณ์%@หรือไม่?
894Unable to pair more than 10 devices.ไม่สามารถจับคู่อุปกรณ์ได้มากกว่า 10 เครื่อง
895Unable to pair more than 1 device in Lite Version.ไม่สามารถจับคู่อุปกรณ์มากกว่า 1 เครื่องในเวอร์ชัน Lite
896Unable to pair device. Secondary ordering terminal not enabled.ไม่สามารถจับคู่อุปกรณ์ ไม่ได้เปิดใช้เทอร์มินัลการสั่งซื้อทุติยภูมิ
897In-App Purchase restored.มีการคืนค่าการซื้อในแอป
899Please enter a valid IP Address.โปรดป้อนที่อยู่ IP ที่ถูกต้อง
900Restore In-App Purchaseคืนค่าการซื้อในแอป
901Terminal settings have been saved.บันทึกการตั้งค่าปลายทางแล้ว
902Import Item with CSV Fileนำเข้ารายการที่มีไฟล์ CSV
903Select CSV Fileเลือกไฟล์ CSV
904Importนำเข้า
905- Download sample CSV file from our website FAQ section.นำเข้าไฟล์ CSV
906Select Fileเลือกไฟล์
907Item Count Category Name Assign CategoryItem Count ชื่อประเภทกำหนดประเภท
908Assign Categoryกำหนดประเภท
909CSV Importการนำเข้า CSV
910Column (%d,%d) contain empty item name. Unable to import.คอลัมน์ (%d,%d) มีชื่อรายการว่าง ไม่สามารถนำเข้า
911Unassigned category for column (%d,%d). Unable to import.ไม่ได้มอบหมายหมวดหมู่สำหรับคอลัมน์ (%d,%d) ไม่สามารถนำเข้า
912Unable to import empty CSV file.ไม่สามารถนำเข้าไฟล์ CSV ที่ว่างเปล่า
913Please assign all category before importing.โปรดกำหนดหมวดหมู่ทั้งหมดก่อนที่จะนำเข้า
914Successfully import %d item. Limited to 30 items in Lite version.นำเข้า %d รายการสำเร็จ จำกัด จำนวน 30 รายการในเวอร์ชัน Lite
915Successfully import %d item.นำเข้า %d รายการสำเร็จ
916Deleted!ลบแล้ว!
917Date Remarks Amount Byวันที่หมายเหตุจำนวนเงินโดย
918Delete selected?ลบที่เลือกไว้?
919Saved!บันทึกแล้ว!
920Discount report shows discount given throughout the period of time.รายงานส่วนลดแสดงส่วนลดที่ระบุตลอดช่วงเวลา
921Discount Reportรายงานส่วนลด
922Consolidated Discount Reportรายงานส่วนลดพิเศษรวม
923Pay Inรับเงิน
924Pay Outจ่ายเงิน
925Please enter a discount name!โปรดป้อนชื่อส่วนลด
926Please save before editing.โปรดบันทึกก่อนที่จะแก้ไข
927There's no item left for selected bill!ไม่มีรายการที่เหลือสำหรับการเรียกเก็บเงินที่เลือก!
928Auto Logoutออกจากระบบอัตโนมัติ
929Auto logout after X seconds for Cash Register, Table & Main.ออกจากระบบโดยอัตโนมัติ หลังจาก X วินาทีสำหรับ Cash Register, โต๊ะและหน้าหลัก
930Auto logout cannot be less than 5 secondsการล็อกเอาต์โดยอัตโนมัติต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 วินาที
931Logging Outออกจากระบบ
932Kitchen Nameชื่อห้องครัว
933Refundการคืนเงิน
934Refund Billใบเรียกเก็บเงินคืน
935Refund Typeประเภทการคืนเงิน
936Select Refund Typeเลือกประเภทการคืนเงิน
937Unable to add item to refund bill.ไม่สามารถเพิ่มรายการในการเรียกเก็บเงินคืน
938Refund:การคืนเงิน:
939Cancel Refundยกเลิกการคืนเงิน
940Refund Salesการคืนเงินขาย
941Cash Outเงินออก
942Assign order list printerกำหนดเครื่องพิมพ์รายการสั่งซื้อ
943Printer for manual order list printing.เครื่องพิมพ์สำหรับการพิมพ์รายการสั่งซื้อด้วยตนเอง
944Data Transferการถ่ายโอนข้อมูล
945You are about to import database from MobiPos Lite. This will overwrite all information. Would you like to continue?คุณกำลังจะนำเข้าฐานข้อมูลจาก MobiPos Lite ข้อมูลนี้จะถูกเขียนทับ คุณต้องการดำเนินการต่อหรือไม่?
946Successfully imported!นำเข้าสำเร็จแล้ว!
947Transfer DB to Full Versionโอน DB เป็นเวอร์ชันเต็ม
948Full version of MobiPOS is not found!ไม่พบ MobiPOS เวอร์ชันเต็ม!
949Disable modifier's selection pop up if modifier group is optional.ปิดใช้งานตัวเลือกของตัวแก้ไขจะปรากฏขึ้นถ้ากลุ่มตัวแก้ไขเป็นตัวเลือก
950Modifier Count Modifier Name Assign Groupชื่อกลุ่มปรับปรุงตัวนับการปรับปรุงแก้ไขกำหนดกลุ่ม
951Customer deleted!ลบลูกค้าแล้ว!
952Delete selected customer?ลบลูกค้าที่เลือกหรือไม่?
953Search by Name/Phone/Addressค้นหาตามชื่อ / เบอร์โทรศัพท์ / ที่อยู่
954Customer Added!เพิ่มลูกค้าแล้ว!
955Customer saved!บันทึกลูกค้าแล้ว!
956Please insert a valid customer name!โปรดใส่ชื่อลูกค้าที่ถูกต้อง!
957First Nameชื่อ
958Last Nameสกุล
959Addressที่อยู่
960Cityเขต/อำเภอ
961Stateจังหวัด
962ZIPรหัสไปรษณีย์
963Total Spendingการใช้จ่ายทั้งหมด
964Delete Customerลบลูกค้า
965's Transactionธุรกรรม
966Unable to retrieve refund bill!ไม่สามารถเรียกเก็บเงินคืนได้!
967Payment Typeประเภทการชำระเงิน
968Please select a valid payment type!โปรดเลือกประเภทการชำระเงินที่ถูกต้อง!
969Bill for %@ has been closed.มีการปิดบิลสำหรับ%@ แล้ว
970Bill has been paid!บิลได้รับเงินแล้ว!
971Unable to checkout. Bill has been modified!ไม่สามารถชำระเงินได้ บิลได้รับการแก้ไข!
972Manage Tillจัดการเงินสด
973Opening Till Balanceเปิดจนถึงยอดคงเหลือ
974Ending Till Balanceสิ้นสุดไปจนถึงยอดคงเหลือ
975Set opening till cash amount.ตั้งเปิดจนถึงจำนวนเงินสด
976Till has been reset for the day.จนถึงวันที่ได้รับการตั้งค่าใหม่แล้ว
977Till has been set.จนกว่าจะได้รับการตั้งค่าแล้ว
978Tillจนถึง
979Till has been closed.จนถูกปิด
980Please enter ending till amount.โปรดป้อนจำนวนเงินสิ้นสุดจนถึง
981Reset till for the day?Reset till for the day?
982Opening Till:เงินเปิดร้าน
983Current Till:ยอดเงินปัจจุบัน
984Ending Till:เงินปิดร้าน
986Close Tillปิดจนถึง
987Reset Tillรีเซ็ตจนถึง
988Till started atจนถึงเวลาเริ่มต้นที่
989Till closed atจนถึงเวลาปิดที่
990Access to till managementการเข้าถึงการจัดการ
991Proceed to a New Transaction upon order sendingดำเนินการต่อธุรกรรมใหม่เมื่อส่งคำสั่งซื้อ
992Enable Payment on Terminalเปิดใช้งานการชำระเงินที่ เทอร์มินัล
993Terminal is not synchronized!rnSynchronize?เทอร์มินัลไม่ซิงโครไนซ์ซิงโครไนซ์?
994Receipt table number font sizeขนาดตัวอักษรของชื่อโต๊ะ
995Adjust the font size of receipt's table number.ปรับขนาดตัวอักษรของหมายเลขโต๊ะในใบเสร็จ
996Multiple Printerเครื่องพิมพ์หลายเครื่อง
997* Feature not supported by TSP-100 printer.คุณลักษณะ * ไม่รองรับโดยเครื่องพิมพ์ TSP-100
998Table number font sizeขนาดแบบอักษรของโต๊ะ
999Adjust the font size of order list's table number.ปรับขนาดฟอนต์ของการแสดงรายชื่อโต๊ะ
1000Save report before sending.บันทึกรายงานก่อนส่ง
1001Re-open till for the day?เปิดใหม่จนถึงวันนี้หรือไม่?
1002Re-open Tillเปิดใหม่จนถึงวันที่
1003Till has been re-opened.จนกว่าจะได้รับการเปิดใหม่
1004Hide receipt numberซ่อนหมายเลขใบเสร็จ
1005Hide receipt number in receipt.ซ่อนหมายเลขใบเสร็จในใบเสร็จรับเงิน
1006On/Off Discount Name Type Amountเปิด / ปิดชื่อส่วนลดประเภทจำนวน
1007Visit our website's FAQ section for more info about localizing our app.ไปที่ส่วนคำถามที่พบบ่อยของเว็บไซต์ของเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแปลแอปของเรา
1008Kitchenครัว
1009Functionsฟังก์ชั่น
1010Please use another quick key!กรุณาใช้คีย์ด่วนอีกอันหนึ่ง!
1011Quick key existed in this category. Please use another quick key!คีย์ด่วนมีอยู่ในหมวดหมู่นี้ กรุณาใช้คีย์ด่วนอีกอันหนึ่ง!
1012Start by setting up a quick key in POS.เริ่มต้นด้วยการตั้งค่าปุ่มด่วนใน POS
1013Proceed without synchronization with POS?ดำเนินการโดยไม่มีการซิงโครไนซ์กับ POS หรือไม่?
1014Swipe right to return to previous page.กวาดไปทางขวาเพื่อกลับไปที่หน้าก่อนหน้า
1015Swipe left or right to switch modifier selection.กวาดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อสลับการเลือกตัวแก้ไข
1016Access to account creationการเข้าถึงการสร้างบัญชี
1017Your email account has been linkedบัญชีอีเมลของคุณถูกเชื่อมโยงแล้ว
1018Backup to Dropboxสำรองข้อมูลไปยัง Dropbox
1019-Backup data to dropbox.- สำรองข้อมูลลงใน Dropbox
1020Select Imageเลือกรูปภาพ
1021Print receipt logoพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน
1022Receipt Logoโลโก้ใบเสร็จ
1023Logo has been removedนำโลโก้ออกแล้ว
1024Logo has been savedบันทึกโลโก้แล้ว
1025Logo heightความสูงของโลโก้
1026Logo width for TSP-100 (576px), others is adjustable.ความกว้างของโลโก้สำหรับ TSP-100 (576px) ส่วนอื่น ๆ สามารถปรับได้
1027Do not attempt to link multiple device to a single dropbox account. Link only the main POS. Proceed?อย่าพยายามเชื่อมโยงอุปกรณ์หลายเครื่องเข้ากับบัญชีดรอปบ็อกซ์เดียว เชื่อมโยงเฉพาะ POS หลัก ดำเนินการต่อหรือไม่?
1028(Up to 5)(ไม่เกิน 5)
1029Order list remarksคำสั่งซื้อรายการ
1030Print order's remarks in order list.พิมพ์คำสั่งของคำสั่งในรายการสั่งซื้อ
1031Disable void order listปิดใช้รายการใบสั่งยกเลิก
1032Disable printing void order list to kitchen.ปิดการใช้งานรายการสั่งซื้อที่ว่างเปล่าไปยังห้องครัว
1033Categorized printingการจัดหมวดหมู่การพิมพ์
1035Orders not hold, unable to print bill.คำสั่งซื้อไม่ถือไม่สามารถพิมพ์ใบเสร็จได้
1036Access to reopen billการเข้าถึงเพื่อเรียกเก็บเงินอีกครั้ง
1037Clock Inลงเวลาเข้างาน
1038Clock Outลงเวลาเลิกงาน
1039Clock in for %@?ลงเวลาเข้าสำหรับ%@ หรือไม่?
1040Clock out for %@?ลงเวลาออกสำหรับ%@ หรือไม่?
1041Employee Nameชื่อพนักงาน
1042Total Hoursจำนวนชั่วโมงทั้งหมด
1043Clock In/Outลงเวลา เข้า / ออก
1044Clock In/Out report shows total hours employee worked.รายงานนาฬิกาเข้า / ออกแสดงจำนวนชั่วโมงทำงานที่พนักงานทั้งหมด
1045Reached the limit of clock in for lite version.ถึงขีด จำกัด ของนาฬิกาในเวอร์ชัน lite
1046Employee Performance Reportรายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
1047Employee Performanceประสิทธิภาพของพนักงาน
1048Employee performance report shows your best selling employee.รายงานประสิทธิภาพของพนักงานแสดงให้เห็นพนักงานที่ขายดีที่สุดของคุณ
1049Performance Reportรายงานประสิทธิภาพ
1050Clock out before deleting this accountนาฬิกาก่อนที่จะลบบัญชีนี้
1051No Ordersไม่มีคำสั่งซื้อ
1052Manage Orderจัดการคำสั่งซื้อ
1053Hold / Sendส่งรายการ
1054Send all orders before splittingส่งคำสั่งซื้อทั้งหมดก่อนแบ่ง
1055You are closing the bill without sending its order to kitchen.คุณกำลังปิดบิลโดยไม่ส่งคำสั่งซื้อไปยังห้องครัว
1056Select Orders To Sendเลือกรายการเพื่อส่ง
1057Toggleสลับ
1058Max Choiceเลือกสูงสุด
1059No orders to sendไม่มีคำสั่งซื้อที่จะส่ง
1060Row (%d) contain empty name. Unable to import.แถว (%d) มีชื่อว่าง ไม่สามารถนำเข้า
1061Successfully import %d customer.นำเข้า %d ลูกค้าสำเร็จ
1062Export Customerส่งออกลูกค้า
1063Exportส่งออก
1064Customer Listรายชื่อลูกค้า
1065No customer to exportไม่มีลูกค้าส่งออก
1066Orders not sentไม่ได้ส่งคำสั่งซื้อ
1067Add Customerเพิ่มลูกค้า
1068Customer phone existed, add anyway?โทรศัพท์ของลูกค้ามีอยู่เพิ่มอีกหรือไม่?
1069Customer email existed, add anyway?มีอีเมลลูกค้าแล้วหรือยังเพิ่มอีกหรือไม่?
1070Deliveryจัดส่ง
1071To Go
1072Delivery Timeช่วงเวลาจัดส่ง
1073Collection Timeช่วงเวลารับสินค้า
1074Collectionรับสินค้าเอง
1075Typeประเภท
1076Driverไดร์เวอร์
1077Manage Deliveryจัดการการจัดส่ง
1078For Deliveryจัดส่งหรือมารับเอง
1079Select Driverเลือกไดร์เวอร์
1080Customer not assignedลูกค้าไม่ได้รับมอบหมาย
1081Category Totalหมวดรวม
1082Group Totalกลุ่มรวม
1083Logout Upon Hold:ออกจากระบบ:
1084Logout user upon order sending.ผู้ใช้ออกจากระบบเมื่อส่งคำสั่งซื้อ
1085Rewards/Loyaltyรางวัล / ตอบแทน
1086Enable Rewards/Loyalty Programmeเปิดใช้งานโปรแกรมรางวัล / ตอบแทน
1087Rewards Conditionเงื่อนไขรางวัล
1089Manual Rewardคู่มือ รางวัล
1091Setup Custom Rewardตั้งค่ารางวัลที่กำหนดเอง
1092Automated Rewardอัตโนมัติ รางวัล
1094Reward Listรายชื่อรางวัล
1095- Setup types and points needed for each reward.- กำหนดประเภทและจุดที่ต้องการสำหรับแต่ละรางวัล
1096Setup Reward Listตั้งค่ารายการรางวัล
1097Rewardรางวัล
1098Reward Nameชื่อรางวัล
1099Pointsคะแนน
1100Please enter a reward name.โปรดป้อนชื่อรางวัล
1101Reward amount cannot be zero!จำนวนเงินรางวัลต้องเป็นศูนย์!
1102Discount by percentage cannot be more than 100!ส่วนลดร้อยละไม่เกิน 100!
1103Custom Reward Listรางวัลที่กำหนดเองList
1104Redeem Rewardแลกรางวัล
1105Custom Rewardรางวัลที่กำหนดเอง
1106Unable to give custom reward when reward is redeemedไม่สามารถให้รางวัลที่กำหนดเองเมื่อแลกรางวัล
1107Custom reward is not enabledไม่มีการเปิดใช้งานรางวัลด้วยตนเอง
1108Unable to give custom reward on split transaction.ไม่สามารถให้รางวัลที่กำหนดเองสำหรับธุรกรรมแยก
1109No reward is turned on.ไม่มีการเปิดรางวัล
1110No customer assignedไม่มีลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย
1111Unable to redeem rewards on a split transaction.ไม่สามารถแลกรับรางวัลในธุรกรรมแยก
1112Reward points earnedคะแนนสะสมที่ได้รับ
1113Reward points redeemedแลกคะแนนสะสมแล้ว
1114Reward points balanceคะแนนสะสมให้คะแนน
1115Reward Discountส่วนลดรางวัล
1116Order Summaryสรุปใบสั่งซื้อ
1117Closed Ordersคำสั่งซื้อที่ปิด
1118Kitchen Displayแสดงห้องครัว
1119Delete All Orderลบคำสั่งซื้อทั้งหมด
1120All order clearedยกเลิกคำสั่งซื้อทั้งหมดแล้ว
1121Bump All Orderใบสั่งทั้งหมด
1122All order bumpedคำสั่งซื้อทั้งหมดถูกกระแทก
1123Please enter outlet email.โปรดป้อนอีเมลสำหรับร้าน
1124Delete all orders in the database?ลบคำสั่งทั้งหมดในฐานข้อมูลหรือไม่?
1126Please enter your email.โปรดป้อนอีเมลของคุณ
1127Notification sound On/Offเปิด / ปิดเสียงการแจ้งเตือน
1128Show price beside itemแสดงราคาข้างรายการ
1129Display nameชื่อที่แสดง
1130Warning 1 (Green)คำเตือน 1 (สีเขียว)
1131Warning 2 (Orange)คำเตือน 2 (ส้ม)
1132Warning 3 (Red)คำเตือน 3 (สีแดง)
1133App's Languageภาษาของแอป
1134Refresh Languageรีเฟรชภาษา
1135Failed to updateไม่สามารถอัปเดต
1136Language files updatedอัปเดตไฟล์ภาษาแล้ว
1137Language files is already up to dateไฟล์ภาษามีอยู่แล้ว
1138Bumpชน
1139Do you want to bump this receipt?คุณต้องการใบเสร็จนี้หรือไม่?
1140Reopenเปิดอีกครั้ง
1141Are you sure to reopen this receipt?คุณแน่ใจหรือไม่ว่าจะเปิดใบเสร็จนี้อีกครั้ง
1142Are you sure to bump this receipt?คุณแน่ใจหรือไม่ว่าจะชนใบเสร็จนี้?
1145Detailsรายละเอียด
1146KDSKDS
1147Please enter a valid KDS name!โปรดป้อนชื่อ KDS ที่ถูกต้อง!
1148KDS is in used by item or category! Unable to delete.KDS ใช้ในรายการหรือหมวดหมู่! ไม่สามารถลบได้
1149Enable Kitchen Display Systemเปิดใช้งานระบบแสดงผลครัว
1150- Up to 5 kitchen display system.- ระบบแสดงผลครัว 5 เครื่อง
1151- Enable kitchen display system each at USD 14.99.- เปิดใช้งานระบบแสดงผลครัวที่ราคา 14.99 เหรียญสหรัฐ
1152KDS Nameชื่อ KDS
1153Configure up to 5 kitchen display system.กำหนดค่าระบบการจัดแสดงห้องครัวได้สูงสุด 5 ระบบ
1154Order list will be sent to assigned KDS.รายการสั่งซื้อจะถูกส่งไปยัง KDS ที่ได้รับมอบหมาย
1155MobiPos KDS can be downloaded from the Appstore.MobiPos KDS สามารถดาวน์โหลดได้จาก AppStore
1156In full version, KDS will be an In-App Purchase.ในเวอร์ชันเต็ม KIDS จะเป็นการซื้อในแอป
1157Kitchen Display Systemระบบจัดแสดงครัว
1158Training Modeโหมดการฝึกอบรม
1164Quick checkout with exact Quick checkout with exact
1165Weightน้ำหนัก
1166Weight must be more than zeroน้ำหนักต้องมากกว่าศูนย์
1168There are orders that are not on hold. Proceed to logout?มีคำสั่งซื้อที่ไม่ได้รับ ดำเนินการออกจากระบบหรือไม่?
1169Failed to send order to %@. Retry?ไม่สามารถส่งคำสั่งซื้อไปยัง%@ ลองอีกครั้งไหม
1170Orders have not been sent.ยังไม่ได้ส่งคำสั่งซื้อ
1171Unable to charge to customer account on split transaction.ไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากบัญชีลูกค้าในรายการแยกได้
1172Charge Customerเรียกเก็บเงินจากลูกค้า
1173Account Credit Balance:ยอดคงเหลือในบัญชี:
1174Customer Top Upลูกค้าเติมเงิน
1175Customer's Balance:ยอดคงเหลือของลูกค้า:
1176Top Upเติม
1177Customer new balance:ความสมดุลของลูกค้าใหม่:
1178Top Up Amountยอดการเติมเงิน
1179Checkout Billเช็ค บิล
1180Voiding order...ยกเลิกรายการ...
1181Order has been voidใบสั่งซื้อเป็นโมฆะ
1182Quick Keyคีย์ด่วน
1183Access to othersการเข้าถึงผู้อื่น
1184Alter customer reward pointsแก้ไขคะแนนสะสมของลูกค้า
1185Give customer custom rewardมอบรางวัลที่กำหนดเองแก่ลูกค้า
1186Drawerลิ้นชัก
1187Languageภาษา
1188Discount Nameชื่อส่วนลด
1189Percentageเปอร์เซ็นต์
1190Itemรายการ
1191Enable Secondary Ordering Terminalเปิดใช้เทอร์มินัลการสั่งซื้อ
1192- Purchase ordering terminal at USD 14.99. (Up to 10)- สั่งซื้อเครื่องปลายทางที่ USD 14.99 (ไม่เกิน 10 รายการ)
1194Discount Typeประเภทส่วนลด
1199- For every dollar spent, receive- สำหรับทุกๆดอลล่าร์ที่ใช้ไปได้รับ
1200Reward Pointsคะแนนสะสม
1201Rewardsรางวัล
1202IP Addressที่อยู่ IP
1203Cashback Rewardคืนเงิน รางวัล
1204Clearชัดเจน
1205Barcode Noหมายเลขบาร์โค้ด
1206Select a modifier groupเลือกกลุ่มตัวปรับค่า
1207%@ clocked in at %@%@โอเวอร์คล็อกที่%@
1208%@ clocked in at %@. Clocked out at %@%@โอเวอร์คล็อกที่%@ ปิดเวลาที่%@
1209Clocked in at %@นาฬิกาที่
1210QuantityQty.
1211Edit Modifierแก้ไขตัวแก้ไข
1212Address Searchค้นหาที่อยู่
1213Balanceสมดุล
1214Use Customerใช้ลูกค้า
1215Use Addressใช้ที่อยู่
1216Map Searchค้นหาแผนที่
1217Byโดย
1218Split Billแยกบิล
1219Delivery Addressที่อยู่สำหรับการจัดส่ง
1220Delivery Typeช่วงเวลาจัดส่ง/รับเอง
1221Shift Settingsการตั้งค่า Shift
1222Shift Nameชื่อ Shift
1223Show category sales percentageแสดงเปอร์เซ็นต์การขายของหมวดหมู่
1224Closing bill...การปิดบัญชี ...
1225Previous Receiptการรับก่อนหน้า
1226Referenceการอ้างอิง
1227Order list priceราคาใบสั่งซื้อ
1228Print order's price in order list.พิมพ์ราคาสั่งซื้อในรายการสั่งซื้อ
1229Receipt remarksหมายเหตุการรับสินค้า
1230Print order's remarks in receipt.พิมพ์คำสั่งในใบเสร็จรับเงิน
1237Upon hold, proceed toรอดำเนินการต่อ
1238Access to void orderการเข้าถึงคำสั่งซื้อที่เป็นโมฆะ
1243Credit Card Infoข้อมูลบัตรเครดิต
1244Payment Settingsการตั้งค่าการชำระเงิน
1245Alternate Currencyสกุลเงินสำรอง
1246Currency Nameชื่อสกุลเงิน
1247Printพิมพ์
1248ConversionConversion
1249Currency in useสกุลเงินที่ใช้
1250Currency conversion amount cannot be zero!จำนวนแปลงสกุลเงินไม่สามารถเป็นศูนย์!
1251Currency in use. Can't be turned off.สกุลเงินที่ใช้ ไม่สามารถปิดได้
1252Enable bill closing with alternate currency.เปิดใช้งานการปิดบัญชีด้วยสกุลเงินอื่น
1253Setup alternate currency with the conversion rate to primary currency.ตั้งค่าสกุลเงินอื่นด้วยอัตราการแปลงเป็นสกุลเงินหลัก
1254Assign currency under payment type.กำหนดสกุลเงินภายใต้ประเภทการชำระเงิน
1255If print is set to Yes, alternate currency total will always print in bill.หากพิมพ์ถูกตั้งค่าเป็นใช่จำนวนเงินสกุลเงินสำรองทั้งหมดจะพิมพ์เป็นค่าเสมอ
1256Void Reasonเหตุผลที่ยกเลิกบิล
1257Please enter the void reason.โปรดป้อนเหตุผลเป็นโมฆะ
1260Backup Dateวันที่สำรองข้อมูล
1261Archive Dateวันที่เก็บถาวร
1262Backupการสำรองข้อมูล
1263Backup/Archiveสำรองข้อมูล / เก็บถาวร
1264Transaction closing date appears to be incorrect.วันที่ปิดธุรกรรมดูเหมือนจะไม่ถูกต้อง
1265Transaction is not closed for suggested archive period.ไม่ได้ปิดธุรกรรมสำหรับช่วงเวลาเก็บถาวรที่แนะนำ
1266User has not clocked out for suggested archive period.ผู้ใช้ไม่ได้ตั้งเวลาสำหรับช่วงเวลาเก็บถาวรที่แนะนำ
1267Cash till is not closed for suggested archive period.เงินสดจะไม่ถูกปิดสำหรับช่วงเวลาเก็บถาวรที่แนะนำ
1268Transaction not within restaurant operation hour time range.ธุรกรรมที่ไม่อยู่ในช่วงเวลาการทำงานของร้านอาหาร
1269User clock in/out not within restaurant operation hour time range.นาฬิกาเข้า / ออกของผู้ใช้ไม่อยู่ในช่วงเวลาทำงานของร้านอาหาร
1270Cash till opening not within restaurant operation hour time range.เงินสดจนกว่าจะถึงเวลาเปิดทำการภายในช่วงเวลาทำงานของร้านอาหาร
1271No archive required.ไม่จำเป็นต้องเก็บข้อมูล
1272Suggested Archiveที่เก็บที่แนะนำ
1273Archive database fromเก็บฐานข้อมูลจาก
1274toปลีก
1275Archive completed.เก็บเสร็จแล้ว
1276Database size has been reduced fromขนาดฐานข้อมูลลดลงจาก
1277Backup completed.การสำรองข้อมูลเสร็จสิ้น
1278Archive Transactionsธุรกรรมการจัดเก็บ
1279Archived transactions can no longer be modified.ไม่สามารถแก้ไขการทำธุรกรรมที่เก็บไว้ได้อีกต่อไป
1280However it can still be found under reports.อย่างไรก็ตามยังคงสามารถพบได้ภายใต้รายงาน
1281Do a quarterly archive to improve application speed.ทำคลังข้อมูลรายไตรมาสเพื่อปรับปรุงความเร็วของแอปพลิเคชัน
1282You can do a manual in-app backup of your database. Store up to 5 backups.คุณสามารถทำสำรองข้อมูลในแอปในฐานข้อมูลของคุณเองได้ จัดเก็บข้อมูลได้สูงสุด 5 ชุด
1283Archive Database
1284Backup Databaseทำการสำรองข้อมูล
1285Archiveที่เก็บถาวร
1286This will overwrite your current database. Do you want to restore backup fromนี้จะเขียนทับฐานข้อมูลปัจจุบันของคุณ คุณต้องการคืนค่าการสำรองข้อมูลจากหรือไม่
1287Feature not available in lite version.คุณลักษณะไม่พร้อมใช้งานในเวอร์ชัน Lite
1288Database restored from backup.ทำการ Restore ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
1289Backup/Archive not available under training mode.ไม่มีการสำรองข้อมูล / เก็บถาวรในโหมดการฝึกอบรม
1290Select void reasonเลือกเหตุผลที่เป็นโมฆะ
1291Please enter valid information!โปรดป้อนข้อมูลที่ถูกต้อง!
1292Expiry Dateวันหมดอายุ
1293Credit Card Noหมายเลขบัตรเครดิต
1294Void Reportรายงานบิลที่ยกเลิก
1295Void report shows total number of void.รายงานโมฆะแสดงจำนวนโมฆะทั้งหมด
1296Total Discount On Itemรวมส่วนลดในรายการ
1297Total Discount On Billยอดรวมส่วนลดในบิล
1298Open Discountเปิดส่วนลด
1303Void Dateวันที่ที่มีการยกเลิก
1304Order Byสั่งโดย
1305Void Byยกเลิกโดยใคร
1306Hide users with 0 Salesซ่อนผู้ใช้ที่มียอดขาย 0 ราย
1307Top up customer accountเติมเงินในบัญชีลูกค้า
1309New Balanceยอดคงเหลือใหม่
1310Font sizeขนาดตัวอักษร
1311Bold fontแบบอักษรตัวหนา
1312Hide item with 0 Salesซ่อนรายการที่มียอดขาย 0 รายการ
1313Show sales detailsแสดงรายละเอียดการขาย
1319Set date format printed.พิมพ์รูปแบบวันที่ที่พิมพ์
1320Assign date formatกำหนดรูปแบบวันที่
1321Delete Billลบบิล
1322Open Priceราคาเปิด
1323New order printingสั่งพิมพ์รายการใหม่
1324Order list printing will not print printed order.การพิมพ์รายการสั่งซื้อจะไม่พิมพ์ใบสั่งพิมพ์
1326Primary Addressที่อยู่หลัก
1327Secondary Addressที่อยู่รอง
1328Tertiary Addressที่อยู่ระดับอุดมศึกษา
1329Delete Addressลบที่อยู่
1331Hold Billลงบิล
1332Send Orderสั่งสินค้า
1333Search byค้นหาโดย
1334Search by Transaction/Table/Customerค้นหาตามธุรกรรม / โต๊ะ / ลูกค้า
1335Kitchen Messengerส่งข้อความเข้าไปยังครัว
1336Menu Sizeขนาดเมนู
1337Presetตั้งไว้ล่วงหน้า
1338Transfer Itemโอนรายการ
1339Select bill to transfer itemเลือกใบเสร็จเพื่อโอนสินค้า
1340Sendส่ง
1341Are you sure you want to void this order?คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อนี้
1342Hide non inventory itemซ่อนรายการสินค้าที่ไม่ใช่สินค้าคงคลัง
1343Employeeพนักงาน
1344Show gross profitแสดงกำไรขั้นต้น
1345Birthdayวันเดือนปี เกิด
1346Fill up customer address before adding another.กรอกข้อมูลที่อยู่ของลูกค้าก่อนเพิ่มอีก
1347Select payment typeเลือกประเภทการชำระเงิน
1348Assigned Kitchen Printerเครื่องพิมพ์ที่ได้รับมอบหมาย
1349Costค่าใช้จ่าย
1350Print current bill upon holdพิมพ์ใบเรียกเก็บเงินปัจจุบันที่ยังค้างอยู่
1351Print order list upon holdพิมพ์รายการสั่งซื้อไว้
1352Kitchen header line feed countจำนวนฟีดส่วนหัวของห้องครัว
1353Newsletterจดหมายข่าว
1354Turn on to subscribe to our newsletter.เปิดรับจดหมายข่าวของเรา
1355Upon Loginเมื่อเข้าสู่ระบบ
1356Surchargeคิดค่าบริการเพิ่ม
1357Surcharge is additionally calculated based on the subtotal.คิดค่าบริการเพิ่มเติมตามยอดรวมย่อย
1358Use surcharge if product item already include tax.ใช้รายการคิดค่าบริการหากรายการสินค้ามีภาษีแล้ว
1359Access to price overwriteเข้าถึงการเขียนทับราคา
1360Access to open itemการเข้าถึงรายการที่เปิดอยู่
1364Currency Typesประเภทสกุลเงิน
1365Terminalเทอร์มินัล
1366Terminal IP Addressที่อยู่ IP ของเทอร์มินัล
1367Void Billยกเลิกบิล
1368Reprint Receiptใบเสร็จการพิมพ์ซ้ำ
1370Reward points for customer can be given manually or automated based on specific item.คะแนนสะสมสำหรับลูกค้าสามารถได้รับด้วยตนเองหรือโดยอัตโนมัติตามรายการที่ระบุ
1371No reward points will be given if customer redeem rewards.ไม่ได้รับคะแนนสะสมหากลูกค้าแลกรับรางวัล
1372Auto Backup
1373System will do in app backup every 24 hours.ระบบจะทำในการสำรองข้อมูลแอปทุกๆ 24 ชั่วโมง
1374New Customerสร้างลูกค้าใหม่
1375Customer will not be added into database if only first name and phone number is filled.ลูกค้าจะไม่ถูกเพิ่มลงในฐานข้อมูลถ้าต้องการเติมชื่อและหมายเลขโทรศัพท์
1376License Managementการจัดการใบอนุญาต
1377Refresh Licenseรีเฟรชใบอนุญาต
1378Logout Licenseใบอนุญาตออกจากระบบ
1379License Expired!ใบอนุญาตหมดอายุ!
1380Expiresหมดอายุ
1381Generalทั่วไป
1382First payment type cannot beไม่สามารถชำระเงินประเภทแรกได้
1383Please fill up neccessary credentialsโปรดกรอกข้อมูลรับรองที่จำเป็น
1384Split & Payแยกและจ่าย
1385Please contact your reseller to upgrade to full version.โปรดติดต่อผู้ค้าปลีกเพื่ออัปเกรดเป็นเวอร์ชันเต็ม
1386Payment Deletedการชำระเงินถูกลบแล้ว
1387Till Varianceจนถึงความแปรปรวน
1388Branch Codeรหัสสาขา
1389Sync Intervalช่วงการซิงค์
1390Sync Statusสถานะการซิงค์
1391Noticeประกาศ
1392Sync Nowซิงค์เดี๋ยวนี้
1393Manual Syncซิงค์ด้วยตนเอง
1394Sync Manuallyซิงค์ด้วยตนเอง
1395Cloud already contain data, by syncing it will overwrite all previous data.Cloud มีข้อมูลอยู่แล้วโดยการซิงค์จะเป็นการแทนที่ข้อมูลทั้งหมดก่อนหน้า
1396Do you want to continue?คุณต้องการดำเนินการต่อหรือไม่?
1397Split another transaction for tableแยกรายการอื่นสำหรับโต๊ะ
1398Split another transaction forแยกรายการอื่นสำหรับ
1399Restart Appรีสตาร์ทแอป
1400Clock In Timeนาฬิกาในเวลา
1401Clock Out Timeนาฬิกาหมดเวลา
1402Clock In Dateนาฬิกาในวันที่
1403Clock Out Dateนาฬิกาหมดวันที่
1404Clock out cannot be earlier than clock in!นาฬิกาออกไม่สามารถเร็วกว่านาฬิกาได้!
1405General Settingsการตั้งค่าทั่วไป
1406Row (%d) birthday format incorrect. Unable to import.รูปแบบวันเกิดของแถว (%d) ไม่ถูกต้อง ไม่สามารถนำเข้า
1407Please insert a valid customer first name!โปรดใส่ชื่อลูกค้าที่ถูกต้อง!
1408Automated Member Discountส่วนลดอัตโนมัติสำหรับสมาชิก
1409Member Discountส่วนลดสำหรับสมาชิก
1410Automated Discountส่วนลดอัตโนมัติ
1411Accessible Byเข้าถึงได้โดย
1412No Discountไม่มีส่วนลด
1414Print Clock In/Outพิมพ์นาฬิกาเข้า / ออก
1415Print chit upon clock in/out.ปริ้นท์นาฬิกาเมื่อเข้า / ออก
1416Inventory Checkการตรวจสอบคลังสินค้า
1417Disable ordering if inventory reaches 0.ยกเลิกการสั่ง หากสินค้าหมด(เหลือ 0)
1418As Kioskเป็น Kiosk
1419Work as a kiosk terminal.ทำงานเป็นเทอร์มินัล kiosk
1420Assign to go queue chit printerกำหนดให้ไปที่คิวเครื่องพิมพ์
1421Assign takeaway queue chit printerกำหนดคิวเครื่องพิมพ์
1422Printer for extra queue number chit. (Print upon hold)เครื่องพิมพ์สำหรับหมายเลขพิเศษลำดับ chit (พิมพ์ค้างไว้)
1423Print to go queue numberพิมพ์เพื่อไปยังหมายเลขคิว
1425Print takeaway queue numberพิมพ์หมายเลขคิว Takeaway
1426Print transaction's last 2 or 3 number at the bottom of the receipt.พิมพ์เลขที่ 3 สุดท้ายของรายการพิมพ์ที่ด้านล่างของใบเสร็จรับเงิน
1427Print suggested tips on current billพิมพ์เคล็ดลับที่แนะนำเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินปัจจุบัน
1428Unique Selectionการเลือกที่ไม่เหมือนใคร
1429Amount will be calculated base on subtotal.จำนวนเงินจะคำนวณจากยอดรวมย่อย
1430Table Sales Reportรายงานการขายโต๊ะ
1431Non Taxable Salesการขายที่ไม่ต้องเสียภาษี
1432Tax Informationข้อมูลภาษี
1434Print delivery infoพิมพ์ข้อมูลการจัดส่ง
1435Print delivery information under kitchen order list.พิมพ์ข้อมูลการจัดส่งสินค้าตามรายการสั่งซื้อครัว
1436Manage your stock file via a web browser.จัดการไฟล์สต็อกของคุณผ่านเว็บเบราเซอร์
1437Mass edit item and modifier using csv file.แก้ไขรายการและสิ่งที่แก้ไขโดยใช้ไฟล์ csv
1438Download full backup or restore from backup.ดาวน์โหลดการสำรองข้อมูลทั้งหมดหรือคืนค่าจากการสำรองข้อมูล
1439Assure that your device is connected to the same network.ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายเดียวกัน
1440Enter the following URL in the browser of your PC/Mac.ป้อน URL ต่อไปนี้ในเบราว์เซอร์ของ PC / Mac ของคุณ
1442Exiting this page will turn off CMS via web automatically.การออกจากหน้านี้จะปิด CMS ผ่านทางเว็บโดยอัตโนมัติ
1443Service not available for device under terminal modeไม่มีบริการสำหรับอุปกรณ์ในโหมดเทอร์มินัล
1444Service currently not available.ปัจจุบันยังไม่มีให้บริการ
1445CMS via WebCMS ผ่านทางเว็บ
1446Service started.เริ่มให้บริการแล้ว
1447Cloud sync in progress. Please try again later.มีการซิงค์ในระบบคลาวด์ กรุณาลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง.
1448Cloud SyncCloud Sync
1450Please check network connection.โปรดตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่าย
1451Payment Surchargeชำระค่าธรรมเนียม
1452Purchase/Restoreซื้อ / คืน
1453Activated!เปิดใช้งานแล้ว!
1454Full Versionเวอร์ชันเต็ม
1455Updating location, Please try again later.กำลังอัปเดตตำแหน่งโปรดลองอีกครั้งในภายหลัง
1457Refresh successfulรีเฟรชความสำเร็จ
1458To activate app, you must turn on location services under 'Settings'หากต้องการเปิดใช้งานแอปคุณต้องเปิดใช้บริการตำแหน่งภายใต้ 'การตั้งค่า'
1459Background Location Is Not Enabledสถานที่เป็นพื้นไม่ได้เปิดใช้งาน
1460Location Services Are Offบริการตำแหน่งปิดอยู่
1463Restore App to Full Version.เรียกคืนแอปไปยังเวอร์ชันเต็ม
1465- Before upgrading to full version, app is limited to 30 items and 20 transactions per day.- ก่อนที่จะอัปเกรดเป็นเวอร์ชันเต็มแอปจะถูก จำกัด ไว้ที่ 30 รายการและ 20 ธุรกรรมต่อวัน
1467- Purchase app with one-time payment, no subscription fees required.- ซื้อแอปด้วยการชำระเงินแบบครั้งเดียวไม่ต้องเสียค่าสมัคร
1468Enterprise Loginเข้าสู่ระบบองค์กร
1469- Use enterprise login for customized features.- ใช้การล็อกอินขององค์กรสำหรับคุณลักษณะที่กำหนดเอง
1470Please key in your apple ID to restore if prompted.โปรดระบุรหัสแอปเปิ้ลของคุณเพื่อเรียกคืนหากมีข้อความแจ้ง
1471Failed to restore. Please check your internet connection.ไม่สามารถกู้คืนได้ โปรดตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณ
1472Order Timeเวลาสั่งซื้อ
1474Customer Display
1475Welcome Messageข้อความต้อนรับ
1476Checkout Messageข้อความ เช็คเอาท์
1477Bug Reportรายงานข้อบกพร่อง
1478No log found.ไม่พบบันทึกข้อมูล
1480Not syncedไม่ได้ซิงค์
1481Last synced atซิงค์ล่าสุดที่
1485Reset & Re-Syncรีเซ็ตและซิงค์ใหม่
1490Print total item count under kitchen order list.พิมพ์จำนวนสินค้าทั้งหมดในรายการสั่งซื้อครัว
1491Print countพิมพ์นับ
1492Receipt item font sizeขนาดตัวอักษรของรายการใบเสร็จ
1493Adjust the font size of receipt's item.ปรับขนาดตัวอักษรของรายการใบเสร็จรับเงิน
1494Access to merge table/billเข้าถึงผังโต๊ะ / บิล
1495Access to split/change billการเรียกเก็บเงินแยก / เปลี่ยน
1496Access to change tableเข้าถึงการเปลี่ยนโต๊ะ
1497Transaction has been modified.มีการแก้ไขการทำธุรกรรมแล้ว
1498Transaction's order has been modified.คำสั่งของธุรกรรมได้รับการแก้ไขแล้ว
1499Transaction has been checkout.ทำรายการชำระเงินแล้ว
1500Transaction has been split.แยกธุรกรรมแล้ว
1501Transaction has been voided.ธุรกรรมถูกยกเลิกแล้ว
1502Themeธีม
1503- Theme allows you to change the application appearance.- ธีมช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนรูปลักษณ์แอพพลิเคชันได้
1504Navigation Bar Colorแถบสีการนำทาง
1517Sub Navigation Bar Colorแถบสีย่อย
1518Category & Item Button Default Colorหมวดหมู่ และปุ่มเริ่มต้น
1519- Dark color is preferred. ต้องการสีเข้ม
1520Background Colorสีพื้นหลัง
1521- Hold to change background text color.กดค้างเพื่อเปลี่ยนสีของข้อความพื้นหลัง
1522Backgroundพื้นหลัง
1523Use Gray Themeใช้ธีมสีเทา
1524Gray Themeธีมสีเทา
1525Use Dark Themeใช้ ธีมสีเข้ม
1526Dark Themeธีมสีเข้ม
1527Restore Theme to Defaultเรียกคืนค่าเริ่มต้นธีม
1528Button Colorสีของปุ่ม
1529Blueสีน้ำเงิน
1530Greenสีเขียว
1531Redสีแดง
1532Courseคอร์ส
1533Course Nameหลักสูตร
1534Category listed below is assigned to this course:หมวดหมู่ที่ระบุไว้ด้านล่างถูกกำหนดให้กับหลักสูตรนี้:
1535Course Settingการตั้งค่าหลักสูตร
1536Please enter course name.โปรดป้อนชื่อหลักสูตร
1537Recipeสูตรอาหาร
1538Item's Recipeสูตรของรายการ
1539Quantity must not be zero!จำนวนต้องไม่เป็นศูนย์!
1540Search item/modifier to add into recipe...จำนวนไม่ต้องเซ็นเตอร์!
1541Click on item in list to add.คลิกที่รายการในรายการที่จะเพิ่ม
1542Inventory will be deducted according to recipe.สินค้าคงคลังจะถูกหักออกตามสูตร
1543Please add item before manage inventory.โปรดเพิ่มรายการก่อนที่จะจัดการพื้นที่โฆษณา
1544Inventory adjustment cannot be zero.การปรับพื้นที่โฆษณาไม่เป็นศูนย์
1545Current Inventoryสินค้าคงคลังปัจจุบัน
1546Track Inventoryติดตามสินค้าคงคลัง
1547Adjustmentการแก้ไข
1548Beforeก่อนหน้า
1549Movementการเคลื่อนไหว
1550Afterหลังจาก
1551By Courseตามหลักสูตร
1552Order By Seatสั่งซื้อตามที่นั่ง
1553Assign seat to each orderกำหนดที่นั่งให้กับแต่ละคำสั่งซื้อ
1554Assign Seatกำหนดที่นั่ง
1555Seatที่นั่ง
1556Seat Numberหมายเลขที่นั่ง
1557Notify POS/Expedite Screen when bumpแจ้งเตือนหน้าจอ POS / Expedite เมื่อชน
1558KDS Bumped OrderKDS Bumped คำสั่งซื้อ
1559By Billโดยบิล
1560POS/Expedite Screen IP Addressที่อยู่ IP ของหน้าจอ POS / Expedite
1561Payment Reportรายงานการชำระเงิน
1562Stock Movement Reportรายงานการเคลื่อนไหวสต๊อก
1563Payment report shows payment details for each transaction.รายงานการชำระเงินแสดงรายละเอียดการชำระเงินสำหรับแต่ละธุรกรรม
1564Split Item By Seatแบ่งรายการตามที่นั่ง
1565New Bill: %@ has been created for Table: %@บิลใหม่ ถูกสร้างขึ้นสำหรับโต๊ะอาหาร
1566New Bill: %@ has been createdสร้างบิลใหม่
1567Queue Numberหมายเลขคิว
1568Gift Cardบัตรกำนัล
1569Gift Card Balanceยอดคงเหลือในบัตรของขวัญ
1570Charge amount exceeded balance.จำนวนเงินเกินยอด
1571Charge amount exceed bill amount.จำนวนเงินที่เรียกเก็บเกินยอดจำนวนเงิน
1572Gift card new balanceยอดคงเหลือในบัตรของขวัญ
1573Gift Card Top Upเติมเงินในบัตรของขวัญ
1574Manual Entryคู่มือ รายการ
1575Unable to delete gift card with balance!ไม่สามารถลบบัตรของขวัญด้วยความสมดุล!
1576Gift Card Numberหมายเลขบัตรของขวัญ
1577Historyประวัติ
1578Card Numหมายเลขบัตร
1579Gift Card Salesการขายบัตรของขวัญ
1580Accept gift card as paymentชำระเงินโดยบัตรของขวัญ
1581Print Balanceยอดคงเหลือในการพิมพ์
1582Scan Cardสแกนการ์ด
1583Scan Gift Cardสแกนบัตรของขวัญ
1584Switch Cameraสลับกล้อง
1585Card has no balance. Proceed to top up?บัตรไม่มียอดเงิน ดำเนินการเพื่อเติมเงินหรือไม่?
1586not found. Activate gift cardไม่พบ. การเปิดใช้งานบัตรของขวัญ
1587Please Select Tip Amountโปรดเลือกจำนวนเงิน
1588No Tipไม่มีรายการทิป
1589Commissionคอมมิชชั่น
1590Please add item before manage commission.โปรดเพิ่มรายการก่อนจัดการค่าคอมมิชชั่น
1591Commission report shows total commission for each employee.รายงานที่แสดงค่าคอมมิชชั่นทั้งหมดสำหรับพนักงานแต่ละคน
1592Commission Reportรายงานค่าคอมมิชชั่น
1593Account Typeประเภทบัญชี
1594Percentage commission to not be affected by discount.เปอร์เซ็นต์ค่าคอมมิชชั่นที่ไม่ได้รับผลกระทบจากส่วนลด
1595Upon sending order, extra order list will be printed.เมื่อส่งใบสั่งซื้อจะมีการพิมพ์รายการสั่งซื้อพิเศษ
1596Upon sending order, current bill will be printed.เมื่อส่งใบสั่งซื้อจะมีการพิมพ์ใบเสร็จปัจจุบัน
1597Print order byสั่งพิมพ์โดย
1598Print each order's order by in bill.พิมพ์ใบสั่งแต่ละใบตามใบเสร็จ
1599Print subtotalพิมพ์ยอดรวมย่อย
1600Print subtotal under kitchen order list.พิมพ์ยอดรวมย่อยภายใต้รายการสั่งซื้อครัว
1601Order By Accountสั่งผ่านบัญชีผู้ใช้
1602Prompt cashier to choose user account before ordering.แคชเชียร์พร้อมที่จะเลือกบัญชีผู้ใช้ก่อนสั่งซื้อ
1603Login By Passwordเข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่าน
1604Login without selecting account. Works only if all account password is unique.เข้าสู่ระบบโดยไม่ต้องเลือกบัญชี ใช้ได้เฉพาะเมื่อรหัสผ่านบัญชีทั้งหมดเป็นรหัสเฉพาะ
1605Duplicate password found under account, login by password can't be enabled.พบรหัสผ่านซ้ำในบัญชีไม่สามารถเปิดใช้งานการเข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่าน
1606Access to change order byการเข้าถึงเพื่อเปลี่ยนแปลงคำสั่งโดย
1607Unable to delete. Account type is used by item commission.ไม่สามารถลบได้ ประเภทบัญชีใช้ตามรายการค่านายหน้า
1608Unable to delete. Account type is assigned to account.ไม่สามารถลบได้ ประเภทบัญชีถูกกำหนดให้กับบัญชี
1609Please enter name.โปรดใส่ชื่อ
1610Setup account type for different level of commission.ตั้งค่าประเภทบัญชีสำหรับระดับค่าคอมมิชชั่น
1611Assign account type to account.กำหนดประเภทบัญชีให้กับบัญชี
1612License Expiryใบอนุญาตหมดอายุ
1613Login to unlock full features.เข้าสู่ระบบเพื่อปลดล็อกคุณสมบัติครบถ้วน
1614Login is not required for terminal.ไม่จำเป็นต้องเข้าสู่ระบบสำหรับเทอร์มินัล
1615Account Creditบัญชีเครดิต
1616Scan Customer Cardสแกนบัตรลูกค้า
1617Scan customer member card...สแกนบัตรสมาชิกของลูกค้า ...
1618Scan gift card...สแกนบัตรของขวัญ ...
1619Stock Nameชื่อคลังสินค้า
1620Stockคลังสินค้า
1621Stock Inรายการเข้าของสินค้า
1622Stock Outรายการออกของสินค้า
1623New Stockการเพิ่มสินค้าคงคลัง
1624Stock movement report shows all stock in/out throughout the period of time.รายงานการเคลื่อนไหวสต็อคแสดงสต็อคทั้งหมดเข้า / ออกตลอดระยะเวลา
1625Select Order's Accountเลือกบัญชีของการสั่งซื้อ
1626Select payment type to top upเลือกประเภทการชำระเงินเพื่อเติมเงิน
1627Card not found! Add Customer?ไม่พบการ์ด! เพิ่มลูกค้าหรือไม่?
1628Customer card number existed!หมายเลขบัตรลูกค้าอยู่แล้ว!
1629Search length must be 3 and above.ความยาวการค้นหาต้องเป็น 3 ขึ้นไป
1630Start by setting up a category with quick key in settings.เริ่มต้นด้วยการตั้งค่าหมวดหมู่โดยใช้การตั้งค่าอย่างรวดเร็ว
1631Click on Quick Key/Barcode below to return to main menu.คลิกที่ Quick Key / Barcode ด้านล่างเพื่อกลับไปที่เมนูหลัก
1632Ordered byได้รับคำสั่งจาก
1633Edit Courseแก้ไขหลักสูตร
1634Enter gift card numberป้อนหมายเลขบัตรของขวัญ
1635Activate Gift Cardเปิดใช้งานบัตรของขวัญ
1636Pricing Levelระดับราคา
1637Daysวัน
1638Everydayทุกวัน
1639Happy Hour (6-9pm)ชั่วโมงแห่งความสุข(6-9pm)
1640Unable to delete. Price level is used by item.ไม่สามารถลบได้ ระดับราคาใช้ตามรายการ
1641Please enter pricing level name.โปรดป้อนชื่อระดับราคา
1642Please enter identifier name.โปรดป้อนชื่อตัวระบุ
1643Start time cannot be empty.เวลาเริ่มต้นต้องไม่ว่างเปล่า
1644End time cannot be empty.เวลาสิ้นสุดต้องไม่ว่างเปล่า
1645Please select day.โปรดเลือกวัน
1646Mondayวันจันทร์
1647Tuesdayวันอังคาร
1648Wednesdayวันพุธ
1649Thursdayวันพฤหัสบดี
1650Fridayวันศุกร์
1651Saturdayวันเสาร์
1652Sundayอาทิตย์
1653Pricing level ID will be shown in category report.รหัสระดับราคาจะแสดงในรายงานหมวดหมู่
1654Sequence affects pricing priority if price level overlaps each other.ลำดับจะมีผลต่อลำดับความสำคัญด้านราคาหากระดับราคาทับซ้อนกัน
1655Select Price Levelเลือกระดับราคา
1656Price level is now set toระดับราคาถูกตั้งไว้ที่
1657It will return to default upon bill hold.จะกลับไปเป็นค่าเริ่มต้นเมื่อมีการระงับ
1658Price level has been reset to default.ระดับราคาถูกรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นแล้ว
1673's Custodyการดูแล
1674Customer's Custodyการดูแลลูกค้า
1675Custody Itemรายการ การดูแล
1676Custodyการดูแล
1677Please select item to claim from custody.โปรดเลือกรายการที่จะเรียกร้องจากการดูแล
1678Claimedอ้างสิทธิ์แล้ว
1679Please include at least 1 item.โปรดระบุอย่างน้อย 1 รายการ
1680Please select expiry date.โปรดเลือกวันหมดอายุ
1681New Custodyการดูแลใหม่
1682Search item to add into custody...ค้นหารายการที่จะเพิ่มเข้าห้อง
1683Custody Receipt Remarksใบเสร็จรับเงินการดูแลรักษาหมายเหตุ
1684Custody enables customer to claim their purchase later on.การดูแล ช่วยให้ลูกค้าสามารถเรียกร้องการซื้อได้ในภายหลัง
1685Select item to claim.เลือกรายการที่จะอ้างสิทธิ์
1686Unclaimedไม่มีการอ้างสิทธิ์
1687Delete selected custody?ลบที่เลือกไว้หรือไม่?
1688Custody has been deleted.การดูแลถูกลบแล้ว
1693Custody Reportรายงานการดูแล
1694Custody Noไม่มีรายการฝาก
1695Customer Telเบอร์โทรลูกค้า
1696Keypad Numberหมายเลขปุ่มกด
1697Access to all reportเข้าถึงรายงานทั้งหมด
1698Access to change price levelการเข้าไปเปลี่ยนระดับราคา
1699QR Codeคิวอาร์โค้ด
1701Custom Reportรายงานที่กำหนดเอง
1702Add Newเพิ่มใหม่
1703Group by main categoryจัดกลุ่มตามประเภทหลัก
1704Top selling shows product sold ranking.แสดงลำดับยอดการขายสูงสุด
1706Custody report shows customer unclaimed items.แสดงรายงานของลูกค้าทีฝากเปิดขวดไว้
1707Top Selling Reportรายงานยอดการขายสูงสุด
1708Top Sellingยอดขายสูงสุด
1709Show only topแสดงเฉพาะด้านบนเท่านั้น
1710Quick Serveบริการเร่งด่วน
17122 Stepsสองขั้นตอน
1713Upon Checkout
1714Clock In/Out Tips
1715Allow waiter/staff to key in tips received upon clocking out.
1716Restaurant mode comes with table system.เข้าสู่ระบบร้านอาหารทีมีโต๊ะอาหาร
1717Quick Serve comes with eat in and to go option.
1718Retail
1719Application Mode
1720Immediately proceed to a new transaction upon clicking checkout.
1721Upon login, proceed to
1722UOM
1723Sell by Weightขายตามน้ำหนัก
1724Import Modifier with CSV File
1725Import Customer with CSV File
1726ExtraExtra
1727Divert Printer
1728Buzzer Code
1729DK AirCash Drawer IP
1730Select printer
1731* Select printer with the same model.
1732Adjust
1733Base
1734Alternate
1735Select base UOM
1736Select alternate UOM
1737Unit of Measurement
1738Select base unit of measurement first!
1739Base UOM
1740Alternate UOM
1742No conversion found.
1745Assign base uom before turning on sell by weight option.
1746Please enter a valid column number!โปรดป้อนหมายเลขคอลัมน์ที่ถูกต้อง!
1747Range [30-52]ช่วง [30-52]
1748Order list printing
1749Option to print kitchen order list upon hold or upon checkout.
1750Extra line feed on header for docket holder.
1751Orders printed to kitchen can be categorized or sorted by course sequence.
1752Upon Holdหลังจากส่งออเดอร์แล้ว
1753Kitchen receipt number font
1754Adjust the font size of kitchen receipt number.
1755Kitchen subtotal font
1756Adjust the font size of kitchen subtotal.
1757Invoice
1758Invoice From
1759Invoice Notes
1760Invoice Font Size
1761Adjust invoice font size.
1762Invoice Logo
1763Print Order List Upon Checkout
1764On
1765Configure up to 5 taxes.กำหนดค่าได้ไม่เกิน 5 ภาษี
1766Tax will be calculated based on the subtotal.ภาษีจะคำนวณตามผลรวมย่อย
1767For tax calculated based on the subtotal + tax, select yes for with tax.สำหรับภาษีที่คำนวณจากยอดรวมย่อย + ภาษีให้เลือกใช่พร้อมภาษี
1769Tax Type
1770For example, a subtotal of $100 and a tax of 10%ตัวอย่างเช่นยอดรวมย่อย 100 เหรียญและภาษี 10%
1771Additional: Tax included will be $10.ภาษีเพิ่มเติมที่รวมไว้จะเท่ากับ 10 บาท
1772Reverse: Tax included will be $9.09.รวมภาษีย้อนหลังจะเป็น $ 9.09
1773Alter customer discount
1774Configure up to 10 payment types.กำหนดรูปแบบการชำระเงินได้สูงสุด 10 ประเภท
1775Payment type's rounding can be turned on or off.สามารถเปิดหรือปิดการปัดเศษการชำระเงินได้
1776Day
1777Setup unit of measurement in order to sell by weight.
1778Setup conversion for each unit of measurement for easier stock in/out.
1779Conversion is in use!
1780Conversion existed.
1781Please enter unit of measurement name.
1782Conversion Unit
1783Unit of Measurement Name
1784Unit of measurement is in use!
1785Delete conversion before deleting unit of measurement!
1786Please save before proceeding to conversion.
1788Click edit to adjust the button layout accordingly.คลิกแก้ไขเพื่อปรับโครงร่างปุ่มตามลำดับ
1789More Functions & Back button's position is fixed to last.ตำแหน่งของฟังก์ชันเพิ่มเติมและปุ่มย้อนกลับได้รับการแก้ไขแล้ว
1790Default
1791Delete all Tables.ลบโต๊ะทั้งหมด
1792Restore table layout to default.จัดโครงสร้างโต๊ะการเรียกคืนให้เป็นค่าเริ่มต้น
1793Restore all printer settings to default.รีเซ็ตการตั้งค่าเครื่องพิมพ์เป็นค่าดีฟอลต์
1795Reset general settings.การตั้งค่าร้านอาหารรีเซ็ต
1796Functionฟังก์ชั่น
1797Account Balance
1798Card Numberหมายเลขบัตร
1801Receipt Remarksหมายเหตุการรับสินค้า
1802Enable Cloud Sync
1803Cloud sync enables report to be viewed online.
1804Register
1805Minute
1806Minutes
1807Hour
1808Enable Customer Display
1809Deliver price and information to your customer.
1810Customer Display IP Address
1811Enter the IP address found in customer display app.
1812Customer display function not enabled
1814Purchase customer display.
1816TimeTime
1817Tips Received
1818Update
1819Received Tips Amount
1820Reward points given to customer is done manually by cashier.คะแนนสะสมที่มอบให้กับลูกค้าทำได้โดยแคชเชียร์
1821Cashier has to select custom rewards to be given before bill closing.แคชเชียร์ต้องเลือกรางวัลที่กำหนดเองเพื่อให้ได้รับก่อนที่จะปิดบัญชี
1822Setup reward points to be given on each item.ตั้งค่าคะแนนสะสมที่จะได้รับในแต่ละรายการ
1823Reward points will be credited to customer account upon bill closing.คะแนนสะสมจะถูกโอนไปยังบัญชีลูกค้าเมื่อปิดบัญชี
1824Setup reward points to be given for every dollar spent.ตั้งค่าคะแนนสะสมสำหรับทุกๆดอลลาร์ที่ใช้ไป
1825Each reward point will be equivalent to your local currency.คะแนนสะสมแต่ละครั้งจะเทียบเท่ากับสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ
1826Points Required
1827Before upgrading to full version, app is limited to 30 items and 10 transactions per day.
1828Restore is not required for terminal.
1830Login with your email and password.
1831Login with your email, branch code and password.
1834Activation/Restore
1835App Activation
1836Discount On Rewards
1837Credit Sales
1838Email account has not been setup.
1839Setup under apple settings, mail & contacts.
1840Generated Dateวันที่สร้าง
1841Open Item Sales Report
1843Hide zero price item
1844Main Category
1846Status
1847Claim
1848Tap to activate table.
1849OKตกลง
1850Extra Surcharge
1851Signature Required
1852Unable to mail empty file.
1856Your database size is huge and it might slow down the speed of your application. You are recommended to do an archive.
1859Cash till not closed.
1860User not clocked out.
1865Unable to edit tax.
1866Reason
1868Unable to merge table.
1869T: %@ has been merged to T: %@.T: %@ ถูกรวมเข้ากับ T: %@
1870Notify Kitchenครัวแนะนำหรือไม่
1871Unable to change table.
1872T: %@ has been transferred to T: %@.T: %@ ได้รับการถ่ายโอนไปยัง T: %@
1877Bill: %@'s Itemบิล: %@ รายการ
1881Unable to split bill.
1887Splitting from T: %@ to T: %@.แยกออกจาก T: %@ ถึง T: %@
1888Splitting from T: %@ to %@.แยกออกจาก T:%@ ถึง %@
1889Splitting bill from %@ to T: %@.การแยกบิลออกจาก%@ ถึง T: %@
1890Splitting bill from %@ to %@.
1891Splitting bill: %@ to a new bill.การแบ่งบิล: %@ เป็นใบเสร็จใหม่
1896Table: %@ has been split to Table: %@.โต๊ะ %@ ได้รวมกับโต๊ะ: %@
1897Unable to split table.
1898Existing bill
1899No seat found under transaction.
1900Send all orders before splitting!
1903Amount per pax
1908Total split amount cannot be more than 100.
1910Total split amount cannot be more than bill amount.
1912Split amount cannot be empty!
1915Unable to merge To Go & Eat In bill.
1916Unable to merge bill.
1918Unable to transfer bill.
1924Fromจาก
1925Bill To
1926Contact No
1927Invoice Number
1928Invoice Date
1929Ordered Items
1930Invoice Preview
1931Hold bill before generating invoice.
1933Table Sales
1934Non Table Sales
1935Table Sales report shows breakdown of sales by table.
1936Transaction No
1937Order Sales
1939Clock In/Out Report
1940Gift Card Amount
1942Redeem Rewardsแลกรางวัล
1943Expiryวันหมดอายุ
1944Shift
1945Please enter a shift name.
1946Please enter shift start time.
1947Please enter a shift end time.
1948Discount amount cannot be zero!
1950Discount is used in customer membership discount. Delete selected?
1951Send Log
1956Delete all assigned pictures.ลบภาพทั้งหมดที่กำหนด
1957Delete favourite menu.ลบรายการโปรดของ
1958Price Level
1959Manual
1960Switch
1961Scan staff card...
1962Camera
1965Unable to reprint!
1966Please do manual reprint.
1967Send forgotten password to admin's email?ส่งรหัสผ่านไปที่อีเมล์ผู้จัดการระบบ
1968Work as the main terminal.ทำงานเป็น main terminal.
1969Close bill and generate reports from here.ปิดบิลและสร้างรายงานจากที่นี่
1970Work as a secondary terminal.ทำงานเป็นเทอร์มินัลที่สอง
1971Order will be sent to the main terminal.สั่งซื้อจะถูกส่งไปยังสถานีหลัก
1972Configure up to 20 printers.กำหนดค่าเครื่องพิมพ์ได้ถึง 10 เครื่อง
1973Order list will be printed to assigned printer.รายการสั่งซื้อจะพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ที่กำหนด
1974For item or modifier that printer is not assigned, it will be printed according to its parent category or group.สำหรับรายการหรือตัวปรับค่าที่เครื่องพิมพ์ไม่ถูกกำหนดจะพิมพ์ตามประเภทหรือกลุ่มหลัก
1975Order has been sent to main terminal.ส่งคำสั่งซื้อไปยังสถานีหลักไม่
1976Training mode started.เริ่มโหมดการฝึกอบรมแล้ว
1977Make sure that main pos is in training mode as well.ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตำแหน่งหลักยังอยู่ในโหมดการฝึกอบรมด้วย
1978No transaction or changes made will be saved to actual database.ไม่มีการทำธุรกรรมหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะถูกบันทึกลงในฐานข้อมูลจริง
1979Order has been voided.
1981Order has been updated.
1982Login with your username, password and branch code.
1983Print Queue Number
1984No Transaction.
1985Printers Saved
1986Kitchen Display Saved
1987Print Options Saved
1988General Settings Saved
1989Tax Settings Saved
1990Account Types Saved
1991Payment Types Saved
1992Currency Types Saved
1993Discount Settings Saved
1994Void Reason Saved
1995Course Settings Saved
1996Pricing Level Saved
1997Unit of Measurement Saved
1998Unit of Measurement - Conversion Saved
1999Button Layout Saved
2000Theme Saved
2001Discount Deleted
2002Currency Type Deleted
2003Void Reason Deleted
2004Course Deleted
2005Unit of Measurement Deleted
2006Unit of Measurement - Conversion Deleted
2007Pricing Level Deleted
2008Clock In/Out Saved
2009Rewards/Loyalty Saved
2010Reward List Saved
2011Custom Reward Saved
2012Reward List Deleted
2013Custom Reward Deleted
2014Database Archived
2015Database Restored
2016Stock File Imported
2017Customer Credits Changed
2018Customer Reward Points Changed
2019Training Mode Switched On
2020Training Mode Switched Off
2021Action Log Report
2022Action log report shows staff activity record.
2023No clock in/out record found
2028Incorrect app version, please update your app via Appstore.
2029Incorrect app version, please update your app at the main terminal.
2030Enable pax system before order by seat.
2032Extend License Expiry
2033Access to reprint bill
2035Access to resend order
2036Maximum discount
2037User Language
2039Member
2040Member pricing level has to be assigned to customer's account in order to enjoy member pricing.
2041Member Pricing Level
2042Inverse void order printing
2043Reverse black/white printing or strikethrough for void orders.
2044Footer Logo
2045Print footer logo
2046Bill Accessibility
2047Turn on to disable staff from accessing each other's bill.
2048Unable to access bill created by others.
2049Print item & kitchen name
2050Print both item & kitchen name in order list.
2051Combo
2052Please setup combo meal group!
2053Select Combo Meal Group
2054Combo Name
2055Combo Meal Group
2056%@'s Combo Meal Group
2057Click on set meal group to add.
2058Swipe on combo's group to delete
2059Combo's Group
2060Search category/item to add into combo meal group...
2061Split Order List by Item
2062Export Gift Card
2063No gift card to export
2064Gift Card Report
2065Date Activated
2066Custody inventory report shows all unclaimed stock by customer.
2067Custody Inventory Report
2068Delete Synced Database
2069Delete database synced from POS? This will not affect your orders in KDS.
2070Delete Database
2071Number of Display Chit
2072Balance Due
2073Reprint Bill
2074Generate Invoice
2075All Account
2076Order Bumped
2077Proceeding to Table Layout
2078Add Combo Meal Group
2079Order Bumped!
2080Bumped Order
2081Configure the printing option upon checkout.
2082These options can be found under 'Pay' -> 'Cash In' as well.
2083Delivery option is not available for eat in receipt.
2084Delivery option is not available for table receipt.
2086Unpaid Sales
2088Printing upon checkout
2089Checkout bill
2090
2092Variant
2093Attribute
2094Selected Attribute
2095Select Attribute
2096Variant Name
2097Search attribute by name...
2098Attribute List
2099Unable to select attribute with no variant.
2101Sell by weight option is not avaiable for variant item.
2102Unable to duplicate variant item!
2103Terminal ID
2104Enter terminal ID to enable report split by each terminal.
2105Terminal Report
2108Receipt customer name font size
2109Kitchen customer name font size
2110Collate orders
2111Collate identical orders during bill printout.
2113Upon checkout, proceed to
2114Print Pay In/Out
2115Print receipt upon pay in/out.
2116Credits Limit
2117Prevent customer from spending more than their credit balance.
2118Setup denomination for easier till opening/closing process.
2119Example of $0.20, $0.50, $1.00, $2, $5, $10, $50.
2120Denomination
2121Please enter denomination name.
212220 cents
2123Size
2124Attribute is in use!
2125Please save before proceeding to variant.
2126Please enter attribute name.
2127Setup attribute in order to sell by variant.
2128Example of size and color.
2129Variant is in use!
2130Small, medium, large
2131Please enter variant name.
2132Setup variant under the attribute.
2133Example of small, medium and large.
2134Customer expiry changed from
2135Member Expiry Date
2136Member Expiry
2137Credit Report
2138Refund Report
2139Refund Date
2140Refund By
2142Refund report shows total number of refund.
2143Credit report shows credit transaction for customer and gift card.
2145Combo contains deleted item!
2149Row (%d) expiry date format incorrect. Unable to import.
2151All customer information deleted!
2152Delete all customer information?
2153Clear Customer List
2154Delete all customer information.
2155Please enter a valid POS IP Address.
2156Trans By
2157Please enter pay in/pay out remarks!
2158Select a category
2159Not able to edit archived transaction.
2160Unable to activate voided refund bill.
2161Refund bill existed.
2162Unable to reopen bill.
2163Unable to void bill.
2164Price to Item
2165Disable Double Discount
2166Prevent bill discount if item already has item level discount.
2167Enforce Till
2168Enforce staff to start shift/till before the first sale of the day.
2169Force table entry before ordering.
2170Enforce Table Entry
2171Works only in restaurant mode.
2172Discount Transaction
2173Discount transaction report shows breakdown of each discount made.
2174Transaction Report
2175Discount Transaction Report
2176View Upon Login
2177Alter customer card number
2178Access to change trans by
2179Set Timer
2180Timer
2181Change Transaction By
2182Time (Minutes)
2183Timer Name
2184Please enter timer name.
2185Please enter timer minutes.
2186Setup countdown timer for table.
2187Timer has to be assigned to activated table manually.
2189Replace Count
2190Printer found!
2191No printer found!
2194Item has been refunded
2195Item has been refunded partially
2196Print receipt barcode
2197Scan barcode to pull up the receipt.
2198Transaction not found!
2199Item not found!
2200More than 1 entry found!
2201Tax Before Discount
2202Tax Settings
2203Unable to set label printer to work as cashier printer!
2204Variant item not found!
2205Server error! Please contact support.
2206Terminal is in training mode, but main is not.
2207Turn off training mode in device to proceed.
2208Completed!
2209Credit Balance
2211Scan Barcode
2212Please assign all modifier group before importing.
2214Enter pairing code to pair
2215Pairing Code
2216Transaction order report shows all the order made throughout the period of time.
2217Start Till Denomination
2218End Till Denomination
2219Sales To Date
2220Hidden
2221Adjust the font size of order list's item.
2222Order list item font size
2223Print Extra Receipt
2225Access to pay in/out
2226Access to clock in/out
2227Access to gift card
2228Access to rewards/loyalty
2229Access to Cloud Sync
2230Access to GloriaFood delivery
2231Time Based Menu
2232Time Based Menu Saved
2233Time Based Menu Deleted
2234Menu Selection
2235Assign Delivery Item
2236System Item List
2237Delivery item has to be linked to an open price item.
2238Under settings -> add item/combo, create an open price item.
2239Delivery Fee
2240Assign delivery fee item and set its pricing.
2241Custom
2242Item Sales
2243Item sales report will generate total sales of each item based on category.
2244Customer Tab
2245Please enter tab name.
2246Menu has been disabled.
2247Please check time based menu setting.
2248If time based menu is not configured for terminal, it follows the main configuration.
2249Select types of report to be printed upon closing till.
2250Z report selector
2251Combine modifier sales
2253By Order
2254By Category
2255Pay In/Out Saved
2256Print item notes
2257Print item notes in kitchen order list.
2258Adding quantity to order is not allowed, order has been sent.
2259Unsent Void
2260Unable to connect to cloud/loyalty server!
2262Customer Report
2263Credit Top Up
2264Credit Usage
2265Reward Credit
2266Reward Redemption
2269Cloud loyalty is not enabled for this account.
2270Please contact support.
2271*KDS Order List
2272Join Table
2273Undo Join
2274Unjoin Table
2275Table has been joined.
2276Table has been unjoined.
2277Table is not joined.
2278Please try another table.
2279Unable to join opened table.
2280Choose table to join from.
2281Choose table to undo the join.
2282Logout to home page, look for any user with a time shown beside it, select the user account and proceed to clock out.
2283Go into Cash Register -> Functions -> Manage Till to close the till.
2284Go under Settings -> General, make sure operation hour is set to cover 24 hours.
2285Table is not saved!
2286Unable to merge split transaction.
2287Unable to join table.
2288Unable to unjoin table.
2289R.No
2290Total Movement
2291Table %@ has been joined to %@.
2292Assign table before ordering.
2293Search by Item Name
2295Claimed Custody Report
2296Claimed custody report shows all claimed stock by customer.
2297Search for item to map...
2298Search for item...
2299Reset to factory defaults.
2305Delete all transactions.
2306Delete all pay in/out records.
2309Delete all clock in/out records.
2310Delete all stock in/out records.
2311Delete all customer's credit history.
2312Please insert outlet email address under Settings -> General before changing admin's password!
2313Cloud sync has been turned off.
2314Please turn on to re-sync again.
2315POS IP Address
2316All Employee Total
2317Bill of Material Report
2318Bill of material report shows the material used for items with recipe.
2319Unable to add item that has recipe.
2320Material Used
2321Item Cost
2322Modifier Cost
2323Unit Cost
2324Unit
2325Proceed to void?
2326R
2327R.R
2328Invoice has been sent sucessfully.
2329Some error has occured. Invoice has not been sent.
2330Click on modifier group to add.
2331Swipe on category's modifier to delete.
2334Sales
2339Modifier Bill of Material Report
2341Total Count
2343Order Report
2345Printer Override
2346Combo Meal Group Name
2347Combo Meal Item
2348Change Login Logo
2349Print tax summary
2350Barcode Label Printing
2351Choose barcode type
2352Barcode position in x and y axis
2353Barcode height
2354Barcode width
2355Text value 1
2356Text value 2
2357Barcode value
2358Table Pax
2360
2361Enforce Clock In/Out
2362incl.
2363Non login account
2364Restore App to Full Version
2365Manage License
2366Search
2367Share
2368Last Sync
2369Confirmation Receipt
2370Product Mapping
2371Transaction By
2372Reopen Bill
2373Adjust Tips
2374Main Terminal IP Address
2375Number of copies to be printed
2376Select Combo Group
2377Combo Meal Group List
2378Select Combo Meal Item
2379Time based menu allows you to show different menu during different time.
2380Sequence affects priority if menu overlaps each other.
2381Select Report
2382Adjust the font size of receipt's customer name.
2383Print tax summary at the bottom of the receipt.
2384Adjust the font size of order list's customer name.
2385Assign Date Format
2386Does not work if order list split 1 item per receipt is turned on.
2387Terminal has to be paired with main before doing setup.
2388Override Printer
2389Allow kitchen order to be printed to designated printer based on individual terminal.
2390Print barcode label to stick on product.
2391Choose Item
2392Choose the barcode type you wish to print.
2393Select Barcode
2394Barcode position in x and y axis.
2395Printing position moves towards right and top as number increases.
2396Enter the barcode height to be printed.
2397Adjust barcode width in terms on ratio. (Default to 2)
2398Specify number of copies to be printed.
2399Choose from item list or enter custom barcode value.
2400Bold text to be printed on the label.
2401Text to be printed on the label.
2402Enforce staff clock in/out during shift.
2403
2404All bills must be closed before closing till.
2405Fee
2406Set hidden to disable access and hide bill that is not created by staff.
2407Disable Access
2408Quick serve default mode.
2409Enable pax system.
2410Configure up to 20 payment types.
2411Value
2412Delete all stock file settings.
2413Delete all tables.
2414Reward Pts
2415Search by Gift Card No
2416points
2417Re-Sync
2418Receive delivery order directly from GloriaFood
2419Retrieve Orders
2420Retrieve Now
2421Select Default Account
2422Map/Link Product
2423Dine In
2424Customer Credit
2425Z Reading
2426Customer Spending Report
2427Stock Movement
2428Transaction Order Report
2429Total Quantity
2430Open Item Name
2431Open Group
2432Item Sales Report
2433Total Price
2434Discount Value
2435Credit
2436Pay In/Out
2437Delivery Date
2438Delivery Driver
2439Close By
2440Order Date
2441Transaction Order
2443Modifier Inventory
2444Claimed Custody
2445Credit Spent
2446Bill Total
2447Count
2448Replace Word
2451Original Word
2452Replacement
2453Modifier Symbol
2454Print Stock In/Out
2455Print receipt upon stock in/out.
2456Enforce Customer
2457Prompt to insert customer name upon hold if customer name is not assigned.
2458Symbol used to indicate the product is a modifier.
2459Replace word or phrase in the system.
2460Case sensitive and the full phrase is required.
2461Available
2463Hide
2464Disable
2465Print combo header
2466Print combo header above each combo item.
2468Print discount summary
2469Print discount summary at the bottom of the receipt.
2470Print receipt start date
2471Print transaction start date in receipt.
2472Print transaction closed by
2473Print staff's account that closed the transaction.
2474Summary
2475Print Customer Unpaid Bill Summary
2476No unpaid bill.
2477Print Unpaid Bill
2478New
2479Table number alignment
2480Adjust the alignment of order list's table number.
2481Bill not closed
2482Unpaid Bills
2483Choose table to merge to.
2484Choose table to change to.
2485Print All
2486Please enter your email address.
2487Sort by total
2488Please proceed to checkout.
2489Fixed Table Number
2491KDS Report
2493KDS job order report shows details of all job order.
2495KDS job order summary shows summary of orders.
2496KDS Job Order
2497KDS Job Order Summary
2498KDS Job Order Summary Report
2499KDS Job Order Report
2500Bill Type
2501Job Index
2502Time Received
2503Time Done
2504Preparation Time
2505Average Time to Prepare
2506This process does not save or recover any of your menu data.
2507Loyalty
2508Total Visits
2509Receipt Average
2510Last Visit
2511day(s) ago
2512Frequency
2513day(s)
2514Last 10 Visits
2515Top 10 Favourite
2516Once every
2517Cloud sync is not required for terminal.
2518Proceed to checkout?
2519Price for below item(s) is not entered:
2520Generate Report by Shift
2521Cloud Sync not enabled.
2522Ordered at
2523minutes ago
2524hour
2525Cloud terminal enabled.
2526Proceed to
2527Prompt customer to enter their table number upon send/checkout.
2528Table number will be printed in remarks.
2529Prompt Table Number
2530Proceed to print current bill?
2531Auto Checkout
2532Not available under terminal mode.
2533Bump all orders for this KDS?
2535Account Not Found
2537Bump Docket